e-ISSN 2587-2524
Cilt : 25 Sayı : 2 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Çocuklarda priapizme yaklaşım []
. 2023; 25(2): 119-126 | DOI: 10.24898/tandro.2023.67984

Çocuklarda priapizme yaklaşım

Berkcan Akkaş, Ahmet Ender Caylan, Murat Uçar
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Priapizm tanım olarak cinsel istek ve uyarıdan bağımsız yaklaşık 4–6 saat süren uzamış ereksiyon halidir. Pediatrik popülasyonda nadir görülmekle birlikte altta yatan etiyolojik faktör genellikle orak hücre anemisi olup, hiperkoagülopati, ilaçlar, malignite, toksinler ve idiopatik faktörlerde altta yatan sebep olabilmektedir. İskemik düşük akımlı priapizm çocuklarda görülen en sık priapizm tipidir. Çocukluk çağında priapizmi yönetmek, kanıta dayalı verilerin olmaması nedeniyle halen klinisyenleri zorlamaktadır. Bu derlemede pediatrik popülasyonda priapizm hakkında klinik sınıflandırma, etiyoloji, patofizyolojisi ve güncel tedavileri gözden geçirilerek sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: priapizm, çocukluk çağı priapizm, uzamış ereksiyon

Managing priapism in childhood

Berkcan Akkaş, Ahmet Ender Caylan, Murat Uçar
Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Urology, Antalya, Türkiye

Priapism is defined as a persistent erection that prolongs for more than 4 to 6 hours regardless of sexual stimulation. It is rare in pediatdrc population and might be frequently due to sickle cell anemia, hematologic disorders, toxins, malignancy and drugs. Ischemic subtype is the most common type in childhood. It is still challenging for clinicians to manage pediatric age patients with priapism in consequence of lack of well established data. In this review, the literature is searched in order to understand and manage properly the clinical classification, etiology, pathology and novel treatment modalities.

Keywords: priapism, priapism in childhood, prolonged erection

Berkcan Akkaş, Ahmet Ender Caylan, Murat Uçar. Managing priapism in childhood. . 2023; 25(2): 119-126

Sorumlu Yazar: Ahmet Ender Caylan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale