Yukarı Çık
Ana Sayfa | English
Androloji Bülteni Cilt: 22 Sayı: 1

  
İnfertil erkeklerde seminal Parametreler ile inflamasyon belirteçleri (Nötrofil-Lenfosit, Platelet-Lenfosit ve Monosit-Eozinofil Oranları) ve serum Vitamin D düzeyleri arasında ilişki yoktur []
. 2019; 21(1): 1-5 | DOI: 10.24898/tandro.2019.26818  

İnfertil erkeklerde seminal Parametreler ile inflamasyon belirteçleri (Nötrofil-Lenfosit, Platelet-Lenfosit ve Monosit-Eozinofil Oranları) ve serum Vitamin D düzeyleri arasında ilişki yoktur

Faruk Küçükdurmaz1, neslihan temiz doğan2, CANER ÖLMEZ1, Bekir Türkay Demir1, ENES BAKİ BİLECAN1, Sefa Resim2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı, Androloji Bilim Dalı,Kahramanmaraş

AMAÇ: Çeşitli hematolojik parametreler konak ile ilişkili sistemik inflamatuar yanıtı temel alan yararlı prognostik belirteçler olarak araştırılmaktadır. Bu parametreler, çeşitli kanser tipleri ve inflamatuar hastalıklar dahil olmak üzere birçok durumda hastaların prognozunu tahmin etmek için kullanılsa da; erkek infertilitesindeki prognostik etkinlikleri hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, normozoospermik ve anormal sperm parametrelerine sahip infertil erkeklerde inflamatuar belirteçler olan nötrofil-lenfosit oranı (NLR), trombosit-lenfosit oranı (PLR) ve monosit-eosinofil (MER) oranı ile semen parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Ayrıca, D vitamini düzeyleri ile seminal parametreler arasındaki korelasyon da araştırılmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu kesitsel çalışmaya, androloji polikliniğine infertilite ile başvuran ve anormal sperm analizi olan 126 hasta ile normozoospermik 79 erkek dahil edildi. Tam kan sayımı yapılarak sonuçlar kaydedildi ve NLR, PLR ve MER hematolojik
parametrelerden hesaplandı. Katılımcıların D vitamini seviyeleri de not edildi.

BULGULAR: NLR, normozoospermik grupta 1.80 ± 0.65, anormal semen analiz grubunda 1.82 ± 0.66; PLR normozoospermik grupta 104.28 ± 30.55, anormal semen analiz grubunda 106.73 ± 35.01; MER. normozoospermik erkeklerde 2,99 ± 1,74, anormal semen analiz grubunda 7.24 ± 16.57 olarak hesaplanmıştır. Normozoospermik ve anormal semen analiz grubu arasında NLR (p = 0,911), PLR (p = 0.746) veya MER (0.166) arasında anlamlı fark bulunmadı. iki grup arasında D vitamini seviyeleri açısından anlamlı farklılık saptanmadı (37.62 ± 1.91'e karşı 38.43 ± 2.51, p: 0.103). Ayrıca NLR, PLR veya MER ile seminal parametreler arasında korelasyon bulunmadı (p > 0.05).
SONUÇ: Bizim sonuçlarımıza göre, anormal sperm parametrelerini veya erkek infertilitesini taramak için NLR, PLR veya MER'yi belirteç olarak kullanmanın önerilmesi mümkün gözükmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Infertilite, semen analizi, nötrofil-lenfosit oranı, platelet lenfosit oranı, monosit-eozinofil oranı


Seminal Parameters are not related to inflammatory markers (Neutrophil-to-Lymphocyte, Platelet-to-Lymphocyte and monocyte- to eosinophil ratios) and plasma vitamin D levels in infertile men

Faruk Küçükdurmaz1, neslihan temiz doğan2, CANER ÖLMEZ1, Bekir Türkay Demir1, ENES BAKİ BİLECAN1, Sefa Resim2
1Department Of Urology, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras, Turkey
2Department Of Urology, Section of Andrology, Kahramanmaraş Sutçu Imam University, Kahramanmaras, Turkey

OBJECTIVE: Several hematological parameters are being investigated as useful prognostic markers based on host-related systemic inflammatory response. Although they are used to predict prognosis of patients in many conditions including various cancer types and inflammatory diseases; little is known about their prognostic efficacy in male infertility. Therefore, the aim of this study was to evaluate the relationship of seminal parameters with the neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), the platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) and monocyte-to-eosinophil (MER) ratio,which are inflammatory markers, in men with an abnormal semen analysis and men with normozoospermia. We also investigated the correlation between vitamin D levels and seminal parameters.
MATRERIAL and METHODS: One hundred and twenty-six men with abnormal semen analyses and 79 men with normozoospermia were included in this cross-sectional study. A complete blood count was recorded, and the NLR, PLR and MER were calculated from the hematologic parameters. Vitamin D levels were also noted for participants.
RESULTS: The NLR was 1.80±0.65 in the normozoospermic group and 1.82±0.66 in the abnormal semen analysis group. The PLR was 104.28±30.55 in the normozoospermic group and 106.73±35.01 in the abnormal semen analysis group. MER was 2.99±1.74 in normozoospermic men and 7.24±16.57 in abnormal semen analysis group. No significant differences were found between the normozoospermic and the abnormal semen analysis group in the NLR (p=0.911), the PLR (p=0.746) or MER (0.166). Vitamin D levels were also nonsignificant between two groups (37.62±1.91 vs. 38.43±2.51, p: 0.103). In addition, no seminal parameters were correlated with the NLR, PLR or MER (p>0.05).
CONCLUSION: According to our results, it is not possible to recommend using the NLR, PLR or MER as markers to screen for abnormal semen parameters or male infertility.

Keywords: Infertility, semen analysis, neutrophil to lymphocyte ratio, platelet to lymphocyte ratio, monocyte to eosinophil ratio


Faruk Küçükdurmaz, neslihan temiz doğan, CANER ÖLMEZ, Bekir Türkay Demir, ENES BAKİ BİLECAN, Sefa Resim. Seminal Parameters are not related to inflammatory markers (Neutrophil-to-Lymphocyte, Platelet-to-Lymphocyte and monocyte- to eosinophil ratios) and plasma vitamin D levels in infertile men. . 2019; 21(1): 1-5

Sorumlu Yazar: Faruk Küçükdurmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (22 kere görüntülendi)
 (372 kere indirildi)