e-ISSN 2587-2524
Volume : 19 Issue : 2 Year : 2022

Dizinler
Androloji Bülteni
Hipospadias ve erkek cinsel sağlığı []
. 2017; 19(2): 50-56 | DOI: 10.24898/tandro.2017.15013

Hipospadias ve erkek cinsel sağlığı

Fikret Erdemir1, Ufuk Şenel2
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tokat, Türkiye
2Özel Marmara Hastanesi, Çocuk Cerrahisi, Kocaeli, Türkiye

Hipospadias erkek canlı doğumlarının 300’de birinde görülen nispeten yaygın konjenital uretral anomalidir. Bu anomali uretranın penisin ventral yüzündeki anormal lokalizasyonu ile karakterizedir. Uretra glans penisten perineye kadar olan penisin ventral yüzündeki herhangi bir alan boyunca olabilir. Uretral açılımların çoğu glans penis üzerinde ya da yakınlarında iken %10 olguda meatus perine ve proksimal kısım arasındadır. Bu anaomalide geleneksel tedavi yaklaşımı cerrahi tamiri içermektedir. 1890’lı yıllardan günümüze kadar hipospadias cerrahisinde yüzlerce cerrahi yaklaşım tanımlanmıştır. Cerrahi tedavinin amacı fonksiyonel yeni üretra oluşturmak, penil eğriliği düzeltmek ve kozmetik olarak normal görünümlü penis oluşturmaktır. Hipospadias cerrahisindeki sonuçlar üzerine yapılan araştırmalarda çoğunlukla primer olarak cerrahi teknikler ve fonksiyonel sonuçlar üzerine odaklanılmıştır. Ancak, hastaların kozmetik penil görünümleri ile ilgili algıları ve cinsel işlevler cerrahi tedavi sonrası uzun dönem takiplerde oldukça önemli parametrelerdir. Türkçe literatürde hipospadias ve cinsel işlevlerle ilgili çok az bilgi bulunmaktadır. Bu derlemede, hipospadias ve cinsel işlevler arasındaki ilişki incelemiştir.

Anahtar Kelimeler: Hipospadias, uretral anomali, tedavi, cinsel işlevler

Hypospadias and male sexual health

Fikret Erdemir1, Ufuk Şenel2
1Gaziosmanpasa University, Department of Urology, Tokat, Turkey
2Special Marmara Hospital, Pediatric Surgery, Kocaeli, Turkey

Hypospadias is a relatively common congenital male genital anomaly affecting 1: 300 live male births worldwide. This anomaly is characterized by an abnormal localization of the urethra on the ventral surface of the penis. The urethral opening is sited anywhere along the underside of the penis from the glans to the perineum. Most have a distal urethral opening on or near the glans, whereas in 10% the meatus is located between the proximal shaft and the perineum. In this anomaly, the traditional teatment approach is consist of surgical repair. From 1890s until now, hundreds of surgical procedures have been described for the repair of hypospadias. The aim of surgical repair is to create a functional neourethra, correct penile curvature, and produce a cosmetically normal penile appearance. Most research on the outcomes of hypospadias surgery has focused primarily on surgical techniques and functional outcomes. However patient’s perceptions of cosmetic penile appearance and sexual functions are very important parameters after surgical repair in long term follow up period. In Turkish literature very little information is available about hypospadias and sexual functions. In this review the relationship between hypospadias and sexual function was evaluated.

Keywords: Hypospadias, urethral anomaly, treatment, sexual functions.

Fikret Erdemir, Ufuk Şenel. Hypospadias and male sexual health. . 2017; 19(2): 50-56

Sorumlu Yazar: Fikret Erdemir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale