e-ISSN 2587-2524
Volume: 24 Issue: 2 Year: 2022

Dizinler
Alfa -1 reseptör blokeri ilaçların benign prostat hiperplazisi tedavisindeki kullanımlarının önemli noktaları ve yeni klinik kullanım alanları []
. 2020; 22(4): 238-243 | DOI: 10.24898/tandro.2020.24582

Alfa -1 reseptör blokeri ilaçların benign prostat hiperplazisi tedavisindeki kullanımlarının önemli noktaları ve yeni klinik kullanım alanları

Ali Atan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Alfa-1 reseptör blokeri ilaçlar elli yıla yakın bir süredir BPH ile ilişkili AÜSY tedavisinde üroloji pratiği içerisindedir. Yaygın olarak kullanılan alfa-1 reseptör blokeri ilaçlar alfuzosin, doksazosin, terazosin, tamsulosin ve silodosindir. Bu ilaçlar BPH ile ilişkili AÜSY tedavisinde ilk basamak tedavi olarak kabul edilmektedir. Tüm alfa-1 reseptör blokerler benzer etkinliktedir ve aralarında etkinlik açısından belirgin bir fark bulunmamıştır. Alfa-1 reseptör blokeri ilaçlar ile idrar akım hızında %20–40 düzeyinde bir artış ve semptomlarda %30–50 düzeyinde bir azalma sağlanmıştır. Son yıllarda alfa-1 reseptör blokeri ilaçların yeni klinik kullanım alanları geliştirilmiştir. Bu yeni klinik kullanım alanları akut üriner retansiyon ve üriner sistem taş hastalığıdır. Tüm klinik kullanım alanlarında, alfa-1 reseptör bloker seçimi kardiyovasküler sistem ve cinsel fonksiyonlar üzerindeki yan etkileri dikkate alınarak yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: BPH, alfa bloker, medikal ekspulsif tedavi, üriner retansiyon

Important points of usage of alpha-1 receptor blocker drugs in the treatment of BPH and new areas of clinical usage

Ali Atan
Gazi University, School of Medicine, Deparment of Urology

In the urology practice, alpha-1 receptor blocker drugs have been for the treatment of LUTS associated with BPH for about fifty years. The commonly used alpha-1 receptor blocker drugs are alfuzosin, doxazosin, terazosin, tamsulosin and silodosin. These drugs are considered as first-line therapy for the treatment of LUTS associated with BPH. All alpha-1 receptor blockers have similar efficacy and there was no significant difference in terms of the efficacy among them. With alpha-1 receptor blocker drugs, a 20–40% increase in urine flow rate and a 30– 50% decrease in symptoms were achieved. In recent years, new areas of clinical usage of alpha-1 receptor blocker drugs have been developed. These new areas of the clinical usage are acute urinary retention and urinary tract stone disease. In all areas of clinical usage, the choice of alpha-1 receptor blockers should be made considering the side effects on the cardiovascular system and sexual functions.

Keywords: BPH, alpha blocker, medical expulsive treatment, urinary retention

Ali Atan. Important points of usage of alpha-1 receptor blocker drugs in the treatment of BPH and new areas of clinical usage. . 2020; 22(4): 238-243

Sorumlu Yazar: Ali Atan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale