e-ISSN 2587-2524
Volume: 23 Issue: 2 Year: 2021

Dizinler
Tek doz tadalafil 20 mg verildikten üç saat sonra idrar akım hızını arttırmaktadır []
. 2020; 22(1): 16-19 | DOI: 10.24898/tandro.2020.19327

Tek doz tadalafil 20 mg verildikten üç saat sonra idrar akım hızını arttırmaktadır

Zülfü Sertkaya1, Emre Tokuç2, Kemal Ertaş1
1Memorial Dicle Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
2Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Hastalarda klinik ve yaşam kalitesindeki iyileşmelere rağmen, PDE5 inhibitörlerinin idrar akış hızı ve postmiksiyonel rezidüel idrar hacmi (PVR) üzerindeki etkisi halen tartışmalıdır. Bu çalışmada, bir PDE5 inhibitörü olan tadalafilin üroflovmetrik parametreler ve PVR üzerindeki akut etkilerini değerlendirdik.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Erektil disfonksiyonu olan 127 erkeğe demografik bilgilerini de içeren anketler dolduruldu ve PVR için üroflovmetri ve ultrasonografi yapıldı. Hastalar daha sonra 20 mg tadalafil aldı. Üç saat sonra üroflovmetri ve ultrasonografi tekrarlandı. Tadalafil öncesi ve tadalafil sonrası üroflovmetrik parametreler ve PVR değerlendirildi ve karşılaştırıldı. P değeri 0,05’ten küçük olduğunda fark istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: 127 erkeğin yaş ortalaması 49,7±12,3 idi. Tadalafil öncesi ortalama maksimum akış hızı değeri 16,8±5,0 ve tadalafil sonrası ortalama maksimum akış hızı değerleri 18,1±5,1 idi (p<0,001). Tadalafil öncesi ve sonrası ortalama akış değerleri sırasıyla 9,4±3,5 ve 9,9±3,6 idi (p=0,007). Tadalafil öncesi ve sonrası ortalama PVR sırasıyla 30,2±21,2 ve 29,4±20,8 idi. Tadalafil öncesi ve sonrası maksimum akış hızları ve ortalama akış hızları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi.
SONUÇ: Sonuçlara göre, tadalafilin üroflovmetrik parametreler üzerinde akut etkilerinin olduğu, ancak PVR üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Alt üriner sistem semptomu, tadalafil, üroflovmetri

Single dose tadalafil 20 mg increases urine flow rates 3 hours administration

Zülfü Sertkaya1, Emre Tokuç2, Kemal Ertaş1
1Memorial Dicle Hospital, Department of Urology, Diyarbakır
2Sultanbetli State Hospital, Department of Urology, İstanbul

OBJECTIVE: Despite clinical and quality of life improvements in patients, the effect of PDE5 inhibitors on urine flow rate and post-void urine volume is still controversial. In this study, we evaluated the acute effects of tadalafil, a PDE5 inhibitor, on uroflowmetric parameters and postvoid residual urine volume (PVR).
MATRERIAL and METHODS: 127 men who were suffering from erectile dysfunction filled out questionnaires providing demographic information and underwent uroflowmetry and ultrasonography for residual urine volume. The patients then received 20 mg of tadalafil. Three hours later, the uroflowmetry and ultrasonography were repeated. The pre-tadalafil and post-tadalafil uroflowmetric parameters and PVR were evaluated and compared. Differences were considered statistically significant when the p value was less than 0.05.
RESULTS: The mean age of the 127 men was 49.7±12.3. The mean pre-tadalafil maximal flow rate value was 16.8±5.0, and the mean post-tadalafil maximal flow rate values was 18.1±5.1 (p<0.001). The pre-and post-tadalafil average flow rate values were 9.4±3.5 and 9.9±3.6 (p=0.007), respectively. The mean PVR pre-and post-tadalafil were 30.2±21.2 and 29.4±20.8, respectively. There were statistically significant differences between pre-and post-tadalafil maximal flow rates and average flow rates.
CONCLUSION: According to the results, tadalafil has acute effects on uroflowmetric parameters, but it has no effects on PVR.

Keywords: Lower urinary tract symptom, tadalafil, uroflowmetry

Zülfü Sertkaya, Emre Tokuç, Kemal Ertaş. Single dose tadalafil 20 mg increases urine flow rates 3 hours administration. . 2020; 22(1): 16-19

Sorumlu Yazar: Zülfü Sertkaya, Türkiye
LookUs & Online Makale