e-ISSN 2587-2524
Volume: 25 Issue: 1 Year: 2023

Dizinler
Okul öncesi cinsel eğitime yönelik ebeveynlerin bilgi tutum ve uygulamaları []
. 2022; 24(1): 11-19 | DOI: 10.24898/tandro.2022.77698

Okul öncesi cinsel eğitime yönelik ebeveynlerin bilgi tutum ve uygulamaları

Ümran Çevık Güner1, Sare Aktaş2
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,Tokat, Türkiye
2Tokat Devlet Hastanesi, Çocuk Acil Kliniği, Tokat, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışma, okul öncesi dönem çocuğu olan ebeveynlerin cinsel eğitime yönelik bilgi tutum ve uygulamalarını değerlendirmek ve sosyodemografik ilişkileri incelemek amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu tanımlayıcı, kesitsel çalışmanın örneklemini okul öncesi dönem çocuğu olan ve gönüllü 320 ebeveyn oluşturmuştur. Çalışma verileri, ebeveynlerin sosyodemografik özellikleri, cinsel eğitim bilgi ve tutumlarını içeren anket formu ile Ocak-Mart 2016 tarihleri arasında toplanmıştır. Veriler SPSS 17.0 programı ile yüzdelik oranları, ki-kare analizleri ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Ebeveynlerin %67,2’sinin cinsel eğitim tanımını, %29,4’ünün cinsel eğitime başlama yaşını doğru olarak bildikleri saptanmıştır. Cinsel eğitimin verilme oranının %41,9 olduğu bulunmuştur. Ebeveynlerin %45,3’ü cinsel eğitimle ilgili bilgilerinin yeterli olduğunu ifade etmiştir. Cinsel eğitim tanımını, cinsel eğitime başlama yaşını bilme ve cinsel eğitim verme durumunun, ebeveynlerin cinsiyeti, yaşı, eğitimi, mesleği, okul profili, aile yapısı, çocuk cinsiyeti ile cinsel eğitim konusunda kendilerini yeterli bulma durumunun ise ebeveynlerin yaşı, eğitimi, mesleği, okul profili, çocuk cinsiyeti ile ilişkili olduğu bulunmuştur (p<0,05).
SONUÇ: Ebeveynlerin cinsel eğitim konusunda yeterli bilgi ve uygulamaya sahip olmadıkları ve çoğunun kendilerini yeterli görmedikleri belirlendi. Çocukların sorularının yeterli bilgi ve donanımla cevaplanması, yaşanabilecek olumsuz olaylar karşısında daha bilinçli ebeveynlerin bulunması açısından anaokullarında cinsel eğitim programlarının rutin olarak uygulanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ebeveyn, cinsel eğitim

Parents’ knowledge and attitudes and practices about preschool sex education

Ümran Çevık Güner1, Sare Aktaş2
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,Tokat, Türkiye
2Tokat Devlet Hastanesi, Çocuk Acil Kliniği, Tokat, Türkiye

OBJECTIVE: This study was carried out to evaluate parents’ knowledge, attitudes and practices towards sex education and to examine sociodemographic relationships.
MATRERIAL and METHODS: The sampling of this descriptive, crosssectional study consisted of 320 volunteering parents with pre-school children. The study data were collected between January and March 2016 using a questionnaire including parents’ socio-demographic characteristics and knowledge and attitudes about sex education. The data were analyzed on SPSS 17.0 software package using percentage and Chi-square analyses.
RESULTS: It was determined that 67.2% of the parents knew the definition of sex education and 29.4% the age of starting sex education correctly. The rate of sex education already given was found to be 41.9%. 45.3% of the parents stated that their knowledge about sex education was sufficient. It was found that the state of knowing the definition of sex education and the age of starting sex education and the state of giving sex education had correlations with parents’ gender, age, education level and job, the profile of the school, family structure, and the gender of children; finding themselves adequate about sex education were correlated with the parents’ age, education and job, the profile of the school, and the gender of children (p<0.05).
CONCLUSION: It was determined that the parents did not have adequate knowledge and practices on sex education and that most parent did not consider themselves adequate. It is recommended that sex education programs should be applied routinely in nursery schools so that children’s questions can be answered more accurately with sufficient information and equipment and we can make sure that there are more conscious parents in the face of undesirable events.

Keywords: Child, parent, sex education

Ümran Çevık Güner, Sare Aktaş. Parents’ knowledge and attitudes and practices about preschool sex education. . 2022; 24(1): 11-19

Sorumlu Yazar: Ümran Çevık Güner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale