Yukarı Çık
Ana Sayfa | English
Androloji Bülteni Cilt: 22 Sayı: 1

  
Subklinik varikoselin semen parametrelerine etkisinin araştırılması []
. 2019; 21(1): 6-9 | DOI: 10.24898/tandro.2019.13471  

Subklinik varikoselin semen parametrelerine etkisinin araştırılması

Mehmet Zeynel Keskin, Erdem Kisa
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir

AMAÇ: Erkek infertilitesinin düzeltilebilir en sık nedeni, pampiniform pleksus venlerinin dilatasyonu olarak tanımlanan varikoseldir. Subklinik Varikosel fizik muayenede palpe edilemeyen fakat görüntüleme yöntemleriyle tespit edilebilen varikosel olgularıdır. Biz bu çalışmamızda, subklinik varikoseli olan hastaların semen parametrelerini, klinik varikosele sahip ve varikoseli olmayan bireylerin semen parametreleri ile karşılaştırarak, subklinik varikoselin semen parametreleri üzerine olan etkilerini araştırdık.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: 2014 Temmuz-2018 Ocak arasında, infertilite nedeniyle polikliniğimize başvuran, 18-37 yaş aralığında, 294 hastanın kayıtları retrospektif değerlendirildi. FM ile varikosel saptanan hastalar grup 1, FM’de varikosel saptanmayan, sadece SRDUSG sırasında valsalva manevrası yardımıyla bir venin çapının maksimal > 3mm olan SV hastaları grup 2, FM ve SRDUSG ile varikoseli olmayan hastalar ise grup 3 olarak tanımlandı. Her üç grubun yaş, semen hacim, konsantasyon, total motilite, progresif motilite, kruger parametreleri, birbiri ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz için Mann-Whitney U testi kullanıldı ve p < 0.05 değeri anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Gruplar arasında sadece grup 1 (klinik varikosel) ile grup 3 (kontrol) arasında semen parametrelerinde istatistiksel farklılıklar saptandı. Sperm konsantrasyon (35.9±29.2 x106/mL ve 46.2±33.9 x106/mL) ve morfolojisi (%2.6±1.6 ve %3.1±1.6 ) grup 1 de istatistiksel olarak daha düşük saptandı (sırasıyla, p=0.025, p=0.031).
SONUÇ: Araştırmacılar varikoselin semen parametreleri üzerine olumsuz etkisini açıklayan birkaç patofizyolojik mekanizmalar ortaya koymuştur. Bunlardan en çok kabul gören skrotal ısı artışı ile andorojen sentezinde azalma olduğu mekanizmasıdır. Ancak subklinik varikoselin semen parametreleri üzerindeki etkisi klinik varikoselin semen parametrelerine üzerine olan etkisi kadar olup olmadığı tartışmalıdır. Bizim çalışmamızdaki hasta gruplarında, klinik varikoselli bireylerin semen parametreleri, varikoseli olmayan bireylerin semen parametrelerinden istatistiksel olarak daha düşük saptanmıştır. Subklinik varikoselli hastaların semen parametreleri, klinik varikosel ve varikoseli olmayan hastaların semen parametreleri ile karşılaştırıldığında ise istatistiksel fark saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Semen analizi, infertilite, subklinik varikosel


Investigation of the effects of subclinical varicocele on semen parameters

Mehmet Zeynel Keskin, Erdem Kisa
Tepecik Training and Research Hospital, Urology Department, Izmir

OBJECTIVE: Subclinical varicocele cases are those that cannot be determined by palpation during physical examination but can be detected by radiologic imaging methods. In this study, we compared the semen parameters of three patient groups, namely the group with SV, with clinical varicocele and with no varicocele, and investigated the effects of SV on semen parameters.
MATRERIAL and METHODS: 294 patients, aged 18-37 years, admitted to our polyclinic due to infertility between July 2014 and January 2018, were evaluated retrospectively. Varicocele group (group 1), subclinical varicocele group (group 2), and no varicocele as control group (group 3). Three groups were compared with each other statistically, with respect to age, semen volume, concentration, total and progressive motility, kruger parameters. p<0.05 value was considered as significant.
RESULTS: Among three groups, there were statistically significant differences in semen parameters only between group 1 and group 3. Sperm concentration (35.9±29.2×106/mL and 46.2±33.9×106/mL) and morphology (2.6 ± 1.6% and 3.1 ± 1.6%) were determined statistically lower in group 1 with respect to group 3 (p=0.025, p = 0.031, respectively).
CONCLUSION: The most widely accepted mechanism is the decrease of androgen biosynthesis by increased scrotal temperature. In our study groups, semen parameters of the patients with clinical varicocele were statistically lower than those with no varicocele. Semen parameters of subclinical varicocele patients showed no statistically significant difference with respect to those of clinical varicocele and control patients with no varicocele.

Keywords: Semen analysis, infertility, subclinical varicocele


Mehmet Zeynel Keskin, Erdem Kisa. Investigation of the effects of subclinical varicocele on semen parameters. . 2019; 21(1): 6-9

Sorumlu Yazar: Mehmet Zeynel Keskin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (38 kere görüntülendi)
 (327 kere indirildi)