e-ISSN 2587-2524
Volume : 24 Issue : 3 Year : 2023

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
İdiopatik oligoastenospermili erkeklerde testiküler shear wave elastografi değerlendirmesi; Prospektif, kontrollü çalışma []
. 2022; 24(3): 180-185 | DOI: 10.24898/tandro.2022.56588

İdiopatik oligoastenospermili erkeklerde testiküler shear wave elastografi değerlendirmesi; Prospektif, kontrollü çalışma

Mustafa Gök1, Hakan Görkem Kazıcı2, Göksel Tuzcu1, Gökhan Şahin3, Arif Kol3, Erhan Ateş3
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Aydın Türkiye
2Kızıltepe Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Mardin, Türkiye
3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Aydın Türkiye

AMAÇ: İdiyopatik oligoastenospermik infertil erkeklerin testis ultrasonografisindeki shear wave elastografik (SWE) ölçümlerini normal semen parametrelerine sahip fertil erkekler ile karşılaştırmak ve testiküler SWE değerinin semen parametreleri ile ilişkisini değerlendirmek.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya dâhil edilen toplam 63 erkeğin 28’i idiyopatik oligoastenospermik grup (Grup 1), 35’i ise normal semen parametreli kontrol grubu (Grup 2) olarak iki gruba ayrıldı. Her iki grubun yaş, total sperm sayısı, sperm konsantrasyonu, total motil sperm sayısı, ortalama testis hacmi ve ortalama testiküler SWE değerleri kaydedildi ve karşılaştırıldı. Ayrıca tüm katılımcıların testiküler SWE değerinin semen parametreleri ve testis hacmiyle korelasyonu uygun istatistiksel yöntem kullanılarak incelendi.
BULGULAR: Gruplar arasında ortalama yaş ve testis hacmi açısından anlamlı farklılık yoktu (p>0,05). Ortalama testis SWE değeri Grup 1’de 2,39±0,05 kPA, Grup 2’de ise 2,69±0,11 kPA saptandı ve bu değerler her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklı idi (p=0,015). Bununla birlikte total sperm sayısı, sperm konsantrasyonu ve total motil sperm sayısı ile testis SWE değeri arasında pozitif bir korelasyon saptandı (sırasıyla p=0,03, p=0,03 ve p=0,015).
SONUÇ: Shear wave elastografi idiyopatik oligoastenospermik vakaları, normal semen parametrelerine sahip vakalardan ayırmada kullanılabilecek ucuz ve etkili bir yöntemdir. Semen parametrelerindeki iyileşme testis SWE değerindeki artış ile pozitif yönde korelasyon göstermektedir. Bu korelasyon hareketli sperm sayısı açısından diğer parametrelere göre daha kuvvetlidir. Çalışmamız ultrasonografik bir görüntüleme tekniği olan SWE’nin, infertilite tanısında kullanımının semen analizini tamamlayıcı bilgiler verebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: infertilite, oligoastenospermi, shear wave elastografi, semen analizi, testis

Evaluation of testicular shear wave elastography in men with idiopathic oligoastenospermia; Prospective, controlled study

Mustafa Gök1, Hakan Görkem Kazıcı2, Göksel Tuzcu1, Gökhan Şahin3, Arif Kol3, Erhan Ateş3
1Aydın Adnan Menderes University Department of Radyology
2Kızıltepe State Hospital Urology Clinic
3Aydın Adnan Menderes University Department of Urology

OBJECTIVE: To compare shear wave elastographic (SWE) measurements on testicular ultrasonography of idiopathic oligoasthenospermic infertile men, against fertile men with normal semen parameters and to evaluate the relationship between testicular SWE values and semen parameters.
MATRERIAL and METHODS: Of the 63 men included in the study, 28 men formed the idiopathic oligoasthenospermic group (Group 1) and 35 men with normal semen parameters were within the control group (Group 2). Age, total sperm count, sperm concentration, total motile sperm count, mean testicular volume and mean testicular SWE values of both groups were recorded and compared. In addition, the correlation of testicular SWE values of all participants with semen parameters and testicular volume was analyzed using appropriate statistical methods.
RESULTS: There was no significant difference between the groups in terms of mean age and testicular volume (p>0.05). The mean testicular SWE values were statistically different between Group 1 and Group 2 (2.39±0.05 vs 2.69±0.11, p=0.015) with a positive correlation found between total sperm count, sperm concentration, total motile sperm count and testicular SWE values (p=0.03, p=0.03 and p=0.015, respectively).
CONCLUSION: Shear wave elastography is an inexpensive and effective method in distinguishing idiopathic oligoasthenospermic cases from cases with normal semen parameters. The improvement in semen parameters is positively correlated with increases in testicular SWE values, with this correlation being stronger than other parameters in terms of motile sperm count. Our study shows that the use of SWE in the diagnosis of infertility can provide complementary information to semen analysis.

Keywords: infertility, oligoasthenospermy, shear wave elastography, semen analysis, testis

Mustafa Gök, Hakan Görkem Kazıcı, Göksel Tuzcu, Gökhan Şahin, Arif Kol, Erhan Ateş. Evaluation of testicular shear wave elastography in men with idiopathic oligoastenospermia; Prospective, controlled study. . 2022; 24(3): 180-185

Sorumlu Yazar: Hakan Görkem Kazıcı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale