e-ISSN 2587-2524
Volume : 23 Issue : 4 Year : 2022

Dizinler
Androloji Bülteni
Distal hipospadias nedeniyle uygulanan operasyon prosedürlerinin erişkin dönem seksüel fonksiyonlara etkisi []
. 2021; 23(4): 219-223 | DOI: 10.24898/tandro.2021.81598

Distal hipospadias nedeniyle uygulanan operasyon prosedürlerinin erişkin dönem seksüel fonksiyonlara etkisi

Kubilay Sarıkaya, Çağrı Şenocak, Fahri Erkan Sadioğlu, Muhammed Arif İbiş, Ömer Faruk Bozkurt
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Çocukluk döneminde distal hipospadias nedeniyle operasyon geçirmiş erişkinlerde, yapılan operasyon tipine göre cinsel fonksiyonların değerlendirilmesi.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çocukluk döneminde tek seans distal hipoapadias operasyonu geçirmiş toplam 48 erişkin erkek katılımcı çalışmaya dâhil edilmiştir. Katılımcılar yapılan operasyon tipine göre meatal ilerletme ve glanüloplasti (MAGPI), üretral ilerletme ve glanüloplasti (URAGPI), glanüler yaklaştırma plastisi (GAP) ve tübülarize insize plak üretroplasti (TIPU) olarak dört gruba ayrılmıştır. Katılımcıların uluslararası erektil işlev -5 skoru (IIEF-5), prematür ejekülasyon değerlendirme skoru (PEDT), orgazmik işlev skoru (OI), cinsel istek skoru (CI), cinsel memnuniyet skoru (CM) ve genel memnuniyet skorları (GM) belirlenerek gruplar karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Katılımcıların 12 (%25,0)’sine MAGPI, 9 (%18,8)’una URAGPI, 9 (%18,8)’una GAP ve 18 (%37,5)’ine TIPU prosedürü uygulandığı tespit edilmiştir. Katılımcıların median IIEF-5 skoru MAGPI grubunda 22,5 (21,25–24), URAGPI grubunda 21 (16–23,5), GAP grubunda 23 (21,5–24,5) ve TIPU grubunda 22,5 (20,75–24) bulunmuştur (p=0,201). Katılımcıların median PEDT skoru ise MAGPI grubunda 5,5 (4–7,75), URAGPI grubunda 6 (4,5–11,5), GAP grubunda 6 (2,5–7,5) ve TIPU grubunda 5,5 (3,75–7) bulunmuştur (p=0,813). Median OI, CI, CM ve GM skorları bakımından da gruplar arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür (p=0,899, p=0,316, p=0,107 ve P=0,504, sırasıyla).
SONUÇ: Çocukluk döneminde tek seans distal hipospadias cerrahisi geçirmiş erişkinlerin erektil işlev ve prematür ejekülasyon parametrelerinin yapılan operasyon tipinden etkilenmediği tespit edilmiştir

Anahtar Kelimeler: Hipospadias onarımı, psikoseksüel disfonksiyonlar, seksüel disfonksiyonlar

The effect of surgical procedures due to distal hypospadias on adult sexual functions

Kubilay Sarıkaya, Çağrı Şenocak, Fahri Erkan Sadioğlu, Muhammed Arif İbiş, Ömer Faruk Bozkurt
Health Sciences University Keçiören Training And Resaerch Hospital, Ankara,Turkey

OBJECTIVE: Evaluation of the sexual functions in adults who have undergone surgery for distal hypospadias in childhood, according to the type of operation performed.
MATRERIAL and METHODS: A total of 48 adult male participants who underwent a single-session distal hypoapadias operation during childhood were included in the study. Participants were divided into four groups according to the type of operation performed: meatal advancement and glanuloplasty (MAGPI), urethral advancement and glanuloplasty (URAGPI), glanular approximation plasty (GAP) and tubularized incised plate urethroplasty (TIPU). Participants’ international index of erectile function -5 score (IIEF-5), premature ejaculation diagnostic tool (PEDT), orgasmic function score (OF), sexual desire score (SD), intercourse satisfaction score (IS) and overall satisfaction score (OS) were determined and groups were compared.
RESULTS: It was determined that 12 (25.0%) of the participants had MAGPI, 9 (18.8%) URAGPI, 9 (18.8%) GAP and 18 (37.5%) TIPU procedure. The median IIEF-5 score of the participants was 22.5 (21.25–24) in the MAGPI group, 21 (16–23.5) in the URAGPI group, 23 (21.5–24.5) in the GAP group, and 22.5 (20.75–24) in the TIPU group (p=0.201). The median PEDT score of the participants was 5.5 (4–7.75) in the MAGPI group, 6 (4.5–11.5) in the URAGPI group, 6 (2.5–7.5) in the GAP group, and 5.5 (3.75–7) in the TIPU group (p=0.813). There was no significant difference between the groups in terms of median OF, SD, IS and OS scores (p=0.899, p=0.316, p=0.107 and P=0.504, respectively).
CONCLUSION: It was determined that the erectile function and premature ejaculation parameters of adults who had undergone singlesession distal hypospadias surgery during childhood were not affected by the type of operation performed.

Keywords: Hypospadias repair, psychosexual dysfunctions, sexual dysfunctions

Kubilay Sarıkaya, Çağrı Şenocak, Fahri Erkan Sadioğlu, Muhammed Arif İbiş, Ömer Faruk Bozkurt. The effect of surgical procedures due to distal hypospadias on adult sexual functions. . 2021; 23(4): 219-223

Sorumlu Yazar: Kubilay Sarıkaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale