e-ISSN 2587-2524
Volume: 24 Issue: 1 Year: 2022

Dizinler
Çevresel stres faktörlerinin sperm hücreleri üzerine etkisi []
. 2017; 19(2): 61-64 | DOI: 10.24898/tandro.2017.76993

Çevresel stres faktörlerinin sperm hücreleri üzerine etkisi

Eyyüp Sabri Pelit1, Bülent Katı1, Yiğit Akın2, Ercan Yeni1
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Sperm hücreleri morfolojik, fonksiyonel ve metabolik açıdan vücuttaki diğer hücrelere göre oldukça farklılık gösterir. Bu nedenle, sperm hücrelerinin stres faktörlerine tepkisi somatik hücrelerden farklı olmaktadır. Defektif sperm sayısındaki artış genetik ve çevresel faktörlere bağlanabilir. Endüstriyel ve teknolojik sanayinin gelişmesine paralel olarak, artan çevresel toksinler, elektromanyetik radyasyon ve ksenobiyotiklerin sperm hücreleri üzerine negatif etkisi de ön plana çıkmaktadır. Toksinlerin, kimyasalların, tarım ilaçlarının, metal iyonlarının ve radyasyonun, sperm konsantrasyonu, hareketliliği, morfolojisi ve nükleer yapısı üzerine kötü etkileri literatürde kanıtlanmıştır. Semen parametreleri ile doğurganlığı karşılaştıran çalışmalarda, kalıcı çevresel kirleticilerin üremeyi etkileyen faktörlerden biri olduğu gösterilmiştir. Atık sularda aktif farmakolojik ajanların olmasının sperm Deoksiribonükleik asit (DNA) fragmantasyonunu arttırdığı ve sperm hücre hasarı yapabildiği, kanıtlanmış diğer bir faktördür. Tüm bunlar göz önüne alındığında, birçok çevresel ajanın sperm hücrelerinde defektler meydana getirerek erkek üreme potansiyelini düşürdüğü görülmektedir. Bu derlemede, sık maruz kalınan ve teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan yeni çevresel faktörlerin spermatogenez üzerine etkilerinin gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: çevre kirliliği, erkek üreme sağlığı, sperm DNA

The impact of environmental stress factors on sperm

Eyyüp Sabri Pelit1, Bülent Katı1, Yiğit Akın2, Ercan Yeni1
1Department of Urology, Harran University, Sanliurfa, Turkey
2Department of Urology, Izmir Katip Celebi University, Izmir, Turkey

Sperm cells are morphologically, functionally and metabolically very different from other cells in the body. For this reason, the response of sperm cells to stress factors is different from somatic cells. The increase in the numbers of defective sperms can be attributed to genetic and environmental factors. Increasing environmental toxins, electromagnetic radiation and xenobiotics have a negative effect on the sperm cells, parallel to the development of industrial and technological industries. The negative effects of toxins, chemicals, pesticides, metal ions and radiation on sperm concentration, motility, morphology and nuclear structure have been proven in the literature. In studies comparing fertility with semen parameters, it has been shown that persistent environmental pollutants are one of the factors affecting reproductivity. The presence of active pharmacological agents in the waste water is another proven factor that Deoxyribonucleic acid (DNA) fragmentation and sperm cell damage can be increased. Considering all these, it seems that many environmental agents can reduce male reproductive potential by producing defective sperm cells. In this compilation, it is aimed to show the effects of new environmental factors on spermatogenesis which we are frequently exposed and arise due to technological development.

Keywords: environmental pollution, male reproduction, sperm DNA

Eyyüp Sabri Pelit, Bülent Katı, Yiğit Akın, Ercan Yeni. The impact of environmental stress factors on sperm. . 2017; 19(2): 61-64

Sorumlu Yazar: Yiğit Akın, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale