e-ISSN 2587-2524
Volume: 24 Issue: 2 Year: 2022

Dizinler
Kadın doğum ve psikiyatri polikliniklerinde cinsel sağlık sorunları: Retrospektif bir çalışma []
. 2020; 22(4): 209-212 | DOI: 10.24898/tandro.2020.00018

Kadın doğum ve psikiyatri polikliniklerinde cinsel sağlık sorunları: Retrospektif bir çalışma

Nursel Alp Dal, Çagdaş Özdemir
Munzur Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü Ebelik Anabilim Dalı, Tunceli, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışma ile, 2007–2019 tarihleri arasında bir devlet hastanesinin kadın doğum ve psikiyatri polikliniklerine cinsel sağlık sorunları nedeniyle başvuran bireylerin retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya 2007–2019 tarihleri arasında kadın doğum ve psikiyatri polikliniklerine cinsel sağlık sorunları nedeniyle başvuran tüm bireylerin tıbbı kayıtları dâhil edilmiştir. Bireylerin sosyo-demografik ve tıbbı özelliklerini değerlendiren bir form kullanılarak toplam 428 hastanın tıbbi kaydı incelenmiştir.
BULGULAR: Başvuranların %89,3’ü erkek olup erkeklerin %42,9’u, kadınların %50’si 32–42 yaşları arasındadır. Kadınların %65,2’si organik olmayan vajinismus nedeniyle başvururken erkeklerin %51,6’sı prematür ejakülasyon tanısıyla başvurmuştur. Kadınların başvuru tarihine bakıldığında %47,8’i 2011–2014 yılları arasında başvururken, erkeklerin %66,5’i 2015–2019 yılları arasında başvurmuştur. Kadınların %69,6’sı il merkezinden başvuru yaparken, erkeklerin %58,4’ü il merkezinden başvurmuştur. Kadınların %80,4’ünde sonuç belirtilmemişken, erkelerin %91,1’inde sonuç belirtilmemiştir.
SONUÇ: Cinsel sağlık sorunları kadınlarda en fazla organik olmayan vajinismus iken erkeklerde prematür ejakülasyondur. Cinsel sağlık sorunları nedeniyle başvuruların incelenmesi daha sonra ortaya çıkabilecek problemleri tanımak, formüle etmek ve tedavi açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: cinsellik, cinsel sağlık sorunları, kadın cinsellik, erkek cinsellik

Sexual health problems in obstetrics and gynecology outpatient clinics: A retrospective study

Nursel Alp Dal, Çagdaş Özdemir
Munzur University Health Department Of Midwifery Department, Aktuluk Tunceli

OBJECTIVE: With this study, it was aimed to retrospectively examine the individuals who applied to obstetrics and psychiatry outpatient clinics of a public hospital between 2007–2019 due to sexual health problems.
MATRERIAL and METHODS: Medical records of all individuals who applied to obstetrics and gynecology outpatient clinics between 2007– 2019 for sexual health problems were included in the study. Medical records of a total of 428 patients were examined using a form that assesses the socio-demographic and medical characteristics of individuals.
RESULTS: 89.3% of the applicants were male, 42.9% of the men and 50% of the women were between the ages of 32–42. While 65.2% of women applied for non-organic vaginusmus, 51.6% of men applied with the diagnosis of premature ejaculation. Considering the application date of women, 47.8% applied between 2011 and 2014, while 66.5% of men applied between 2015 and 2019. While 69.6% of women applied from the city center, 58.4% of men applied from the city center. While no result was specified in 80.4% of women, no result was reported in 91.1% of men.
CONCLUSION: Sexual health problems are the most non-organic vaginismus in women, while premature ejaculation in men. Examining the applications due to sexual health problems is important in terms of recognizing, formulating and treatment problems that may arise later.

Keywords: sexuality, sexual health problems, female sexuality, male sexuality

Nursel Alp Dal, Çagdaş Özdemir. Sexual health problems in obstetrics and gynecology outpatient clinics: A retrospective study. . 2020; 22(4): 209-212

Sorumlu Yazar: Nursel Alp Dal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale