e-ISSN 2587-2524
Volume : 23 Issue : 3 Year : 2022

Dizinler
Androloji Bülteni
Hemşirelik öğrencilerine lisans eğitimi sırasında verilen meme kanserine yönelik eğitimin bilgi ve tutuma etkisinin incelenmesi []
. 2021; 23(3): 152-157 | DOI: 10.24898/tandro.2021.35762

Hemşirelik öğrencilerine lisans eğitimi sırasında verilen meme kanserine yönelik eğitimin bilgi ve tutuma etkisinin incelenmesi

Figen Erol Ursavaş
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çankırı, Türkiye

AMAÇ: Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin lisans eğitimi sırasında meme kanserine yönelik aldıkları eğitimin bilgi ve tutumları üzerindeki etkilerini incelemektir.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini iç Anadolu’da bulunan bir üniversitenin hemşirelik bölümünde okuyan 2, 3 ve 4. Sınıfta okuyan 170 öğrenci oluşturmuştur. Veriler Google Forms ile Nisan-Mayıs 2020 tarihinde toplanmıştır. Veriler, sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, ki kare ve bağımsız gruplarda Anova testi ile analiz edilmiştir.
BULGULAR: Öğrencilerin %100 kendi kendine meme muayenesi (KKMM) hakkında bilgi sahibi olduğunu, kadın öğrencilerin %81,9’nun KKMM yaptığı, %24,4’nün her ay düzenli olarak yaptığı belirlenmiştir. Öğrencilerin %37,1’inin annesinin KKMM yaptığı, %47,6’sının annesinin daha önce mamografi çektirmediği saptanmıştır. Sınıflara göre öğrencilerin, meme kanseri risk faktörleri ve erken tanı yöntemleri bilgi düzeyi toplam puan ortalamalarında sınıflar arasında istatistiksel olarak önemli bir fark olduğu belirlenmiştir.
SONUÇ: Hemşirelik öğrencilerinin meme kanserine yönelik tutumlarının geliştirilmesi gerektiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi, kendi kendine meme muayenesi, meme kanseri, risk faktörü, tutum

Investigation of the effects of breast cancer education given to nursing students during undergraduate education on knowledge and attitudes

Figen Erol Ursavaş
Cankırı Karatekin University Faculty Of Health Science, Nursing Department, Cankırı, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study is to examine the effects of the education nursing students have received on breast cancer during their undergraduate study on their knowledge and attitudes.
MATRERIAL and METHODS: This study was conducted descriptive and cross-sectional design. The sample of the study consisted of 170 2nd, 3rd- and 4th-year students studying in the nursing department of a university located in Central Anatolia. The data were collected via Google Forms between April and May 2020. The data were analyzed by number, percentage, mean, standard deviation, chi square and Anova test in independent groups.
RESULTS: It was determined that 100% of the students had breast self-examination (BSE), 81.9% of female students had BSE and 24.4% regularly did it every month. It was determined that mothers of 37.1% of the students had BSE and mothers of 47.6% had not had a mammography before. There was a statistically significant difference between total mean scores of the students for knowledge level of breast cancer risk factors and early diagnosis methods in terms of the grades.
CONCLUSION: It was found that attitudes of nursing students toward breast cancer should be improved.

Keywords: Knowledge, breast self-examination, breast cancer, risk factor, attitude

Figen Erol Ursavaş. Investigation of the effects of breast cancer education given to nursing students during undergraduate education on knowledge and attitudes. . 2021; 23(3): 152-157

Sorumlu Yazar: Figen Erol Ursavaş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale