e-ISSN 2587-2524
Volume: 24 Issue: 2 Year: 2022

Dizinler
Plazma D-dimer düzeyi ile erektil disfonksiyon arasındaki ilişkinin incelenmesi: Prospektif, olgu-kontrol çalışması []
. 2020; 22(4): 204-208 | DOI: 10.24898/tandro.2020.14471

Plazma D-dimer düzeyi ile erektil disfonksiyon arasındaki ilişkinin incelenmesi: Prospektif, olgu-kontrol çalışması

Emre Karabay, Serdar Duvar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune SUAM, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı plazma D-dimer düzeyi ile erektil disfonksiyon (ED) arasında ilişki olup olmadığını araştırmaktır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Ocak 2019 – Haziran 2019 tarihleri arasında Üroloji polikliniğine ED şikayetleri ile başvuran ve çalışmaya katılmak için gönüllü olan hastalara Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksi (IIEF-15) formu doldurularak, IIEF– Erektil fonksiyon (IIEF-EF) skoru <26 olan hastalar çalışmaya sıralı şekilde alındı. Kontrol grubu yaşa göre +/– 1 eşleştirilerek gönüllü ve IIEF-EF skoru ≥26 olan hastalardan oluşturuldu. Katılımcıların demografik özellikleri ve laboratuvar bulguları kayıt altına alındı.
BULGULAR: Çalışmaya 37 ED (Grup 1) hastası ve 35 ED olmayan (Grup 2) gönüllü dâhil edildi. Grup 1 yaş ortalaması 51,97±9,97 iken, Grup 2 yaş ortalaması 52,94±10,50 olarak saptandı. Grup 1 ve Grup 2 laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesinde; gruplar arasında plazma D-dimer düzeyleri açısından istatistiksel anlamlı farklılık saptanmazken (p=0,207), kontrol grubundaki plazma düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL-K) düzeylerinin hasta grubuna göre anlamlı olarak düşük olduğu gözlendi (p<0,05).
SONUÇ: Yüksek plazma D-dimer düzeylerinin koroner arter hastalarında uzun dönem arteryal ve venöz olayların prediktörü olduğu gösterilmiştir. Vasküler ED’nin koroner hastalıkların gelişiminde risk faktörlerinden biri olduğu bilinmektedir. Çalışmamızın ilk sonuçlarında plazma D-dimer düzeyi ile ED arasında anlamlı ilişki olmasa da geniş örneklem gruplu ileri çalışmaların yapılmasının bu alanda gerekli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: D-dimer, erektil disfonksiyon, IIEF

Evaluation of the association between plasma D-dimer level and erectile dysfunction: A prospective case-control study

Emre Karabay, Serdar Duvar
Department of Urology, University of Health Sciences, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study is to evaluate the relationship between levels of plasma D-dimer and erectile dysfunction (ED).
MATRERIAL and METHODS: International Index of Erectile Function-15 (IIEF-15) has been applied to patients referred to Urology outpatient clinic with the presence of ED. Patients with the score <26 of IIEF –EF were included in the study. Controls consisted of subjects +/– 1 age matched and with the IIEF-EF scores ≥26. Demographic features and laboratory findings of the participants were recorded.
RESULTS: 37 patients with ED (Group 1) and 35 subjects without ED (Group 2) as the control group were included. The mean age was 51.97±9.97 in Group 1 and 52.94±10.50 in Group 2. No statistical significant difference was observed between Group 1 and Group 2 in terms of plasma D-dimer levels (p=0.207), while plasma LDLcholesterol levels was significantly lower in controls than in ED patients (p<0.05).
CONCLUSION: Plasma D-dimer levels were shown to be predictor in the development of long term arterial and venous events in coronary artery syndrome. Vascular ED is known to be one of the risk factors in the development of the coronary artery diseases. Although preliminary results of our study did not demonstrate a significant association between plasma D-dimer and ED presence, we believe that further studies with larger sample sizes are necessary.

Keywords: D-dimer, erectile dysfunction, IIEF

Emre Karabay, Serdar Duvar. Evaluation of the association between plasma D-dimer level and erectile dysfunction: A prospective case-control study. . 2020; 22(4): 204-208

Sorumlu Yazar: Emre Karabay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale