e-ISSN 2587-2524
Volume: 23 Issue: 2 Year: 2021

Dizinler
Adölesan cinselliği: Uluslararası ve ulusal durum []
. 2020; 22(4): 244-248 | DOI: 10.24898/tandro.2020.35492

Adölesan cinselliği: Uluslararası ve ulusal durum

Ebru Bekmezci, Halime Esra Meram
Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Adölesan dönem gençlerin fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal açıdan değişimler yaşadığı gelişimsel bir evredir. Adölesanlar, nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan, kendilerini yetişkin gibi hisseden, fizyolojik ve psikolojik olarak henüz gelişimini tamamlayamamış bir gruptur. Bu özellikleri nedeniyle adölesanların cinsel olarak aktif olmaya başlaması bir takım cinsel sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Günümüzde cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, istenmeyen gebelikler, birçok cinsel sağlık sorunu açısından adölesanların risk teşkil etmesi ve küresel anlamda cinsel olarak aktif adölesan sayısının artması nedeniyle üzerinde durulması gereken önemli bir grup olduğu anlaşılmaktadır. Bu makale adölesan cinselliğinin uluslararası ve ulusal durumunu incelemek amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: adölesan, adölesan gebeliği, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel eğitim

Adolescent sexuality: International and national situation

Ebru Bekmezci, Halime Esra Meram
Selcuk University, Faculty of Nursing, Department of Obstetrics and Gynecology Nursing, Konya

Adolescent period is a developmental stage in which young people experience physical, emotional, cognitive and social changes. Adolescents are a group that constitutes a significant part of the population, feel like adults, and have not yet completed their development physiologically and psychologically. Because of these features, the fact that adolescents become sexually active causes a number of sexual health problems. Today, it is understood that adolescents are an important group that should be emphasized because of the risk of sexually transmitted infections, unwanted pregnancies, many sexual health problems and the increase in the number of sexually active adolescents globally. This article was made to examine the international and national and situation of adolescent sexuality.

Keywords: adolescent, adolescent pregnancy, sexually transmitted diseases, sexual education

Ebru Bekmezci, Halime Esra Meram. Adolescent sexuality: International and national situation. . 2020; 22(4): 244-248

Sorumlu Yazar: Ebru Bekmezci, Türkiye
LookUs & Online Makale