e-ISSN 2587-2524
Volume: 24 Issue: 1 Year: 2022

Dizinler
Üniversitede okuyan kadın öğrencilerin cinsel mitler ile ilgili görüşleri []
. 2017; 19(2): 44-49 | DOI: 10.24898/tandro.2017.06025

Üniversitede okuyan kadın öğrencilerin cinsel mitler ile ilgili görüşleri

Dilek Aygin, Hande Açıl, Özge Yaman, Ayşe Çelik Yılmaz
Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sakarya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, üniversitede okuyan kadın öğrencilerin cinsel mitler ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen ve onayı alınan 157 kadın öğrenci örneklemi oluşturdu. Veriler, bireysel özellikler formu ve literatürden elde edilen verilerle, Zilbergeld tarafından geliştirilmiş 17 cinsel mitten oluşan “Cinsel Mitler Ölçeği” (CMÖ) yoluyla, araştırmacılar tarafından oluşturulan 18 adet cinsel mite ilişkin soru ile elde edildi. Mitler doğru ve yanlış olarak değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, standart sapma, ortalama ve Ki-kare testi kullanıldı.
BULGULAR: Araştırma kapsamına alınan 157 öğrencinin yaş ortalaması 20,5±1,5 idi. Zilbergeld tarafından geliştirilen “Cinsel Mitler Ölçeği”nin 17 cinsel mitinin onaylanma yüzdesi %46,83±15,4 (min-max: %10,2– 92,4) ve bazı mitlerin onaylanma oranı (%63–92,4) oldukça yüksek bulundu. Mitlerin çoğu ile öğrencinin okuduğu bölüm, anne-baba eğitimi, gelir düzeyi, yaşadığı yer ve yaş grupları arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı, ancak yaşı 19 ve küçük olanların mitleri onaylama oranı daha yüksek bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kadın öğrencilerin yaklaşık yarısının cinsel mitleri onaylama oranları yüksek bulundu. Bu durum, yeterli cinsel bilgiye sahip olunmadığının göstergesidir. Bu bağlamda, üniversitelerde tüm öğrencilere üreme ve cinsel sağlık konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti verilebilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cinsel mit, görüş, kadın, öğrenci

Female university students’ opinions related to sexual myths

Dilek Aygin, Hande Açıl, Özge Yaman, Ayşe Çelik Yılmaz
Sakarya University Faculty of Health Sciences, Department of Surgical Nursing, Sakarya

INTRODUCTION: In this study, our aim was to evaluate the female students’ opinions about sexual myths who study at university.
METHODS: The sample constituted randomly selected 157 female students with their consent. The data were obtained through the information form about the students’ individual characteristics and the “Sexual Myths Scale” (CME), a set of 17 sexual myths developed by Zilbergeld, with questions on 18 sexual myths generated by researchers obtained from the literature. Myths were evaluated as right and wrong. Percentage, standard deviation, mean, Chi-square test were used in the evaluation of the data.
RESULTS: The average age of the 157 students included in the study was 20.5±1.5. The rate of approval of 17 sexual myths by the “Sexual Myths Scale” developed by Zilbergeld was 46.83±15.4 (min-max: 10.2–92.4%) and the rate of approval of some myths (63–92.4%) were found to be quite high. There was no significant correlation among myth approval and parents’ education, income level, living place, and age groups, but students of age 19 and younger had a higher approval rate of myths.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Approximately half of the female students had a high rate of confirmation of sexual myths. This is a sign that they do not have sufficient sexual information. In this context, we believe that it is important for universities to provide education and counseling services to all students on reproduction and sexual health.

Keywords: Female, opinion, sexual myths, student

Dilek Aygin, Hande Açıl, Özge Yaman, Ayşe Çelik Yılmaz. Female university students’ opinions related to sexual myths. . 2017; 19(2): 44-49

Sorumlu Yazar: Dilek Aygin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale