e-ISSN 2587-2524
Volume : 23 Issue : 3 Year : 2022

Dizinler
Androloji Bülteni
Meme kanseri cerrahisi geçiren kadınların beden imajı ve cinsel uyumları []
. 2021; 23(3): 163-169 | DOI: 10.24898/tandro.2021.79069

Meme kanseri cerrahisi geçiren kadınların beden imajı ve cinsel uyumları

Seçil Taylan1, Nurcan Kolaç2
1Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kumluca, Antalya, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu araştırmanın amacı meme kanseri cerrahisi geçiren kadınların beden imajı ve cinsel uyumlarını belirlemektir.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Araştırma tanımlayıcı türdedir. Araştırmanın evrenini mastektomi ameliyatı geçirmiş kadınlar oluşturdu. Araştırmanın örneklemini İstanbul ilinde iki büyük hastanenin onkoloji polikliniğinde 01.12.2020-25.02.2021 tarihlerinde rutin kontrollerine devam eden meme cerrahisi geçirmiş meme kanseri olan 221 kadın oluşturmuştur. Evreni belli olan örneklem hesaplama yöntemi kullanılarak %95 güven aralığında örneklem sayısı 141 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın verileri, Tanıtıcı Bilgi Formu, Cinsel Uyum ve Beden İmajı Skalası kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler grupların karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi, tanılama davranışları için yordayıcıları lojistik regresyon analizi kullandı.
BULGULAR: Kadınların yaş ortalamasının 43.25±16.83 %79.4’ünün kanser tanılama süresinin 1-5 yıl olduğu, %58.1’ine cerrahi yöntem olarak lumbektomi yapıldığı, %39.0’ının II. evre kanser olduğu saptandı. Beden İmajı ve cinsel uyum alt ölçeklerinin korelasyonu incelendiğinde sonraki beden imajı alt ölçekleri ile cinsel uyum ve memelerin cinsel önemi alt boyutu arasında pozitif, cinsel işlevsellik alt boyutu arasında negatif zayıf korelasyonel ilişki olduğu saptandı. Meme kanseri sonrası eş ile sorun yaşama durumlarına göre Cinsel Uyum ve Beden İmajı Skalası ölçek alt boyutlarının tümünde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlendi. Eş ile sorun yaşadıklarını algılayan kadınların eş ile sorun yaşamayan kadınlara göre sonraki beden imajı puanının 1,756 kat, cinsel uyum puanının meme kanseri korku puanının 1.113 kat ve memelerin cinsel önem puanının 3.156 kat arttığı belirlenmiştir.
SONUÇ: Çalışma sonucunda meme kanseri cerrahisi geçiren kadınlarda beden imajı ile cinsel uyum ve memelerin cinsel önemi arasında anlamlı fark olduğu eş ile sorun yaşayan kadınların beden imajı ve memelerin cinsel önem puanları arttığı belirlenmiştir. Hemşirelerin mastektomi sonrası kadınlara profesyonel boyutta psikososyal destek sağlamaları önerilir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, cerrahi, beden imajı, cinsel yaşam, hemşirelik

The self image and sexual adaptation of women undering breast cancer surgery

Seçil Taylan1, Nurcan Kolaç2
1Kumluca Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Kumluca, Antalya, Turkey
2Marmara University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Department of Public Health Nursing, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study is to determine body image and sexual orientation after breast cancer surgery.
MATRERIAL and METHODS: The sample of the descriptive study consisted of 221 women with breast cancer who had undergone breast surgery, who were continuing their routine controls in oncology outpatient clinics of two large hospitals in Istanbul, between 01.12.2020-25.02.2021. The sample calculation method with a known population is updated to 141 with 95% confidence. The Version of the Research, Descriptive Information Form, Sexual Harmony and Body Image Scale are obtained. In the evaluation of the data, descriptive methods, Mann-Whitney U test for comparison of groups, predictor regression analysis was used for diagnostic logistics.
RESULTS: The average age of women was 43.25 ± 16.83 years, 79.4% had cancer diagnosis period 1-5 years, 58.1% had lumbectomy as a surgical method, 39.0% had II. stage cancer was determined. When the correlation between Body Image and sexual adjustment subscales was examined, it was found that there was a positive weak correlation between the subsequent body image subscales and the sexual adjustment and the sexual importance of breasts subscale, and a negative weak correlational relationship between the sexual functionality subscale. A statistically significant difference was found in all sub-dimensions of the Sexual Adjustment and Body Image Scale according to the situation of having problems with the spouse after breast cancer. It was determined that women who perceived that they had problems with their spouses had an increase of 1.756 times the next body image score, 1.113 times the breast cancer fear score of the sexual adjustment score, and the sexual importance score of the breasts 3.156 times compared to the women who did not have a problem with their spouse.
CONCLUSION: As a result of the study, it was determined that there is a significant difference between body image and sexual harmony and the sexual importance of breasts in women who have undergone breast cancer surgery. Nurses are recommended to provide professional psychosocial support to women after breast cancer surgery.

Keywords: Breast cancer, surgery, body image, sex life, nursing

Seçil Taylan, Nurcan Kolaç. The self image and sexual adaptation of women undering breast cancer surgery. . 2021; 23(3): 163-169

Sorumlu Yazar: Seçil Taylan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale