e-ISSN 2587-2524
Volume: 24 Issue: 2 Year: 2022

Dizinler
Genç kadınların perspektifinden cinsel sağlık ve üreme sağlığında damgalama []
. 2021; 23(3): 146-151 | DOI: 10.24898/tandro.2021.10438

Genç kadınların perspektifinden cinsel sağlık ve üreme sağlığında damgalama

Nazife Bakır1, Pınar Irmak Vural2, Cuma Demir3
1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Sağlık Yüksekokulu, Burdur, Türkiye
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Elazığ, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışma genç kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığında damgalama düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu araştırma Akdeniz bölgesinde bir ildeki 4 halk eğitim merkezinde 18–24 yaşları arasındaki kadın kursiyerlerle Eylül 2020–Aralık 2020 tarihlerinde yürütülmüştür. Araştırmanın verileri kadınların sosyo-demografik özellikler formu ve genç kadınlarda cinsel sağlığı ve üreme sağlığı damgalama ölçeği (GKCÜSDÖ) ile toplanmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan kadınların %83,6’nın herhangi bir işte çalışmadığı, %45,0’nın ilde yaşadığı, %73,6’nın gelirin gidere eşit olduğu ve %95,7’nin medeni durumunun bekar olduğu saptanmıştır. Yine herhangi bir işte çalışan katılımcıların GKCSÜSDÖ gerçek olmayan damgalama alt boyutu puan ortalamasının herhangi bir işte çalışmayan katılımcıların puan ortalamalarından istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Köy-kasabada yaşayan katılımcıların GKCSÜSDÖ içsel damgalama alt boyutu puan ortalamasının şehir ve ilçede yaşayan katılımcıların puan ortalamalarından istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan genç kadınların anne eğitim durumunun ilköğretim ve ortaöğretim olan katılımcıların GKCSÜSDÖ dışsal damgalama alt boyutu puan ortalamasının eğitim durumu yükseköğretim olan katılımcıların puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır.
SONUÇ: GKCSÜSDÖ alt boyutu olan dışsal damgalama puan ortalamasının 3,97±1,82 olduğu, gerçek olmayan damgalama alt boyutu puan ortalamasının 1,71±1,81 olduğu, içsel damgalama alt boyutu puan ortalamasının 2,57±1,59 olduğu ve ölçeğin toplamından alınan puan ortalamasının 8,26±3,84 olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak genç kadınların GKCÜSDÖ toplam puan ortalamasının orta seviyenin altında olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: kadın, cinsel sağlık, üreme sağlığı, damgalama

Stigmatization in sexual health and reproductive health from the perspective of young women

Nazife Bakır1, Pınar Irmak Vural2, Cuma Demir3
1Burdur Mehmet Akif Ersoy University Bucak School of Health, Burdur, Turkey
2İstanbul Medipol University,faculty Of Health Sciences,department Of Nursing, İstanbul, Turkey
3Fırat University Medical Faculty Hospital, Elazığ, Turkey

OBJECTIVE: The study was done in order to determine stigmatization level of young women in sexual health and reproductive health.
MATRERIAL and METHODS: The study was undertaken with female course attendees aged 18–24 years at four public education centers in a city located in Mediterranean Region between September 2020 and December 2020. The study data were gathered using Socio-demographic Information Request Form for Women and Sexual and Reproductive Health Stigmatization Scale in Young Women (SRHSSYW).
RESULTS: It was identified that 83.6% of the participant women did not work anywhere, 45.0% of them resided in city centers, 73.6% of them had an income equal to expenses and 95.7% of them were single as marital status. It was found that average score of unreal stigmatization subscale of SRHSSYW was statistically and significantly higher among those who worked than those who did not work anywhere. It was identified that average score of internalized stigmatization subscale of SRHSSYW was statistically and significantly higher among those who resided in villages-towns than those who resided in cities and counties. It was seen that average score of external stigmatization subscale of SRHSSYW was statistically and significantly higher among those young participants whose mothers’ educational status was primary school and secondary school than those whose mothers’ educational status was higher education.
CONCLUSION: It was seen that average score of external stigmatization subscale of SRHSSYW was 3.97±1.82, average score of unreal stigmatization subscale of SRHSSYW was 1.71±1.81, average score of internalized stigmatization subscale of SRHSSYW was 2.57±1.59 and average total score of SRHSSYW was 8.26±3.84. As a result; it was seen that young women’s total average score of SRHSSYW was below the average.

Keywords: women, sexual health, reproductive health, stigmatization

Nazife Bakır, Pınar Irmak Vural, Cuma Demir. Stigmatization in sexual health and reproductive health from the perspective of young women. . 2021; 23(3): 146-151

Sorumlu Yazar: Nazife Bakır, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale