e-ISSN 2587-2524
Volume: 24 Issue: 2 Year: 2022

Dizinler
Engelli kadınlarda üreme sağlığı sorunları ve hemşirelik yaklaşımı []
. 2021; 23(4): 250-255 | DOI: 10.24898/tandro.2021.16870

Engelli kadınlarda üreme sağlığı sorunları ve hemşirelik yaklaşımı

Mevlüde Alpaslan Arar1, Nülüfer Erbil2, Fatma Yıldırım3
1Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı, Ordu,Türkiye
2Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Ordu, Türkiye
3Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği,Çorum, Türkiye

Dünya genelinde cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CS/ÜS) hizmetleri ve bu hizmetlere ulaşım artmış olsa da, özellikle kırsal kesimde yaşayanların, yoksulların ve engelli bireylerin CS/ÜS hizmetlerine erişimde hala büyük engeller bulunmaktadır. Dünya Engellilik Raporuna göre, insanların %15’i fiziksel, duyusal, entelektüel veya zihinsel bir engel ile yaşamaktadır ve bu engelli bireylerin %80’i düşük ve orta gelirli ülkelerdedir. Düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayan engelli kadınların CS/ ÜS hizmetlerine erişimleri, engelli bireylere yönelik sağlık hizmetleri alanındaki altyapı ve eğitim sorunları nedeniyle eşitsizliklerle karşı karşıya kalmaktadır. Engelli kadınların büyük çoğunluğu cinsel ve üreme sağlığı hususunda söz sahibi olamamakta, cinsiyetsiz olarak kabul edilmekte ve üreme hakları yokmuş gibi değerlendirilmektedir. Engelli kadınların cinsel yaşam, aile planlaması, üreme siklusu, menstrual hijyen davranışı, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma ve ebeveynliğe uyum sağlamada yaşadıkları sorunlar dikkat çekmektedir. Bu derlemede, engelli kadınların yaşadıkları CS/ÜS sorunlarını tanımlamak, toplumda bu konu ile ilgili farkındalık sağlamak ve sorunlara yönelik geliştirilen hemşirelik yaklaşımlarına yol gösterici olmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Engelli kadın, cinsel sağlık, üreme sağlığı, hemşire, sağlık personeli

Reproductive health problems in women with disabilities and nursing approach

Mevlüde Alpaslan Arar1, Nülüfer Erbil2, Fatma Yıldırım3
1Ordu University, Institute of Health Sciences, Obstetrics and Gynecology Nursing Doctorate Program, Ordu,Turkey
2Ordu University, Faculty of Health Sciences, Obstetrics and Gynecology Nursing, Ordu, Turkey
3Hitit University, Faculty of Health Sciences, Gynecologic and Obstetrics Nursing, Ordu, Turkey

Although sexual and reproductive health (SRH) services and access to these services have increased throughout the world, there are still major barriers to access to SRH especially for rural residents, the poor and the disabled. According to the World Disability Report, 15% of people live with a physical, sensory, intellectual or mental disability, and 80% of these disabled individuals are in low and middle income countries. Access of disabled women living in low and middle income countries to SRH services is faced with inequalities due to infrastructure and education problems in the field of health services for people with disabilities. The vast majority of women with disabilities cannot have a say in sexual and reproductive health, they are regarded as genderless and are considered to have no reproductive rights. It is noteworthy that the disabled have problems with sexual life, family planning, reproductive cycle, menstrual hygiene behavior, sexually transmitted diseases and adaptation to parenthood. In this review, it is aimed to describe SRH problems experienced by women with disabilities, to raise awareness about this issue in the society, and to guide nursing approaches developed for these problems.

Keywords: Women with disabilities, sexual health, reproductive health, nurse, healthcare personnel

Mevlüde Alpaslan Arar, Nülüfer Erbil, Fatma Yıldırım. Reproductive health problems in women with disabilities and nursing approach. . 2021; 23(4): 250-255

Sorumlu Yazar: Mevlüde Alpaslan Arar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale