e-ISSN 2587-2524
Cilt : 24 Sayı : 3 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Kadına yönelik şiddet, cinsel şiddet ve hemşirenin sorumlulukları []
. 2022; 24(3): 204-213 | DOI: 10.24898/tandro.2022.38159

Kadına yönelik şiddet, cinsel şiddet ve hemşirenin sorumlulukları

Esra Güler1, Nülüfer Erbil2
1Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora Programı, Ordu, Türkiye
2Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

Kadına yönelik şiddet, geçmişten günümüze kadar insanlığın bütün çağlarında var olan hem ülkeler arasında hem de ülkeler içinde önemli farklılıklar gösteren, dünya çapında karşılaşılan ve çözülemeyen bir halk sağlığı problemidir. Ataerkil kültürün devamlılığını sağlama, geleneksel cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, yasa ve politikaların eksikliği, COVID-19 süreci gibi yerel ve küresel faktörler kadına yönelik şiddetin devamlılığına neden olmaktadır. Şiddet, kadının yaşam evrelerinde fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik ve siber zorbalık olarak kendini göstermektedir. Toplumun temel yapı taşı olan aile içerisinde yaşanan şiddet, bazen doğrudan bazen de dolaylı olarak şiddete maruz kalan kadın tarafından yetiştirilen çocuğu ve dolayısıyla toplumun geleceğini de etkilemektedir. Şiddete maruz kalan kadınların hayatlarının her döneminde şiddetin izlerini ve sağlığa olumsuz etkilerini görmek mümkündür. Bunun için aile içi şiddetin farkına varılması, şiddet yaşantısında kadına yardım ve destek kaynakların tanıtılması, yasalar ve eylem planlarının etkinliğinin artırılması önerilmektedir. Hemşireler, toplumdan izole olmuş ve şiddete uğramış kadınların evleri dışında ilişki kurabilecekleri ve etkileşimde bulunabilecekleri kilit rolü olan sağlık profesyonelleridir. Hemşireler, şiddet mağduru kadınların belirlenmesinde, risk grubunda olan kadınların desteklenmesinde, bakımında, sorunların ve çoklu mağduriyetin önüne geçilmesi için etkili müdahale programlarının geliştirilmesinde rol almalıdır.

Anahtar Kelimeler: kadına yönelik şiddet, cinsel şiddet, siber zorbalık, hemşire

Violence against women, sexual violence and nurses responsibilities

Esra Güler1, Nülüfer Erbil2
1Department Of Gynecologic And Obstetrics Nursing, Institute Of Health Sciences, Ordu University, Ordu, Turkey
2Department Of Gynecologic And Obstetrics Nursing, Faculty Of Health Sciences, Ordu University, Ordu, Turkey

Violence against women is a worldwide public health problem that has existed in all ages of humanity, from past to present, with significant differences both between and within countries. Local and global factors such as ensuring the continuity of patriarchal culture, traditional gender roles, gender inequality, lack of laws and policies, and the COVID-19 process have caused the continuity of violence against women. Violence manifests itself as physical, sexual, economic, psychological and cyber bullying in the life stages of women. Violence experienced within the family, which is the basis of society, sometimes directly or indirectly affects the child raised by the woman who is exposed to violence, and therefore also the future of the society. It is possible to see the traces of violence and its negative effects on health in every period of life of women who are exposed to violence. For this, it is recommended to be aware of domestic violence, to introduce the resources to help and support women in the experience of violence, and to increase the effectiveness of laws and action plans. Nurses are health professionals who have a key role in which women who are isolated from the society and who have been subjected to violence can establish relationships and interact outside their homes. Nurses should take a role in identifying women victims of violence, supporting and caring for women in the risk group, and developing effective intervention programs to prevent problems and multiple victimization.

Keywords: violence against women, sexual violence, cyberbullying, nurse

Esra Güler, Nülüfer Erbil. Violence against women, sexual violence and nurses responsibilities. . 2022; 24(3): 204-213

Sorumlu Yazar: Esra Güler, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale