e-ISSN 2587-2524
Volume: 24 Issue: 2 Year: 2022

Dizinler
Üreter taşı için üreterorenoskopik cerrahi yapılan erkek ve kadın hastalarda JJ stent yerleştirilmesinin seksüel fonksiyonlar üzerine etkisi []
. 2021; 23(4): 232-237 | DOI: 10.24898/tandro.2021.57224

Üreter taşı için üreterorenoskopik cerrahi yapılan erkek ve kadın hastalarda JJ stent yerleştirilmesinin seksüel fonksiyonlar üzerine etkisi

Arif Kalkanlı, Cem Tuğrul Gezmiş
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Çalışmada amacımız kadın ve erkek hastalarda üreterorenoskopik üreter taşı tedavisi (URS) sonrası JJ stent tatbikinin seksüel fonksiyonlar üzerinde etkisini araştırmaktır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Mayıs 2020 – Temmuz 2021 tarihleri arasında URS yapılan 48 kadın ve 76 erkek hasta prospektif çalışmaya dahil edildi. İlk değerlendirmede hastalara kreatinin, tam idrar tetkiki, idrar kültürü ve üriner CT yapıldı. Hastaların yaş, BMI ve taş yükleri kaydedildi. Erkek hastalar için Uluslararası Erektil İşlev Formu-5 (IIEF-5), kadın hastalar için Kadın Cinsel İşlev Ölçeği (FSFI) formları işlem öncesi, işlem sonrası birinci ve üçüncü ay olmak üzere üç kez dolduruldu. JJ stent takılan hastaların ikinci ölçümleri stent çekilmesi için başvuru anında yapıldı. İşlem sonrası birinci ayda tüm hastalara tekrar CT çekildi ve rezidü taş kalıp kalmadığı tespit edildi.
BULGULAR: Erkek hastaların IIEF-5 skorları ortalaması işlem öncesi 24,45±8 iken birinci ayda 18,47±6,73’e düşmüş üçüncü ayda ise 23,95±8,55’e çıkmıştır (p<0,01). Kadın hastaların ortalama FSFI değerleri ise işlem öncesi 17,2±7,7 iken birinci ayda 12±5,12’ye düşmüş, üçüncü ayda ise 17,8±7,9’a yükselmiştir (p<0,01). Her iki cinsiyette JJ stent takılan hastaların takılmayanlara göre sorgulama formu skorlamaları ilk ölçüme göre birinci ay ölçümlerinde istatistiksel anlamlı şekilde daha fazla düşmüştür (IIEF-5: %23,33 vs %31,12; FSFI: %21,25 vs %30,88).
SONUÇ: URS yapılan hastalarda geçici seksüel fonksiyon gelişebileceği bilinmelidir. JJ stent takılan hastalarda seksüel fonksiyonlarda kötüleşme daha fazla meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erkek seksüel disfonksiyonu, kadın seksüel disfonksiyonu, üreterorenoskopi, JJ stent

The effect of JJ stent placement on sexual functions in male and female patients who underwent ureterorenoscopic surgery for ureteral stones

Arif Kalkanlı, Cem Tuğrul Gezmiş
Departmet Of Urology, Taksim Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey.

OBJECTIVE: The purpose of this study is to investigate the effects of JJ stent placement following ureterorenoscopic ureter stone (URS) treatment on sexual functions of male and female patients.
MATRERIAL and METHODS: 48 female and 76 male patients who underwent URS surgery between May 2020 and July 2021 were included in the study. During the first examination, creatinine level, urianalysis results, and urinary CT findings were recorded for each patient as well as their age, BMI and stone burden. International Index of Erectile Fuction (IIEF-5) and Female Sexual Function Inventory (FSFI) were answered for a total number of three times (first preoperatively, and then on the postoperative first and third month) by male and female patients, respectively. Second measures of patients for whom JJ stent was used were taken when they applied for the removal of the stent. All patients received CT on the postoperative first month to assess the presence of possible residue stones.
RESULTS: Mean IIEF-5 scores of male patients was 24.45±8 preoperatively, decreasing to 18.47±6.73 on the first postoperative month, and increasing to 23.95±8.55 on the third postoperative month (p<0.01). For female patients, mean FSFI value was 17.2±7.7 preoperatively, decreasing to 12±5.12 on the first month, and increasing to 7.8±7.9 on the third (p<0.01). Inquiry form scores of both male and female patients to whom JJ stent was placed showed a significantly higher decrease compared to patients for whom JJ stents were not used (IIEF-5: 23.33% vs 31.12%; FSFI: 21.25% vs 30.88%).
CONCLUSION: Temporary sexual dysfunction is likely to develop following URS procedures. Our results indicate that placement of JJ stent increases the severity of the sexual dysfunction.

Keywords: Male sexual dysfunction, female sexual dysfunction, ureterorenoscopy, JJ stent

Arif Kalkanlı, Cem Tuğrul Gezmiş. The effect of JJ stent placement on sexual functions in male and female patients who underwent ureterorenoscopic surgery for ureteral stones. . 2021; 23(4): 232-237

Sorumlu Yazar: Arif Kalkanlı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale