e-ISSN 2587-2524
Volume: 23 Issue: 2 Year: 2021

Dizinler
Prematür ejakülasyon tedavisinde güncel yaklaşımlar []
. 2020; 22(1): 20-27 | DOI: 10.24898/tandro.2020.80037

Prematür ejakülasyon tedavisinde güncel yaklaşımlar

Ramazan Aşçı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

AMAÇ: Prematür ejakülasyon tedavisinde güncel gelişmelerin gözden geçirilmesi
GEREÇ VE YÖNTEM: Web of Science, Pubmed, Scopus ve Google Scholar gibi elektronik akademik veri tabanları aramalarından elde edilen prematür ejakülasyon tedavisi ile ilgili araştırma çalışmaları, derleme ve ilgili metinlerin gözden geçirilmesi ile hazırlanmıştır.
BULGULAR: Avrupa İlaç Ajansı (EMA) kısa etkili SSRİ olan dapoksetin ve ötektik lidokain/prilokain doz ayarlamalı aerosol sprey’i PE’nin gerektiğinde tedavisi için önermektedir. Yaşam boyu PE tedavisinde PDE5i ilaçların tek başına veya SSRİ’lerle kombine şekilde kullanılması daha etkindir. Anteportal PE tedavisinde topikal anestetikler ile PD5i veya SSRİ kombinasyonları etkili olabilir. Kazanılmış PE tedavisinde psikoseksüel/davranış tedavileri ile kombine farmakolojik tedaviler yararlı olabilir.
SONUÇLAR: Yaşam boyu PE tedavisinde ilk seçenek farmakoterapi olmalıdır. Özellikle anteportal PE’si olan erkeklerde periferik ve santral etkili kombine farmakolojik tedaviler yararlı olabilir. Ötektik lidokain/ prilokain doz kontrollü sprey, endikasyon dışı kullanılan SSRİ tedavisi için alternatif olabilir.

Anahtar Kelimeler: prematür ejakülasyon, intravajinal ejakülasyon zamanı, PDE5 inhibitörleri, SSRİ, topikal anestetikler, tedavi

Current approaches in the treatment of prematüre ejaculation

Ramazan Aşçı
Department Of Urology, Faculty Of Medicine, Ondokuz Mayis University

OBJECTİVES: To review current developments in the treatment of prematüre ejaculation
MATERIAL AND METHODS: Research studies, reviews, related texts related to premature ejaculation therapy obtained from electronic academic databases such as Web of Science, Pubmed, Scopus and Google Scholar were reviewed.
RESULTS: The European Medicine Agency (EMA) recommends shortacting SSRI dapoxetine and eutectic lidocaine/prilocaine metered-dose aerosol spray for the on-demand treatment of PE. PDE5i drugs alone or in combination with SSRIs are more effective in the treatment of lifelong PE. Topical anesthetics and combinations of PD5i or SSRI may be effective in the treatment of anteportal PE. Pharmacological therapies combined with psychosexual/behavioral therapies may be useful in the treatment of acquired PE.
CONCLUSIONS: Pharmacotherapy should be the first option for lifelong PE. Combined pharmacological therapies with peripheral and central effects may be beneficial, especially in men with anteportal PE. Eutectic lidocaine/prilocaine metered-dose aerosol spray may be an alternative for off-label SSRI treatment.

Keywords: premature ejaculation, intravaginal ejaculation latency time, PDE5 inhibitors, SSRIs, topical anesthetics, treatment

Ramazan Aşçı. Current approaches in the treatment of prematüre ejaculation. . 2020; 22(1): 20-27

Sorumlu Yazar: Ramazan Aşçı, Türkiye
LookUs & Online Makale