e-ISSN 2587-2524
Volume: 23 Issue: 2 Year: 2021

Dizinler
Swim-up tekniği ile hazırlanacak semen örneklerinde trombositten zengin plazma etkisinin değerlendirilmesi []
. 2020; 22(1): 6-11 | DOI: 10.24898/tandro.2020.03880

Swim-up tekniği ile hazırlanacak semen örneklerinde trombositten zengin plazma etkisinin değerlendirilmesi

Saime Şık1, Fatma Öz Bağcı1, Gülsemin Çiçek2, Emine Utlu Özen3, Selçuk Duman1, Tahsin Murad Aktan1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2SBÜ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi, İstanbul, Türkiy
3Etlik Zübeyde Hanım Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Sperm motilitesi, erkek infertilitesinde önemli bir parametredir. İn vitro fertilizasyon tedavilerinde motil sperm elde etmek önem arz etmektedir. Bu nedenle farklı yüzdürme metotları birçok çalışmanın konusu olup, en ideal yöntemin swim-up olduğu düşünülmüştür. Trombositten Zengin Plazma (TZP), içerdiği büyüme faktörleri nedeniyle ortopedi, plastik cerrahi, dermatoloji gibi farklı alanlarda kullanım bulmuştur. Çalışmamızda, Aktif-trombosit bakımından zengin plazma (A-TZP)’nın swim-up modelinde sperm motilitesine etkisini araştırmak ve yardımcı üreme tedavilerine katkısının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmamıza semen için 30, kan bağışı için 10 gönüllü katılmıştır. Alınan intravenöz kanlar TZP elde etmek için hazırlandı. A-TZP elde etmek için, trombositler CaCL2 ile aktive edildi, daha sonra TZP donduruldu ve deneysel kullanım gününe kadar -20°C’de saklandı. 30 gönüllünün rutin semen analizleri yapıldıktan sonra her örnek iki eşit hacimde ayrılmıştır. Ham (raw) olan kısım sadece takip edilmiştir ve çalışma grubunun analiz dakikalarında motilite bulguları sadece bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Çalışma grubunda SP, A-TZP ile yıkama için seyreltildi ve santrifüj edildi, A-TZP’li katmana yüzmesi için 15, 30 ve 45 dakika boyunca tabakalandı. Sperm hareketlilik analizi 15, 30 ve 45 dakikada yapıldı.
BULGULAR: A-TZP’nin sperm motilitesini +3 ve +4 seviyesinde önemli oranda olumlu etkilediğini gözlemledik. Bu yükselişin en çok ve etkin olduğu dakikalar ise swim-up sonrası 15. dakika civarıdır.
SONUÇ: TZP’nin sperm motilitesi üzerine anlamlı oranda etkisi bulunmaktadır. TZP, sperm motilitesi düşük intrauterin inseminasyon (IUI) ve intrasitoplamik sperm enjeksiyonu (ICSI) için sperm hazırlamada alternatif bir yıkama materyali olabilir.

Anahtar Kelimeler: Sperm, Swim-up, Trombositten Zengin Plazma (TZP)

Examination of platelet rich plasma effect in semen samples to be prepared by swim-up technique

Saime Şık1, Fatma Öz Bağcı1, Gülsemin Çiçek2, Emine Utlu Özen3, Selçuk Duman1, Tahsin Murad Aktan1
1Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Histology and Embryology Dep.
2Kanuni Sultan Süleyman Research and Education Hospital, IVF Clinic
3Etlik Zübeyde Hanım Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi, Ankara, Türkiye

OBJECTIVE: The motility of sperm has importance for male infertility. It is important to yield high motile sperms during in vitro fertilizations. For this reason, different processing methods for sperms are subject for a lot of research. It is found that swim-up technique gives improved results for motility. Platelet Rich Plasma (PRP) contains a large spectrum of growth factors and is widely used in orthopedics, plastic surgery and dermatology treatments. The aim of this study was to investigate the effect of ActivePlatelet Rich Plasma (A-PRP) on sperm motility in swim-up model and to evaluate its contribution to assisted reproductive treatments.
MATRERIAL and METHODS: In our study we collected thirty volunteers for seminal plasma usage and ten volunteers for blood donation. The collected intravenous blood was processed for PRP yielding. To obtain A-PRP, platelets were activated with CaCL2, then PRP was frozen and stored at -20°C until the day of experimental use. After analysis of seminal plasma (SP) was done it was divided to two equal volumes. The unprocessed group was only used two compare sperm motility at the same time intervals. In the study group SP was diluted with A-PRP and for washing, centrifugation and A-PRP was layered for 15, 30 and 45 minutes to swim-up. Sperm motility analysis were done at 15th, 30th and 45th minutes.
RESULTS: We observed that A-PRP had a significant positive effect on sperm motility at +3 and +4 levels. The highest increase in sperm motility is around 15th minutes after swim-up.
CONCLUSION: PRP has a significant enhancing effect on sperm motility. In patients with low sperm motility, PRP may be an alternative washing material at sperm preparation for intrauterine insemination (IUI) and intracytoplasmic sperm injection (ICSI).

Keywords: Sperm, Swim up, Platelet Rich Plasma (PRP)

Saime Şık, Fatma Öz Bağcı, Gülsemin Çiçek, Emine Utlu Özen, Selçuk Duman, Tahsin Murad Aktan. Examination of platelet rich plasma effect in semen samples to be prepared by swim-up technique. . 2020; 22(1): 6-11

Sorumlu Yazar: Gülsemin Çiçek, Türkiye
LookUs & Online Makale