e-ISSN 2587-2524
Cilt : 26 Sayı : 1 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Non-obstrüktif azospermiye güncel yaklaşım []
. 2024; 26(1): 57-62 | DOI: 10.24898/tandro.2024.88785

Non-obstrüktif azospermiye güncel yaklaşım

Yusuf Arıkan, Mehmet Zeynel Keskin, Burak Karabacakoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, İzmir, Türkiye

İnfertilite her altı çiftten 1’ini etkilemektedir ve erkek faktörlü infertilite vakaların %50’sinde neden olarak gösterilmektedir. Azospermi, ejakülatta spermatozoa bulunmaması olarak tanımlanır ve erkek faktörlü infertilitenin en uç şekli olarak kabul edilir. Geçmişte bu erkekler kısır olarak kabul edilirdi, ancak testiküler sperm ekstraksiyonu ve yardımcı üreme teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla azospermisi olan erkekler biyolojik olarak kendi çocuklarına baba olabilmektedir. Non-obstrüktif azospermi (NOA), spermatogenezde bir bozukluk olduğunda ortaya çıkar. Bu derlemede NOA’nın çağdaş yönetimi anlatılmakta ve NOA’lı erkeklerin tanı ve tedavisinde hormon stimülasyon tedavisinin, cerrahi ve embriyolojik faktörlerin ve proteomik, genomik ve yapay zekâ sistemleri gibi yeni teknolojilerin rolü tartışılmaktadır. Ayrıca, NOA’lı erkeklerin kanser ve kardiyovasküler komorbiditeler geliştirme riski yüksek olan hassas bir popülasyonu temsil ettiğini vurguluyoruz.

Anahtar Kelimeler: azospermi, non-obstrüktif azospermi, infertilite, hipogonadizm

Current approach to non-obstructive azospermia

Yusuf Arıkan, Mehmet Zeynel Keskin, Burak Karabacakoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, İzmir, Türkiye

Infertility affects 1 in 6 couples and male factor infertility is the cause in 50% of cases. Azoospermia is defined as the absence of spermatozoa in the ejaculate and is considered the most extreme form of male factor infertility. In the past, these men were considered infertile, but with the advent of testicular sperm extraction and assisted reproductive technologies, men with azoospermia can biologically father their own children. Non-obstructive azoospermia (NOA) occurs when there is a defect in spermatogenesis. This review describes the contemporary management of NOA and discusses the role of hormone stimulation therapy, surgical and embryological factors, and new technologies such as proteomics, genomics and artificial intelligence systems in the diagnosis and treatment of men with NOA. We also emphasise that men with NOA represent a vulnerable population at high risk of developing cancer and cardiovascular comorbidities.

Keywords: azoospermia, non-obstructive azoospermia, infertility, hypogonadism

Yusuf Arıkan, Mehmet Zeynel Keskin, Burak Karabacakoğlu. Current approach to non-obstructive azospermia. . 2024; 26(1): 57-62

Sorumlu Yazar: Yusuf Arıkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale