e-ISSN 2587-2524
Volume: 24 Issue: 3 Year: 2022

Dizinler
İçindekiler []
. 2018; 20(2): -24--24

İçindekiler

ARAŞTIRMA YAZILARI | ORIGINAL ARTICLES

35 Radikal prostatektomi sonrası erektil fonksiyon açısından robotik cerrahi ile açık cerrahinin karşılaştırılması
Comparison of robotic surgery and open surgery for erectile function after radical prostatectomy
Hacı İbrahim Çimen, Hacı Can Direk, Fikret Halis, Osman Köse, Ahmet Gökçe, Hasan Salih Sağlam

39 Açık radikal retropubik prostatektomi sonrası inflatable penil protez rezervuarı, penoskrotal transvers insizyon ile Retzius alanına güvenle yerleştirilebilir
The inflatable penile prosthesis reservoir can be safely placed in the space of retzius after open radical retropubic prostatectomy through a penoscrotal transverse incision
Mustafa Suat Bolat, Mehmet Özen, Önder Çınar, Recep Büyükalpelli, Ramazan Aşçı

45 Nonpalpabl testislerin orşiopeksisi sırasında prosesus vaginalis diseke edilmeli ve yüksek ligasyon yapılmalıdır
During orchiopexy of the nonpalpable testis, the processus vaginalis should be dissected and high ligation performed
Kaan Sönmez, Ramazan Karabulut, Zafer Türkyılmaz, Abdullah Can Başaklar

DERLEME | REVIEW

49 Rekürren varikosel tanı ve tedavisi
Diagnosis and treatment of recurrent varicocele
Ahmet Karakeçi, İrfan Orhan

54 Fosfodiesteraz Tip-5 inhibitörlerinin semen parametrelerine etkisi
Effect of phosphodiesterase Type-5 inhibitors on semen parameters
Fuat Kızılay, Barış Altay

61 İnfertil bireylerde stres ve stresle başa çıkma yaklaşımları
Approaches to coping with stress and stress in infertile individuals
Ece Kaplan

65 TÜRKİYE’DEKİ ANDROLOJİ YAYINLARI | ANDROLOGY PUBLICATIONS IN TURKEY

68 KONGRE TAKVİMİ | CONGRESS CALENDAR


Contents


. Contents. . 2018; 20(2): -24--24
Makale Dili: Türkçe

 (1 kere görüntülendi)
 (458 kere indirildi)
LookUs & Online Makale