e-ISSN 2587-2524
Cilt : 26 Sayı : 1 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Türk kadınlarında cinsel mit ve cinsel tutumlar arasındaki ilişki ve ilişkili faktörler: İlişkisel bir çalışma []
. 2024; 26(1): 8-15 | DOI: 10.24898/tandro.2024.87059

Türk kadınlarında cinsel mit ve cinsel tutumlar arasındaki ilişki ve ilişkili faktörler: İlişkisel bir çalışma

Sıla Gül, Şahika Şimşek Çetinkaya
Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Kastamonu, Türkiye

AMAÇ: Cinsel mitler, cinsellikle ilgili abartılı, yanlış ve bilimsel olmayan inanç ve düşüncelerdir. Cinsel mitler genellikle muhafazakar toplumlarda daha yaygındır. Cinsel mitler cinselliğe yönelik tutumumuzu etkileyebilir. Bu çalışma, Türkiye’deki kadınların cinsel mitleri ile cinsel tutumları arasındaki ilişkiyi ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu araştırma ilişkisel ve tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışma Mayıs-Temmuz 2022 tarihleri arasında Türkiye’de kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine başvuran 150 kadın ile yürütülmüştür. Veriler kişisel bilgi formu, Cinsel Mit Ölçeği (CMÖ) ve Kısa Cinsel Tutum Ölçeği (KCTÖ) kullanılarak toplanmıştır. Veriler IBM Sosyal Bilimlerde İstatistik Paket Programı (SPSS) sürüm 22 (Windows) paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde sayılar, yüzdeler, minimum ve maksimum değerler, ortalamalar, standart sapmalar ve bazı istatistiksel analizler kullanılmıştır.
BULGULAR: Katılımcılar CMÖ’den 73,90±17,56 puan, Hendrick Cinsel Tutum Ölçeğinden 80,58±7,59 puan almışlardır. Katılımcıların sosyodemografik özelliklerine göre CMÖ toplam puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05) ancak Hendrick Cinsel Tutum Ölçeği toplam puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05). Cinsel Mit Ölçeği ile Hendrick Cinsel Tutum Ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur (p<0,05).
SONUÇ: Kadınların cinsellik hakkındaki bilgilerinin artırılması ve bu konuda sürekli eğitim verilmesi cinsel mitlerin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Kadınlarda olumlu cinsel tutumların geliştirilmesi için cinsel tutumların ayrıca ele alınması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: cinsellik, inançlar, kadınlar, tutum, Türkiye

Relationship between sexual myth and sexual attitudes in Turkish women and associated factors: A correlational study

Sıla Gül, Şahika Şimşek Çetinkaya
Kastamonu University Faculty Of Health Sciences Department Of Midwifery, Kastamonu

OBJECTIVE: Sexual myths are exaggerated, false, and unscientific beliefs and thoughts about sexuality. Sexual myths are generally more prevalent in conservative societies. Sexual myths can affect our attitude towards sexuality. This study was conducted to determine the relationship and related factors between sexual myths and sexual attitudes among women in Türkiye.
MATRERIAL and METHODS: This research is a relational and descriptive study. The study was conducted with 150 women who applied to the obstetrics and gynecology outpatient clinics in Türkiye between May and July 2022. Data were collected using a personal information form, the Sexual Myth Scale (SMS), and the Brief Sexual Attitude Scale (BSAS). The data were analyzed with IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows program version 22. Numbers, percentages, minimum and maximum values, averages, standard deviations, and some statistical analyses were used to analyze the data.
RESULTS: Participants scored 73.90±17.56 points on the SMS and 80.58±7.59 points on the Hendrick Sexual Attitudes Scale. According to the participants’ sociodemographic characteristics, the difference between the mean total scores of the SMS was statistically significant (p<0.05). Still, the difference between the mean total scores of the Hendrick Sexual Attitude Scale was not statistically significant (p>0.05). There was no statistically significant relationship between the SMS and the Hendrick Sexual Attitude Scale (p<0.05).
CONCLUSION: Increasing women’s knowledge about sexuality and providing continuous education on this subject will help to reduce sexual myths. It is important to address sexual attitudes separately to develop positive sexual attitudes in women.

Keywords: attitude, beliefs, sexuality, Türkiye, women

Sıla Gül, Şahika Şimşek Çetinkaya. Relationship between sexual myth and sexual attitudes in Turkish women and associated factors: A correlational study. . 2024; 26(1): 8-15

Sorumlu Yazar: Sıla Gül, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale