e-ISSN 2587-2524
Volume: 24 Issue: 1 Year: 2022

Dizinler
İdiyopatik infertil hastalarda semen ve kan plazmasında malondialdehit, glutatyon peroksidaz, süperoksid dismutaz ve katalaz düzeyleri ile semen parametrelerinin ilişkisi []
. 2022; 24(1): 26-31 | DOI: 10.24898/tandro.2022.81557

İdiyopatik infertil hastalarda semen ve kan plazmasında malondialdehit, glutatyon peroksidaz, süperoksid dismutaz ve katalaz düzeyleri ile semen parametrelerinin ilişkisi

Hüseyin Özveren1, İrfan Şafak Barlas2, Mustafa Güneş3
1SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, Van, Türkiye
2Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi, Üroloji bölümü, Ankara, Türkiye
3SBÜ Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, Kocaeli, Türkiye

AMAÇ: Biyolojik sistemlerde oksidatif denge bozulduğu zaman oksidatif stres ortaya çıkmaktadır. Lökospermi ve varikosel varlığında seminal plazmada oksidanların artışı, bu patolojilerin spermatozoalar üzerine olası zararlarını açıklamada kullanılan parametrelerden biridir. İnfertil olguların yaklaşık %30’unu oluşturan idiyopatik İnfertilite’de ise spermiyogram parametrelerindeki bozulmaları açıklamaya yönelik çalışmalar sürmektedir. Bu çalışmada infertil hastalarda kan ve semen plazmasında Süperoksid Dismutaz (SOD), Katalaz (CAT), Glutatyon Peroksidaz (GPx), Malondialdehit (MDA) gibi enzim düzeylerinin sperm sayı, hareket, morfolojisi ile olan ilişkisi ve bu ilişki üzerinden idiyopatik infertiliteyi açıklayabilecek bir mekanizmanın olabileceğini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Semen ve plazma örnekleri kliniğimize infertilite nedeniyle başvuran; varikosel, hormonal, lökospermi, obstruktif patolojilerin varlığı gibi bilinen bir nedene bağlı infertilite nedeni olmayan olgulardan alındı. İnfertilite etyolojisi primer bir nedene bağlanamamış idiyopatik infertil 40 hasta değerlendirilmeye alındı. Kontrol grubu olarak son bir yıl içinde çocuk sahibi olan ve semen parametreleri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2010 yılında belirlenen semen analizi kriterlerine göre normal olan 20 fertil kişi çalışmaya alındı. Hasta ve kontrollerde kan serumu ve seminal plazmada SOD, CAT, GPx ve MDA düzeyleri ölçüldü ve sperm parametreleri incelendi.
BULGULAR: Hasta ve kontrol gruplarının yaşları karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Buna karşın hastaların olduğu grubun sperm sayı (67,07±68,182 vs 215±118,743), hareket (23,17±20,570 vs 47±10,809) ve morfoloji (50,73±29,274 vs 69±9,119) ölçümleri kontrol grubundan anlamlı şekilde düşük bulundu (p<0,01). Serum ve semen yapılan çalışmada hasta grubunda MDA düzeyleri (7,027±2,0111 vs 10,783±2,8940) (0,9520±0,41292 vs 2,9319±1,43872) anlamlı şekilde yüksek bulunmuşken (p<0,01); CAT düzeyleri (66,91433±15,300093 vs 15,38145±4,228935) (18,31 00±4,0799vs.10,8451±2,7417) ise anlamlı şekilde düşük bulundu (p<0,01). Her iki grubun GPx serum düzeyleri (304,14118±200,864744 vs 89,70481±30,178563) karşılaştırıldığında hasta grubunda anlamlı oranda düşük saptanırken (p<0,01); GPx semen düzeyleri (8,8590±2,02336 vs 8,9451±2,98786, p: 0,955) ile SOD serum (8,8590±2,02336 vs 8,9451±2,98786, p: 0,908) ve semen (3,3045±1,73632 vs 2,6899±1,80888, p: 0,214) düzeyleri arasında kontrol grubu ve hasta grubu arasında anlamlı bir fark izlenmedi.
SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçlarına göre, idiyopatik infertil hasta grubunda, sperm parametrelerindeki düşüklüğün MDA ve CAT düzeyi ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Idiopathic male infertility, superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase, malondialdehyde, sperm parameters

On the idiopathic infertile male patients, level of malondialdehyde, glutathion peroxidase, superoxide dismutase and catalase at sperm and blood plasma, and correlation between them

Hüseyin Özveren1, İrfan Şafak Barlas2, Mustafa Güneş3
1University of Health Science Van Training and Research Hospital, Urology Department, Van
2Polatlı Duatepe Public Hospital, Urology Department, Ankara
3University of Health Science Darıca Farabi Training and Research Hospital, Urology Department, Kocaeli

OBJECTIVE: In biological systems when the oxidative balance is deteriorated, oxidative stress arises. The increase of oxidants in seminal plasma in the presence of leukocytospermia and varicocele is one of the argumants used to explain the potential losses of these pathologies on spermatozoas. As for the “idiopathic infertility” which forms approximately 30% of the infertility cases; there has been ongoing studies to explain deterioration in spermyogram parameters. In this study, we investigated the relationship of parameters such as superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase, malatdehidrogenaz on blood and sperm plasma of infertile patients with the sperm parameters as well as the existence of a mechanism that explains this relationship over idiopathic infertility.
MATRERIAL and METHODS: In this study we indeed 40 patients that matches the criteria of idiopathic infertility were evaluated. Those who had children in the past year and whose semen parameters fit the WHO 2010 criteria were used as a control group of 20 people. Blood and seminal plasma superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase and malatdehidrogenaz levels were measured in patient controls and sperm parameters were examined.
RESULTS: Total sperm number (67.07±68.182 vs 215±118.743), motility (23.17±20.570 vs 47±10.809) and morphology (50.73±29.274 vs 69±9.119) measurements in the patient group was found significantly lower than the control group (p<0.01). The study suggests that serum and semen malatdehidrogenaz level (7.027±2.0111 vs 10.783±2.8940) (0.9520±0.41292 vs 2.9319±1.43872) of patient group was found significantly higher (p<0.01) whereas catalase level (66.91433±15.300093 vs 15.38145±4.228935) (18.3100±4.0799 vs 10.8451±2.7417) was significantly lower (p<0.01). Serum glutathione peroxidase level (304.14118±200.864744 vs 89.70481±30.178563) of patient group was found significantly lower (p<0.01). Among the semen glutathione peroxidase (8.8590±2.02336 vs 8.9451±2.98786, p: 0.955) and superoxide dismutase levels of serum (8.8590±2.02336 vs 8.9451±2.98786, p: 0.908) and semen (3.3045±1.73632 vs 2.6899±1.80888, p: 0.214), no significant difference was observed between the control group and the patient group.
CONCLUSION: According to the results of this study, in idiopathic infertile patients, it was concluded that the decrease in sperm parameters might possibly be associated with MDA and catalase levels.

Keywords: İdiyopatik erkek infertilitesi, süperoksit dismutaz, katalaz, glutatyon peroksidaz, malondialdehit, sperm parametreleri

Hüseyin Özveren, İrfan Şafak Barlas, Mustafa Güneş. On the idiopathic infertile male patients, level of malondialdehyde, glutathion peroxidase, superoxide dismutase and catalase at sperm and blood plasma, and correlation between them. . 2022; 24(1): 26-31

Sorumlu Yazar: İrfan Şafak Barlas, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale