e-ISSN 2587-2524
Cilt : 24 Sayı : 3 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Genç kadınlar için evlilik öncesi riskli cinsel davranış değerlendirme ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması []
. 2022; 24(3): 172-179 | DOI: 10.24898/tandro.2022.64426

Genç kadınlar için evlilik öncesi riskli cinsel davranış değerlendirme ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması

Meltem Mecdi Kaydırak1, Fatma Aslan Demirtaş1, Ümran Oskay1, Azam Rahmani2
1İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağılığı ve Hastalıkları Hemşireliği, İstanbul, Türkiye
2Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

AMAÇ: Araştırmada Genç Kadınlar İçin Evlilik Öncesi Riskli Cinsel Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (GKEÖRCDDÖ) Türkçe’ye uyarlanması ve Türkçe formunun geçerliliği ve güvenilirliğinin araştırılması amaçlandı.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu araştırma metodolojik bir araştırma olup, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’ya bağlı Hemşirelik, Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören ve araştırma kriterlerine uyan 212 genç kadın ile yapıldı. Verilerin toplanmasında “Katılımcı Bilgi Formu” ve “GKEÖRCDDÖ” kullanıldı. Yapı geçerliliği için ise “Açıklayıcı Faktör Analizi”, “Doğrulayıcı Faktör Analizi” yapıldı. İstatistiksel anlamlılık değeri olarak p≤0,05 alındı. Güvenilirlik çalışması, madde toplam korelasyonu, Cronbach α katsayıları ve test tekrar test ile incelendi.
BULGULAR: Veriler, dil uyarlaması ve içerik geçerlilik değerlendirilmesinin ardından kapsam geçerlilik için uzmanlar arası uyum bakımından değerlendirildi. Araştırmanın kapsam geçerlilik oranı 0,98 olarak belirlendi. Uygulama sonrası madde toplam puan korelasyon değerleri 0,30 altında olan üç ve binişik olan üç madde ölçekten çıkarıldı. Toplam altı madde ölçekten çıkarıldı. Ölçekten kalan maddeler 3 faktör altında toplandı. Kalan 20 madde ve üç alt boyut ile yapılan analiz sonucunda AGFI ve GFI uyum iyiliği indeksleri yeterli düzeyde olduğu saptandı. Güvenirlik analizlerinde cronbach α katsayısı 0,897 ve test tekrar test korelasyon katsayısı r=0,990’dır.
SONUÇ: Araştırma sonucunda, ölçeğin 20 madde ve üç alt boyuttan oluşan formunun geçerli ve güvenilir olduğu, genç kadınların riskli cinsel davranışlarını değerlendirmek amacıyla kullanılabileceği belirlendi.

Anahtar Kelimeler: cinsel davranış, cinsellik, genç kadınlar

Adaptation of the premarital risky sexual behavior assessment scale for young women into Turkish: Validity and reliability study

Meltem Mecdi Kaydırak1, Fatma Aslan Demirtaş1, Ümran Oskay1, Azam Rahmani2
1İstanbul University - Cerrahpaşa Florence Nightingale Faculty of Nursing, Department of Women
2Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

OBJECTIVE: In the study, it was aimed to adapt the Premarital Risky Sexual Behavior Scale for Young Women (PRSAS-YW) into Turkish and to investigate the validity and reliability of the Turkish version.
MATRERIAL and METHODS: This research is a methodological study and it was conducted with 212 young women who were studying at the Faculty of Nursing, Science-Literature and Education of Istanbul University-Cerrahpaşa and who met the research criteria. “Participant Information Form” and “PRSAS-YW” were used to collect the data. For construct validity, “Explanatory Factor Analysis” and “Confirmatory Factor Analysis” were performed. P≤0.05 was taken as statistical significance value. The reliability study was evaluated by item-total correlation, Cronbach’s α coefficients, and test-retest.
RESULTS: The data were evaluated in terms of inter-expert agreement for content validity after language adaptation and content validity assessment. A total of 6 items were removed from the scale. The content validity rate of the study was determined as 0.98. After the application, 3 items with item total score correlation values below 0.30 and 3 overlapping items were removed from the scale. The remaining items from the scale were grouped under 3 factors. As a result of the analysis made with the remaining 20 items and 3 sub-dimensions, it was determined that the AGFI and GFI goodness of fit indices were at a sufficient level. In the reliability analysis, the Cronbach α coefficient was 0.897 and the test-retest correlation coefficient was r=0.990.
CONCLUSION: As a result of the research, it was determined that the form of the scale consisting of 20 items and 3 sub-dimensions is valid and reliable and can be used to evaluate risky sexual behaviors of young women.

Keywords: sexual behavior, sexuality, young women

Meltem Mecdi Kaydırak, Fatma Aslan Demirtaş, Ümran Oskay, Azam Rahmani. Adaptation of the premarital risky sexual behavior assessment scale for young women into Turkish: Validity and reliability study. . 2022; 24(3): 172-179

Sorumlu Yazar: Fatma Aslan Demirtaş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale