e-ISSN 2587-2524
Volume: 24 Issue: 2 Year: 2022

Dizinler
Erkek infertilitesi ve kanser arasındaki genetik örtüşme []
. 2021; 23(2): 118-122 | DOI: 10.24898/tandro.2021.37974

Erkek infertilitesi ve kanser arasındaki genetik örtüşme

Sezgin Gunes1, Neslihan Hekim2, Sercan Ergün1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Moleküler Tıp Anbilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Erkek infertilitesi heterojen ve multifaktöriyel etiyolojili bir bozukluktur. Son yıllarda yapılan bazı çalışmalar erkek infertilitesinin yalnızca sperm üretimindeki bir bozukluktan kaynaklanmadığı, bazı olgularda diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi sistemik bir bozukluğun bir parçası olabileceğini göstermektedir. Spermatogenez sürecindeki çok sayıdaki mitoz ve mayoz bölünmeler ve bazı çevresel faktörler, mutasyon/ mutasyonlara neden olabilir ve kansere yol açabilir. Bu nedenlerle, erkek infertilitesi aslında kanser için bir erken belirteç olabilir. Bu derlemede erkek infertiltesi ve kanser arasındaki ortak genomik bulgular değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Erkek infertilitesi, kanser, Y-kromozomu

Genetic overlap between male infertility and cancer

Sezgin Gunes1, Neslihan Hekim2, Sercan Ergün1
1Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, İzmir, Turkey; Ondokuz Mayıs University, Graduate School of Education, Department of Molecular Medicine, İzmir, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, İzmir, Turkey

Male infertility is a highly heterogeneous disorder with multifactorial aetiology. Recent data have demonstrated that male infertility is not only an aberration in sperm production; however, infertility might be a part of various systemic diseases including diabetes, cardiovascular and cancer in some cases of infertility. High number of cell division by mitosis and meiosis during spermatogenesis and various environmental factors may lead to mutation/mutations result in cancer. Therefore, infertility might be an early marker for male infertility. This study reviews common genomic data regarding cancer and male infertility.

Keywords: Male infertility, cancer, Y-chromosome

Sezgin Gunes, Neslihan Hekim, Sercan Ergün. Genetic overlap between male infertility and cancer. . 2021; 23(2): 118-122

Sorumlu Yazar: Sezgin Gunes, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale