e-ISSN 2587-2524
Volume: 23 Issue: 2 Year: 2021

Dizinler
Erkeklerde fertiliteyi etkileyebilecek riskli yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi []
. 2020; 22(4): 219-225 | DOI: 10.24898/tandro.2020.56833

Erkeklerde fertiliteyi etkileyebilecek riskli yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi

Özlem Aşcı1, Fulya Gökdemir2
1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Anabilim Dalı, Niğde, Türkiye
2Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Artvin, Türkiye

AMAÇ: Bu araştırmada, erkeklerde fertiliteyi etkileyebilecek riskli yaşam biçimi davranışlarının yaygınlığının belirlenmesi amaçlandı.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Tanımlayıcı türdeki bu araştırma, kamuya bağlı bir hastanede Mayıs 2017 – Kasım 2017 tarihleri arasında 547 erkeğin katılımı ile gerçekleştirildi. Veriler araştırmacılar tarafından anket formu ile toplandı ve tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Araştırmaya katılan erkeklerin yaş ortalaması 29,80±9,5 idi ve %66,4’ü bekardı. Araştırmada, erkeklerin %36,0’ında pre-obezite, %13’ünde obezite, %15,9’unda ≥102 cm bel çevresi ve %76,4’ünde fiziksel inaktivite saptandı. Erkekler arasında sigara içme oranı %44,6, günlük 3–4 kadeh alkol tüketme oranı %2,0 ve uyuşturucu madde kullanma oranı %2,0 idi. Erkeklerin yaklaşık yarısı kendini yoğun stres altında hissettiğini bildirdi (%49,4). Erkekler arasında günde ≥2 fincan çay veya kahve tüketme (%48,4), uzun süreli olarak cep telefonunu (%62,3) ve diz üstü bilgisayarı kullanma alışkanlığı (%43,9) yaygındı. Ayrıca erkeklerin %2,9–16,8’i yüksek çevre ısısına, kimyasal maddeye, ağır metale ya da radyasyona maruz bırakan ve uzun süre oturmaya neden olan işlerde çalıştığını beyan etti.
SONUÇ: Birçok erkek, fertilitesini ve genel sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek yaşam biçimi ve çalışma hayatı ile ilgili riskli durum ve davranışlara sahiptir. Sağlıklı bir yaşam biçimi geliştirmenin önemi ve yaşam biçiminin fertilite üzerindeki olası etkileri konusunda hekim, ebe ve hemşire tarafından erkeklere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması önerilir.

Anahtar Kelimeler: erkek fertilitesi, infertilite, riskli davranış, üreme sağlığı, yaşam biçimi

Determination of risky lifestyle behaviors that may affect fertility in men

Özlem Aşcı1, Fulya Gökdemir2
1Niğde Ömer Halisdemir University, Niğde Zübeyde Hanım School of Health, Department of Midwifery, Niğde
2Artvin Coruh University, Faculty of Health Sciences, Department of Obstetrics and Gynecology Nursing, Artvin

OBJECTIVE: In this study, it was aimed to determine the prevalence of risky lifestyle behaviors that may affect fertility in men.
MATRERIAL and METHODS: This descriptive study was carried out in a public hospital between May 2017 and November 2017 with the participation of 547 men aged 18–55. The data were collected by the researchers through questionnaire form and evaluated using descriptive statistical methods.
RESULTS: The mean age of the men participating in the study was 29.80±9.5 and 66.4% were single. In the study, pre-obesity was determined in 36.0% of men, obesity in 13%, having a waist circumference of ≥102 cm in% 15.9 and physical inactivity in 76.4%. The smoking rate among men was 44.6%, the rate of consuming 3–4 glasses of alcohol per day was 2.0% and the rate of drug use was 2.0%. About half of the men reported feeling under intense stres (% 49.4). The consumption of more than two cups of tea or coffee per day (48.4%), long-term mobile phone (62.3%) and laptop use (43.9%) were common among men. In addition, 2.9–16.8% of men stated that they work in jobs that expose them to high environmental heat, chemicals, heavy metal or radiation and cause a long sitting.
CONCLUSION: Many men have risky situations and behaviors related to lifestyle and working life, which can adversely affect their fertility and overall health. It is recommended that healthcare professionals provide training and counselling services for men on the importance of developing a healthy lifestyle and the possible effects of lifestyle on fertility.

Keywords: male fertility, infertility, risky behavior, reproductive health, lifestyle

Özlem Aşcı, Fulya Gökdemir. Determination of risky lifestyle behaviors that may affect fertility in men. . 2020; 22(4): 219-225

Sorumlu Yazar: Özlem Aşcı, Türkiye
LookUs & Online Makale