e-ISSN 2587-2524
Volume : 24 Issue : 1 Year : 2022

Dizinler
Androloji Bülteni
Türkiye’de menopozal dönemdeki kadınların yaşam kalitesini inceleyen çalışmalar: Bir sistematik derleme []
. 2022; 24(1): 38-51 | DOI: 10.24898/tandro.2022.69783

Türkiye’de menopozal dönemdeki kadınların yaşam kalitesini inceleyen çalışmalar: Bir sistematik derleme

Mevlüde Alpaslan Arar1, Nülüfer Erbil2
1Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı, Ordu, Türkiye
2Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği,Ordu, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Türkiye’de menopoz dönemindeki kadınların yaşam kalitesine yönelik yapılan çalışmaları tanımlamak ve menopoz dönemindeki kadınların yaşam kalitesini etkileyen faktörleri belirlemektir.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Sistematik derleme niteliğinde olan bu çalışma, Kasım 2019-Nisan 2021 tarihleri arasında Türkçe ve İngilizce dizinler taranarak yapılmıştır. Google Akademik, PubMed, Ulakbim, Türk Medline ve Dergi Park veri tabanlarından, Türkiye’de yapılmış, Ocak 2014 - Mart 2021 tarihleri arasında yayımlanmış, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, tam metne ulaşılan, araştırma örneklemini menopozal dönemdeki kadınların oluşturduğu çalışmalar, “menopoz”, “yaşam kalitesi”, “Türkiye”; “menopause”, “quality of life”, “Turkey” anahtar kelimeleri ile taranmıştır.
BULGULAR: Tarama sonucunda başlangıçta 5.363 çalışmaya ulaşılmıştır. Sırası ile başlık, özet ve tam metne göre yapılan incelemeler; tekrar eden kayıtların çıkarılması, alınma ölçütlerine göre yapılan incelemeler sonrasında 29 çalışmaya ulaşılmıştır. Menopoz ve yaşam kalitesini inceleyen çalışmalarda, düzenli yapılan egzersizin, D vitamini ve kemik mineral yoğunluğu seviyelerinin osteoporoz gelişimini önlemede ve yaşam kalitesini artırmada etkili olduğu; menopozal yakınmaların sıklığı ve şiddeti arttıkça yaşam kalitesinin azaldığı; olumlu menopoz algısı ve tutumunun yaşam kalitesini artırdığı; menopozda yaşanılan jinekolojik operasyonların (total laparoskopik histerektomi ve total abdominal histerektomi) kadınların cinsel yaşam kalitesini artırdığı; menopozda genitoüriner sendromun kadınların yaşam kalitesini azalttığı; menopoz semptomları için uygulanan non farmakolojik girişimlerin (keten tohumu, kefir, ayak refleksolojisi, pilates egzersizi) yaşam kalitesini artırdığı bulunmuştur.
SONUÇ: Menopozal dönemin kadınların çoğunluğunun yaşam kalitesini azalttığı ancak, menopoza yönelik gerçekleştirilen eğitim, danışmanlık hizmetleri ve non-farmakolojik uygulamaların menopoz dönemindeki kadınların yaşam kalitesini artırdığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: menopoz, yaşam kalitesi, Türkiye

Studies examining the quality of life of women in the menopausal period in Turkey: A systematic review

Mevlüde Alpaslan Arar1, Nülüfer Erbil2
1Ordu University, Faculty of Health Sciences, Gynecologic and Obstetrics Nursing, Ordu, Turkey
2Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği,Ordu, Türkiye

OBJECTIVE: The aim of this study is to describe the studies conducted on the quality of life of women in menopausal period in Turkey and to determine the factors affecting the quality of life of women in the menopause period.
MATERIAL and METHODS: This study, which is a systematic review, was conducted between November 2019 and April 2021 by scanning Turkish and English indexes. Studies conducte in Turkey from Google Scholar, PubMed, Ulakbim, Turkish Medline and Dergi Park databases, published between January 2014 and March 2021, published in Turkish and English, accessed full text, research sample of women in menopausal period, “menopause”, “Quality of life”, “Turkey”; It has been scanned with the keywords “menopause”, “quality of life”, “Turkey”.
RESULTS: As a result of the screening, 5,363 studies were reached at the beginning. Examinations made according to the title, summary and full text, respectively; After removing duplicate records and examining according to inclusion criteria, 29 studies were reached. In studies examining menopause and quality of life, it was found that regular exercise, vitamin D and bone mineral density levels are effective in preventing the development of osteoporosis and increasing the quality of life; quality of life decreases as the frequency and severity of menopausal complaints increase; positive menopause perception and attitude increase the quality of life; gynecological operations (total laparoscopic hysterectomy and total abdominal hysterectomy) experienced during menopause increase the sexual life quality of women; Genitourinary syndrome in menopause decreases the quality of life of women; It has been found that nonpharmacological interventions (flaxseed, kefir, foot reflexology, pilates exercise) applied for menopausal symptoms improve the quality of life.
CONCLUSION: It has been determined that the menopausal period reduces the quality of life of the majority of women, but training, counselling services and non-pharmacological practices for menopause increase the quality of life of women in the menopausal period.

Keywords: menopause, quality of life, Turkey

Mevlüde Alpaslan Arar, Nülüfer Erbil. Studies examining the quality of life of women in the menopausal period in Turkey: A systematic review. . 2022; 24(1): 38-51

Sorumlu Yazar: Mevlüde Alpaslan Arar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale