e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 1 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Prematür ejakülasyona güncel yaklaşım []
. 2023; 25(2): 103-111 | DOI: 10.24898/tandro.2023.13334

Prematür ejakülasyona güncel yaklaşım

Burak Köseoğlu1, Özer Üzel1, Ali Atan2
1Ankara Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Uroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Prematür ejakülasyon (PE), tüm yaş gruplarını etkileyen en yaygın görülen ejakülasyon bozukluğudur. Hastada psikolojik strese ve özgüven kaybına yol açan, yaşam kalitesi üzerinde negatif etkisi olan klinik bir durumdur. Primer PE’nin esas tedavisi farmakoterapi iken kazanılmış PE’de altta yatan sekonder nedenlerin tedavisi daha önemli olabilmektedir. Davranışsal tedaviler ilk aşamada kullanılmalı ve farmakolojik tedavilere eşlik etmelidir. Prematür ejakülasyon tedavisinde kullanılabilecek farmakolojik ajanlar selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), topikal anestezikler, tramadol, trisiklik antidepresanlar (TCA), fosfodiesteraz-5 inhibitörleri (PDE5i), α-1 blokerler ve bunlardan bazılarının kombinasyonlarıdır. İnvaziv girişimler deneysel olup kılavuzlar tarafından önerilmemektedir. Tedavide hasta ve partner uyumu başarıyı getiren en önemli faktör olarak söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: erkek, prematür ejakülasyon, tedavi

Current approach to premature ejaculation

Burak Köseoğlu1, Özer Üzel1, Ali Atan2
1Ankara State Hospital Urology Clinic
2Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Urology

Premature ejaculation (PE) is the most common ejaculation disorder affecting all age groups. It is a clinical condition that causes psychological stress and loss of self-confidence in the patient and has a negative effect on quality of life. While the main treatment of primary PE is pharmacotherapy, treatment of the underlying secondary causes may be more important in acquired PE. Behavioral treatments should be used in the initial phase and accompany pharmacological treatments. Pharmacological agents that can be used in the treatment of PE are selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI), topical anesthetics, tramadol, tricyclic antidepressants (TCA), phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE5i), α-1 blockers and some combinations of these. Invasive interventions are experimental and not recommended by the guidelines. Patient and partner compatibility can be said to be the most important factor that brings success in treatment.

Keywords: men, premature ejaculation, treatment

Burak Köseoğlu, Özer Üzel, Ali Atan. Current approach to premature ejaculation. . 2023; 25(2): 103-111

Sorumlu Yazar: Ali Atan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale