e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 1 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Hemşirelik öğrencilerinin cinsel sağlık konusundaki tutumları []
. 2024; 26(1): 1-7 | DOI: 10.24898/tandro.2024.37108

Hemşirelik öğrencilerinin cinsel sağlık konusundaki tutumları

Nedime Gül Doğan Özdemir, Cansu Karadeniz Benli, Atife Çetin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin cinsel sağlık konusundaki tutumlarını değerlendirmektir.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu araştırma; tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılmıştır. Araştırma Karadeniz bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yürütülmüştür. Veriler yüz yüze görüşmeler yoluyla çalışma ortamında toplanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında, Kişisel Bilgi Formu ve Öğrencilerin Cinsel Sağlık Konusundaki Tutumları Ölçeği kullanılmıştır. Veriler IBM Sosyal Bilimlerde İstatistik Paket Programı (SPSS) sürüm 24.0 istatistik programında değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler birim sayısı (n), yüzde (%), ortalama ve standart sapma (X̄ ± SS), median (min-mak) değerleri olarak verilmiştir.
BULGULAR: Hemşirelik öğrencilerinin sınıf düzeyi, yaşadıkları yer, cinsel sağlık bakımı konusunda eğitim alma durumları, bakım verirken cinsel sağlığını değerlendirme sıklıkları ve cinsel sağlık bakımı verirken kendini hissetme durumları arasında istatiksel açından anlamlı ilişki bulunmaktadır. Öğrencilerin “Cinsel Sağlık Konusundaki Tutumları Ölçeği” toplam puan ortalaması 44,83±10,45 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, öğrencilerin cinsel sağlık davranışlarına yönelik olumlu tutum gösterdiğini belirtmektedir.
SONUÇ: Sonuç olarak, öğrencilerin Cinsel Sağlık Konusundaki Tutumları Ölçeğinden aldığı puanlara bakıldığında cinsel sağlık bakımı konusunda eğitim alma durumları, bakım verirken cinsel sağlığını değerlendirme sıklıkları ve cinsel sağlık bakımı verirken kendini hissetme durumları hastalarında cinsel sağlığı değerlendirme sürecini olumlu etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: cinsel sağlık, hemşirelik, öğrenci hemşire, inanç, tutum

Nursing students’ attitudes towards sexual health

Nedime Gül Doğan Özdemir, Cansu Karadeniz Benli, Atife Çetin
Ondokuz Mayıs University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Department Of Obstetrics And Gynecology Nursing, Samsun

OBJECTIVE: The purpose of this research is to evaluate nursing students’ attitudes towards sexual health.
MATRERIAL and METHODS: This research; It was conducted in descriptive and cross-sectional type. The research was conducted at the Faculty of Health Sciences of a state university located in the Black Sea region. Data were collected in the working environment through face-to-face interviews. Personal Information Form and Students’ Attitudes Towards Sexual Health Scale were used to collect research data. The data were evaluated in the IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program version 24.0 statistical program. Descriptive statistics are given as number of units (n), percentage (%), mean and standard deviation (X̄ ± SD), median (min-max) values.
RESULTS: There is a statistically significant relationship between nursing students’ grade level, where they live, whether they receive training on sexual health care, how often they evaluate their sexual health while providing care, and how they feel when providing sexual health care. The students’ “Attitudes Towards Sexual Health Scale” total score average was found to be 44.83±10.45. This result indicates that students have positive attitudes towards sexual health behaviors.
CONCLUSION: As a result, when students’ scores from the Attitudes Towards Sexual Health Scale are examined, their level of training in sexual health care, their frequency of evaluating sexual health while providing care, and their feeling of self while providing sexual health care positively affect the process of evaluating sexual health in their future patients.

Keywords: sexual health, nursing, student nurse, belief, attitude

Nedime Gül Doğan Özdemir, Cansu Karadeniz Benli, Atife Çetin. Nursing students’ attitudes towards sexual health. . 2024; 26(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Nedime Gül Doğan Özdemir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale