e-ISSN 2587-2524
Volume: 25 Issue: 1 Year: 2023

Dizinler
Aşırı aktif mesane semptomlarının erkek cinsel sağlığı üzerine olan etkileri []
. 2017; 19(2): 57-60 | DOI: 10.24898/tandro.2017.45477

Aşırı aktif mesane semptomlarının erkek cinsel sağlığı üzerine olan etkileri

Abdullah Açıkgöz
Kemerburgaz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

Erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluğunun oldukça yaygın olduğu ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır. Alt üriner sistem semptomları (AÜSS) erkeklerde oldukça yaygındır ve prevalans ve şiddeti yaşla birlikte artmaktadır. Aşırı aktif mesane (AAM), idrar kaçırması olsun veya olmasın aciliyet tipi idrar hissi, genellikle gündüz veya gece idrar sıklığı artışı ile olan semptomlar kompleksidir. Boşaltma semptomları, zayıf veya yavaş idrar akımı, düşük idrar akımı, gecikmeli idrar başlatma, zorlanarak idrar boşaltma idrarın bitiminde damlar tarzda idrar kaçırma boşaltma; idrar boşaltımının tam olmaması duyumu, işeme sonrası damlama ise işeme sonrası semptomları oluşturmaktadır ki bu semptomlar aynı zamanda AAM ile birlikte görülebilir. AAM ile ilişkili semptomlar hem erkeklerin hemde kadınların sosyal, psikolojik, mesleki, fiziksel ve cinsel yaşamlarını önemli ölçüde olumsuz olarak etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Aşırı aktif mesane, alt üriner sistem semptomları, cinsel disfonksiyon, erkek

The effects of overactive bladder symptoms on male sexual health

Abdullah Açıkgöz
Kemerburgaz University School of Medicine Department of Urology

Sexual dysfunction in men has been found to be highly prevalent and have a negative effect on quality of life. Lower urinary tract symptoms (LUTS) are prevalent in men, and their prevalence and severity increase with age. Overactive bladder (OAB) is the symptoms complex that include urgency, with or without urgency urinary incontinence, usually with increased daytime frequency or nocturia. Voiding symptoms, e.g. weak or slow stream, intermittency, hesitancy, straining and terminal dribble, and postmicturition symptoms, e. g. incomplete emptying and post-micturition dribble, can also co-occur with OAB. Symptoms associated with OAB negatively affect the social, psychological, occupational, physical and sexual lives of both men and women.

Keywords: Over active bladder, lower urinary tract symptoms, sexual dysfunction, male

Abdullah Açıkgöz. The effects of overactive bladder symptoms on male sexual health. . 2017; 19(2): 57-60

Sorumlu Yazar: Abdullah Açıkgöz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale