e-ISSN 2587-2524
Cilt : 24 Sayı : 3 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
COVID-19 pandemisi ve kadına yönelik aile içi şiddet []
. 2022; 24(3): 228-233 | DOI: 10.24898/tandro.2022.09327

COVID-19 pandemisi ve kadına yönelik aile içi şiddet

Gizem Yıldız, Nülüfer Erbil
Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

Bu derlemenin amacı, COVID-19 pandemisinde kadına yönelik aile içi şiddeti literatür doğrultusunda incelemektir. Bu derleme için, “Google Akademik” ve “PubMed” veri tabanlarından “COVID-19”, “aile içi şiddet”, “intimate partner violence” ve “kadına yönelik şiddet” anahtar kelimeleri ile tarama yapılmıştır. COVID-19 pandemisi, evde kalma sürelerini artırmış, ailelerin birlikte daha fazla zaman geçirmesine neden olmuştur. Pandemide hem dünyada hem de Türkiye’de toplumsal izolasyon ve sosyal mesafe önlemleri, bireylerin ekonomik, sosyal, fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşamasına neden olmuştur. Bu durumun kadına yönelik aile içi şiddet risk faktörlerini artırdığı bulunmuştur. Kadına yönelik aile içi şiddeti önlemek, etkilerini azaltmak için kadının güçlenmesi, çalışma hayatına katılımının sağlanması, danışmanlığın artırılması, yardım platformlarının kurulması, kadın sığınma evlerinin sayısının arttırılması ve caydırıcı yasal düzenlemelerin getirilmesi önerilir.

Anahtar Kelimeler: aile içi şiddet, COVID-19, kadına yönelik şiddet, yakın partner şiddeti

COVID-19 pandemic and domestic violence against women

Gizem Yıldız, Nülüfer Erbil
Department of Gynecologic and Obstetrics Nursing, Faculty of Health Sciences, Ordu University, Ordu, Turkey

The purpose of this review is to examine domestic violence against women in the COVID-19 pandemic in line with the literature. For this review, the keywords “COVID-19”, “domestic violence”, “intimate partner violence” and “violence against women” were searched from “Google Scholar” and “PubMed” databases. The COVID-19 pandemic has increased the length of stay at home, causing families to spend more time together. Social isolation and social distance measures both in the world and in Turkey during the pandemic have caused individuals to experience economic, social, physical and psychological problems. It has been found that this situation increases the risk factors for domestic violence against women. In order to prevent domestic violence against women and reduce its effects, it is recommended to empower women, ensure their participation in working life, increase counseling, establish aid platforms, increase the number of women’s shelters and introduce deterrent legal regulations.

Keywords: domestic violence, COVID-19, violence against women, intimate partner violence

Gizem Yıldız, Nülüfer Erbil. COVID-19 pandemic and domestic violence against women. . 2022; 24(3): 228-233

Sorumlu Yazar: Gizem Yıldız, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale