e-ISSN 2587-2524
Volume: 24 Issue: 2 Year: 2022

Dizinler
Varikoselektomi prematür ejakülasyonda tedavi seçeneği olabilir mi? []
. 2021; 23(2): 105-108 | DOI: 10.24898/tandro.2021.02360

Varikoselektomi prematür ejakülasyonda tedavi seçeneği olabilir mi?

Hasan Turgut1, Mehmet Ali Karagöz2
1Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Medikalpark Karadeniz Hastanesi, Üroloji, Trabzon, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Bölümü, Kars, Türkiye

AMAÇ: Prematür ejakülasyon erkeklerde oldukça sık rastlanan cinsel fonksiyon bozukluklarından biridir. Klinik varikoseli olan hastalarda da prematür ejakülasyon sıklıkla görülebilmektedir. Çalışmamızda varikoselektominin prematür ejakülasyon üzerindeki etkisini araştırdık.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Ekim 2018 ve Mart 2020 tarihleri arasında klinik varikosel nedeni ile opere edilen ve prematür ejakülasyonu olan hastalar prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara mikroskopik subinguinal varikoselektomi yapıldı. Premature Ejaculation Diagnostic Tool (PEDT) ölçeğinin Türkce valide formu ile vajen içi ejakülasyon gecikme zamanı (intravaginal ejaculatory latency time – IELT) verileri işlemden önce ve işlemden 6 ay sonra olmak üzere kaydedildi ve karşılaştırılma yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 64 hasta dahil edildi. Cerrahi öncesi hastaların ortalama IELT süresi 32.4 ±4.2 iken postoperatif 6.ayda bu süre 134.6±17.3 saniyeye çıktı ve istatiksel olarak anlamlı derecede artış mevcuttu (p<0.001). PEDT skorlarına bakıldığında ise işlem öncesi 14.2±4.8 iken işlem sonrası bu değerin 6.68±3.2’e düştüğü gözlendi ve bu değerde de istatiksel olarak anlamlı fark mevcuttu (p<0.001).
SONUÇ: Çalışmamızda, klinik varikosel ile birlikte prematür ejakülasyonu olan hastalarda varikoselektomi sonrası ejakülasyon sürelerinde anlamlı artış tespit ettik. Varikoselektomi, farmakolojik tedavi ve davranış tedavisiyle beraber uygun endikasyonlarda prematür ejakülasyon tedavisinde yerini alabilir.

Anahtar Kelimeler: prematür ejakülasyon, vajen içi ejakülasyon gecikme zamanı, varikosel

Can varicocelectomy be a treatment option in premature ejaculation?

Hasan Turgut1, Mehmet Ali Karagöz2
1Avrasya University,Faculty of Health Science,Medicalpark Karadeniz Hospital,Urology, Trabzon,Turkey
2Kafkas University,Faculty of Medicine,Department of Urology,Kars,Turkey

OBJECTIVE: Premature ejaculation is one of the most common sexual dysfunction in men. Premature ejaculation can often be seen in patients with clinical varicocele. In our study, we investigated the effect of varicocelectomy on premature ejaculation
MATRERIAL and METHODS: Between October 2018 and March 2020, patients with premature ejaculation who were operated for clinical varicocele were enrolled in the study, prospectively. Microscopic subinguinal varicocelectomy was performed in all patients. The data of the Turkish validated form of the Premature Ejaculation Diagnostic Tool (PEDT) and intravaginal ejaculatory latency time (IELT) were recorded before and 6 months after the procedure and compared.
RESULTS: A total of 64 patients were included in the study. While the mean IELT duration of the patients before surgery was 32.4 ± 4.2, this duration increased to 134.6 ± 17.3 seconds in the postoperative 6th months, the difference was found to be statistically significant (p<0.001). When the PEDT scores were evaluated, it was determined that while it was 14.2 ± 4.8 before the procedure, this value decreased to 6.68 ± 3.2 after the procedure and there was a statistically significant difference in this value. (p<0.001).
CONCLUSION: In this study a significant improvement was determined in ejaculatory time after varicocelectomy in patients with premature ejaculation with clinical varicocele. Varicocelectomy, can be offered in the treatment of premature ejaculation in appropriate indications, along with pharmacological and behavioral therapy

Keywords: intravaginal ejaculatory latency time, premature ejaculation, varicocele

Hasan Turgut, Mehmet Ali Karagöz. Can varicocelectomy be a treatment option in premature ejaculation?. . 2021; 23(2): 105-108

Sorumlu Yazar: Hasan Turgut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale