e-ISSN 2587-2524
Volume: 23 Issue: 2 Year: 2021

Dizinler
İnfertil erkek populasyonda cinsel disfonksiyonunpsikosomatik yansımaları []
. 2020; 22(1): 1-5 | DOI: 10.24898/tandro.2020.40326

İnfertil erkek populasyonda cinsel disfonksiyonunpsikosomatik yansımaları

Ünal Öztekin1, Fatih Fırat2
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Yozgat, Türkiye
2Tokat Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, Tokat, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, primer erkek infertilitesi araştırılmak üzere başvuran hastalarda erektil fonksiyon skoru ile depresyon ve bedensel duyumları abartma arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya, Şubat 2019-Mayıs 2019 tarihleri arasında üroloji polikliniğine infertilite araştırılması nedeniyle başvuran 200 primer infertil hasta dahil edildi. IIEF <26 (n=61) ve IIEF ≥26 (n=139) olmak üzere hastalar iki gruba ayrılarak değerlendirildi. Gruplar arasında sosyodemografik veriler ve psikiyatrik ölçek skorları (Beck Depresyon Inventory, Somatosensory Amplification Scale) karşılatırılarak, korelasyon analizleri yapıldı.
BULGULAR: Hastaların yaş aralığı 18–45 (mean: 30,1) idi. IIEF ≥26 olan grupta ortalama infertilite süresi 21.6 ay idi ve istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttu (p<0,001). İki grup arasında SSAS ve BDI skorları karşılaştırıldığında, her iki skor IIEF <26 olan grupta anlamlı derecede yüksek olarak tespit edildi ve sırası ile 25,93±6,91, 14,77±7,87 idi (p=0,024, p<0,001). IIEF skoru, SSAS ve BDI skorları ile anlamlı negatif korele idi. İnfertilite süresi, SSAS ve BDI ile pozitif, IIEF ile negatif korele bulundu.
SONUÇ: Erkek faktörlü infertilitede, cinsel işlev bozukları görülebilir. Bu bozukluklar hastada psikosomatik yansımalara neden olabilir. Sonuç olarak cinsel işlev bozukluğu görülen infertil hastaların psikiyatrik açıdan değerlendirilmesini öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Erkek infertilitesi, Depresyon, Somatosensory Amplification, Erektil disfonksiyon.

Psychosomatic reflections of sexual dysfunction in the infertile male population

Ünal Öztekin1, Fatih Fırat2
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Yozgat, Türkiye
2Tokat Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, Tokat, Türkiye

OBJECTIVE: In this study, it was aimed to evaluate the relationship between erectile function score and depression and somatosensory amplification in patients presenting for primary male infertility.
MATRERIAL and METHODS: Two hundred primary infertile patients who applied to the urology outpatient clinic to investigate infertility between February 2019 and May 2019 were included in the study.The patients were divided into two groups as IIEF <26 (n = 61) and IIEF ≥26 (n = 139) and evaluated. Sociodemographic data and psychiatric scale scores (Beck Depression Inventory, Somatosensory Amplification Scale) were compared between the groups and correlation analyzes were performed.
RESULTS: The patients’ age range was 18–45 (mean: 30.1). The mean duration of infertility in the group with IIEF ≥26 was 21.6 months and there was a statistically significant difference (p <0.001). When the SSAS and BDI scores were compared between the two groups, both scores were found to be significantly higher in the group with IIEF <26 and were 25.93 ± 6.91, 14.77 ± 7.87, respectively (p = 0.024, p <0.001 ). The IIEF score correlated negatively with SSAS and BDI scores. Duration of infertility was correlated positively with SSAS and BDI and negatively with IIEF.
CONCLUSION: In infertility with male factor, sexual dysfunctions can be seen. These disorders can cause psychosomatic reflections in the patient. In conclusion, we recommend psychiatric evaluation of infertile patients with sexual dysfunction.

Keywords: Male infertility, Depression, Somatosensory Amplification, Erectile dysfunction.

Ünal Öztekin, Fatih Fırat. Psychosomatic reflections of sexual dysfunction in the infertile male population. . 2020; 22(1): 1-5

Sorumlu Yazar: Ünal Öztekin, Türkiye
LookUs & Online Makale