e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 2 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Mikroskopik varikoselektomi ile ilgili YouTube videolarının kalitesinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi []
. 2023; 25(2): 73-77 | DOI: 10.24898/tandro.2023.60487

Mikroskopik varikoselektomi ile ilgili YouTube videolarının kalitesinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi

İsmail Emre Ergin1, Abuzer Öztürk2, Arslan Fatih Velibeyoğlu2, Aydemir Asdemir2, Hüseyin Saygın2, Esat Korgalı2
1Kızılcahamam Devlet Hastanesi, Ankara, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

AMAÇ: Mikroskopik Varikoseletomi ile ilgili YouTube videolarının,güvenilirliğini ve kalitesini değerlendirmektir.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Mikroskopik Varikoseletomi ameliyatı ile ilgili videoları bulmak için YouTube arama sekmesine 01 Ocak 2023 tarihinde “mikroskobik varikoseletomi” terimi kullanılarak sistematik bir arama yapıldı. İlk 50 video çalışmaya dâhil edildi. Çalışmaya dâhil edilen videoların kalitesi, Global Quality Score (GQS) kullanılarak değerlendirildi. Çalışmadaki videoların güvenilirliğini ölçmek için, modifiye edilmiş DISCERN ölçeği kullanıldı.
BULGULAR: Arama sonuçlarından toplam 50 video çalışmaya dahil edildi. Videloarın %64’ü infertilite ile ilgilenen bir üroloji hekimi tarafından hazırlanmıştı. Konuyu anlatan hekimlerin %56’sı akademik unvana sahipti. Videolarda, en sık tartışılan konular sırasıyla; diğer yöntemlerle kıyaslama (%54), başarıyı arttıran faktörler (%42), mikroskopik işlemin başarı oranları (%30) ve ameliyat sonrası komplikasyonlar (%22), ameliyat süresi (%20), ameliyat dışındaki seçeneklerdi (%10). Videoların ortalama GQS’si 2,86±1,17 idi. Videoların güvenilirliği DISCERN skoru ile ölçüldü, videoların ortalama puanı 2,57±0,84’dü. DISCERN puanı tam olan video yoktu.
SONUÇ: YouTube’daki videolarda Mikroskopik Varikoselektomi ile ilgili bilgi düzeyinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu ancak bilimsel güvenilirliğinin düşük olduğunu göstermektedir. Güncel ve doğru bilgileri içeren, bilimsel verileri kullanarak hazırlandığından emin olduğumuz kısa, öz ve anlaşılır videolar, meslek dernekleri tarafından hazırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: mikroskopik varikoselektomi, YouTube, kalite

Evaluation of the quality and reliability of YouTube videos on microscopic varicocelectomy

İsmail Emre Ergin1, Abuzer Öztürk2, Arslan Fatih Velibeyoğlu2, Aydemir Asdemir2, Hüseyin Saygın2, Esat Korgalı2
1Kızılcahamam State Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Urology, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

OBJECTIVE: In this study, our aim is to evaluate the quality and reliability of Turkish videos associated with Microscopic Varicocelectomy on YouTube.
MATRERIAL and METHODS: YouTube’s search function was used to find videos associated with Microscopic Varicocelectomy. On January 1, 2023, systematic research was performed using the term “Microscopic Varicocelectomy”, covering the last 5 years in order to be up to date. The first 50 videos were included in the study. The quality of the videos was evaluated using the Global Quality Score (GQS). The modified DISCERN scale was used to evaluate the reliability of the videos.
RESULTS: A total of 50 videos associated with microscopic varicocelectomy were analyzed. 64% videos were repaired by a urologist who deals with infertility. 56% of the medical doctors had academic titles. The most frequently discussed topics in the videos were comparison with other methods (54%), factors that increase the success of the microscopic varicocelectomy procedure (52%), success rates of the microscopic varicocelectomy procedure (30%), postoperative complications (22%) and operation time (%20). The mean GQS of the videos was 2,86±1,17. When the reliability of the sources was evaluated using the DISCERN score, the mean score of the videos was 2,57±0,84. There were no fullrated videos from DISCERN.
CONCLUSION: The present study shows that the level of knowledge in Turkish sources on YouTube associated with micro TESE is at an acceptable level, but its scientific reliability is low. Therefore, short and concise videos that contain accurate and up-to-date information and refer to scientific facts in plain language should be prepared by the relevant associations.

Keywords: microscopic varicocelectomy, YouTube, quality

İsmail Emre Ergin, Abuzer Öztürk, Arslan Fatih Velibeyoğlu, Aydemir Asdemir, Hüseyin Saygın, Esat Korgalı. Evaluation of the quality and reliability of YouTube videos on microscopic varicocelectomy. . 2023; 25(2): 73-77

Sorumlu Yazar: İsmail Emre Ergin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale