e-ISSN 2587-2524
Volume: 24 Issue: 2 Year: 2022

Dizinler
Üniversitede öğrenim gören kız öğrencilerin HPV bilgi düzeyinin incelenmesi (Sakarya, Türkiye) []
. 2021; 23(2): 97-104 | DOI: 10.24898/tandro.2021.24540

Üniversitede öğrenim gören kız öğrencilerin HPV bilgi düzeyinin incelenmesi (Sakarya, Türkiye)

Kevser Özdemir1, Sevil Şahin2, Alaettin Ünsal3
1Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sakarya, Türkiye
2Ankara Yıldırım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir, Türkiye

AMAÇ: Üniversite öğrencilerinin HPV hakkında bilgi düzeylerinin saptanmasıdır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışma, Eylül-Kasım 2015 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışma süresince okulda bulunan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 618 öğrenci çalışma grubunu oluşturmuştur. Analizler için Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis testi ve Spearman Korelasyon Analizi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık için p≤0,05 kabul edildi.
BULGULAR: Çalışma grubunu oluşturanların yaşları 18–30 arasında değişmekte olup, ortalama 20,21±1,77 yıl idi. Bu çalışmada HPV ile ilgili olarak en çok doğru bilinen bilgi sorusu “Genital bölgede hijyenik olmayan işlemler HPV bulaş riskini artırır” iken, en çok yanlış bilinen ise “HPV enfeksiyonu doğurganlığı doğrudan etkilemez” bilgi sorusu olmuştur. Öğrencilerin HPV ile ilgili bilgi sorularından aldıkları puanlar 0–28 arasında değişmekte olup, ortalama 8,43±7,37 puan idi.
SONUÇ: Bu çalışmada öğrencilerin HPV hakkındaki bilgi düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Öğrencilerin akademik not ortalamaları ile HPV bilgi düzeyleri arasında bir ilişki yoktur. Üniversitelerde sağlıkla ilgili derslere yer verilmesi ve bu derslerde HPV hakkında da bilgi verilmesi yararlı olabilir. Ayrıca HPV hakkında belli aralıklarla bilgilendirme çalışmalarının yapılması bu konudaki duyarlılığı ve farkındalığı arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: HPV, bilgi düzeyi, üniversite kız öğrencisi, Sakarya

Investigation of the university female students knowledge on the HPV (Sakarya, Turkey)

Kevser Özdemir1, Sevil Şahin2, Alaettin Ünsal3
1Sakarya University, Faculty Of Health Science, Sakarya, Turkey
2Ankara Yildirim Beyazit University, Faculty Of Health Science, Ankara, Turkey
3Eskisehir Osmangazi University, Faculty Of Medicine, Eskişehir, Türkiye

OBJECTIVE: To determine the level of knowledge of university students about HPV.
MATRERIAL and METHODS: The study is a cross-sectional study conducted on Sakarya University students between September- November 2015. The study group consisted of 618 female students who agreed to participate in the study and were in the school during the study. Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test and Spearman’s Correlation Analysis were used for the analyses. The statistical significance level was accepted as p<0.05.
RESULTS: The age of the study group ranged from 18 to 30, with a mean of 20.21±1.77 years. In this study, the most commonly known information question about HPV was “Unhygienic procedures increase the risk of HPV transmission in the genital area”, while the most commonly misknown was “HPV infection does not directly affect fertility” information question. The scores that students got from knowledge questions about HPV ranged from 0 to 28, and the mean was 8.43±7.37.
CONCLUSION: In this study, it was seen that students’ knowledge level about HPV was low. There is no relationship between students’ academic grade averages and HPV knowledge levels. It may be useful to include health-related courses in universities and to provide information about HPV in these courses. Also, informing about the HPV periodically will increase the sensitivity and awareness on this issue.

Keywords: HPV, knowledge level, university female student, Sakarya

Kevser Özdemir, Sevil Şahin, Alaettin Ünsal. Investigation of the university female students knowledge on the HPV (Sakarya, Turkey). . 2021; 23(2): 97-104

Sorumlu Yazar: Kevser Özdemir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale