e-ISSN 2587-2524
Volume: 23 Issue: 2 Year: 2021

Dizinler
Nonobstrüktif azoospermili erkeklerde mikrodiseksiyon testiküler sperm ekstraksiyonu başarısını etkileyen faktörler []
. 2020; 22(1): 12-15 | DOI: 10.24898/tandro.2020.72473

Nonobstrüktif azoospermili erkeklerde mikrodiseksiyon testiküler sperm ekstraksiyonu başarısını etkileyen faktörler

Mazhar Ortaç, Nusret Can Çilesiz, Ates Kadıoğlu
İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Non-obstrüktif azoospermili (NOA) erkeklerde mikrodiseksiyon testiküler sperm ekstraksiyonu (mTESE) başarısını etkileyen faktörleri araştırmak


GEREÇ ve YÖNTEMLER: NOA nedeniyle mTESE yapılan toplam 379 hastaya dahil edildi. Tüm hastaların fizik muayene, hormon değerleri, testis hacimleri ve tıbbi hikayeleri kayıt altına alındı.
BULGULAR: Ortalama mTESE başarısı %46,7 olarak saptandı. Bu oran testis patolojisi Sertoli Cell Only (SCO) olan hastalarda %33,3, erken maturasyon arresti (MA) olan hastalarda %43,6, geç maturasyon arresti (MA) olanlarda %78,1, hipospermatagonez (HS) olanlarda %93,75’inde ve normal spermtogenez (NS) olanlarda %100 olarak saptandı (p<0,001). TESE ile sperm saptanan hastalarda FSH değerlerinin anlamlı olarak daha düşük olduğu (19,7±12,8 mL/U vs 25,3±15,5 mL/U p: 0,001), testis hacimlerinin ise daha büyük olduğu saptandı (p: 0,004).
SONUÇ: Testis hacmi, FSH seviyesi ve testisküler histopatoloji TESE başarısını etkileyen faktörler olarak saptandı. Bu sonuçların iyi dizayn edilmiş, geniş hasta serili çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Azoospermi, erkek infertilitesi, testiküler sperm ekstraksiyonu

Factors affecting the success of microdissection testicular sperm extraction in men with non-obstructive azoospermia

Mazhar Ortaç, Nusret Can Çilesiz, Ates Kadıoğlu
Urology Department, Faculty Of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: To determine the sperm retrieval rates (SRRs) and predictive factors of patients with non-obstructive azoospermia (NOA) after testicular sperm extraction (TESE)
MATRERIAL and METHODS: Material-Methods: A total of 311 patients who were diagnosed with non-obstructive azoospermia (NOA) and underwent TESE were included in this study. Physical examination, hormone values, testicular volumes, and the medical history of all patients were recorded

RESULTS: The mean sperm retrieval rates (SRRs) were 46.7%. These SRRs were 34.2%, 33.3%, 71.4%, 100%, and 100% for Sertoli Cell Only, late maturation arrest, early maturation arrest, hypospermatogenesis, and normal spermatogenesis, respectively (p<0.001). While the mean FSH values were significantly lower in patients with positive mTESE (19.7±12.8 mL/U vs. 25.3±15.5 mL/U, p: 0.001), the mean testicular volumes were larger in patients with positive TESE compared to patients with negative mTESE (p: 0.004).
CONCLUSION: The testicular histopathology, level of FSH and testicular volume were identified as independent predictors of SRRs for men with NOA

Keywords: Azoospermia, male infertilite, testicular sperm extraction

Mazhar Ortaç, Nusret Can Çilesiz, Ates Kadıoğlu. Factors affecting the success of microdissection testicular sperm extraction in men with non-obstructive azoospermia. . 2020; 22(1): 12-15

Sorumlu Yazar: Mazhar Ortaç, Türkiye
LookUs & Online Makale