e-ISSN 2587-2524
Volume : 23 Issue : 4 Year : 2022

Dizinler
Androloji Bülteni
Polikistik over sendromunda androjen seviyeleri ve seksüel disfonksiyon []
. 2021; 23(4): 244-249 | DOI: 10.24898/tandro.2021.75002

Polikistik over sendromunda androjen seviyeleri ve seksüel disfonksiyon

Selvinaz Rümeysa Erol1, Pınar Kadıoğlu2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, Seyrantepe- İstanbul, Türkiye
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji, Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Poliskistik over sendromunda (PKOS) seksüel fonksiyonun sorgulanmasını ve seksüel fonksiyonun andojen seviyeleri ile ilişkisini saptamayı amaçladık.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Yirmi beş PKOS tanılı hasta ve yaş, cins uyumlu 25 kontrol çalışmaya alındı. Kontrol ve hasta grubundaki bireylere Kadın Seksüel Fonksiyon İndeksi (FSFI) ve Beck Depresyon Anketi (BDA) yapıldı. Katılımcılardan serbest testosteron, total testosteron, dihidroepiandrostenodion sülfat (DHEA-S), androstenedion, prolaktin, seks hormon bağlayıcı globülin (SHBG), follikül uyaran hormon (FSH), luteinizan hormon (LH) ve östradiol ölçümleri için örnekler alındı. Serbest androjen indeksi (SAİ) hesaplanıldı. PKOS hasta grubu ve kontrol grubu arasında bu değerler karşılaştırıldı.
BULGULAR: Sonuç olarak, PKOS hastalarında seksüel istek, uyarılma, lubrikasyon, tatmin ve orgazm bozuklukları ile ilgili skorlar, kontrol bireylerdekine benzer, depresyon ile ilgili skorlar ise kontrol bireylere göre daha yüksek görülmektedir. Total FSFI, istek, uyarılma, lubrikasyon, orgazm, seksüel tatmin skorlamaları ile androjen seviyeleri arasında korelasyon tespit edilmemiştir.
SONUÇ: Sonuç olarak, PKOS hastalarında seksüel istek, uyarılma, lubrikasyon, tatmin ve orgazm bozuklukları ile ilgili skorlar, kontrol bireylerdekine benzer, depresyon ile ilgili skorlar ise kontrol bireylere göre daha yüksek görülmektedir. Total FSFI, istek, uyarılma, lubrikasyon, orgazm, seksüel tatmin skorlamaları ile androjen seviyeleri arasında korelasyon tespit edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Kadın seksüel fonksiyon indeksi, kadın cinsel fonksiyon bozukluğu, polikistik over sendromu, androjenler

Androgen levels and sexual dysfunction in polycystic ovary syndrome

Selvinaz Rümeysa Erol1, Pınar Kadıoğlu2
1University of Health Sciences, School of Medicine, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Endocrinology and Metabolism, Turkey
2Division of Endocrinology, Metabolism and Diabetes, Department of Internal Medicine, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University-Cerrahpasa, Istanbul

OBJECTIVE: We aimed to examine sexual function and relationship between sexual function and androgen levels in polycystic ovary syndrome (PCOS).
MATRERIAL and METHODS: Twenty-five patients diagnosed with PCOS and 25 age, gender-matched controls were enrolled into the study. Subjects were evaluated with female sexual function index (FSFI) and Beck Depression Inventory (BDI) questionnaires. Free testosterone, total testosterone, dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-SO4), androstenedione, prolactin, sex hormone binding globulin (SHBG), follicle-stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH) and estradiol levels were measured and free androgen index (FAI) was calculated. We compared between patients and control groups these values.
RESULTS: Total FSFI score 26.17±4 was in the PCOS group whereas, healthy women had a total FSFI score of 28.61±4.68. FSD was diagnosed in 4 of 25 patients (% 16) while 5 of 25 (% 20) healthy women had FSD (p=0.57). There is no statistically significant difference between sexual desire (p=0.89), arousal (p=0.10), lubrication (p=0.057), orgasm (p=0.18) and satisfaction domain (p=0.78) scores. The sexual pain score (p=0.002) was found to be significantly lower in women with PCOS. BDI scores was significantly higher in PCOS women (p=0.002). No correlation was seen between androgen level and FAI and total FSFI score and domain score.
CONCLUSION: Scores related to sexual desire, arousal, lubrication, satisfaction and orgasm disorders in PCOS patients are similar to those of control individuals, while scores for depression are higher than control individuals. No correlation was found between total FSFI, desire, arousal, lubrication, orgasm, sexual satisfaction scores and androgen levels.

Keywords: Female sexual function index, female sexual dysfunction, polycystic ovary syndrome, androgens

Selvinaz Rümeysa Erol, Pınar Kadıoğlu. Androgen levels and sexual dysfunction in polycystic ovary syndrome. . 2021; 23(4): 244-249

Sorumlu Yazar: Selvinaz Rümeysa Erol, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale