e-ISSN 2587-2524
Volume : 23 Issue : 4 Year : 2022

Dizinler
Androloji Bülteni
İnfertilitenin kültürel, ekonomik, psikososyal ve cinsel yönüne güncel bir bakış: Temel hemşirelik yaklaşımları []
. 2021; 23(4): 256-263 | DOI: 10.24898/tandro.2021.97360

İnfertilitenin kültürel, ekonomik, psikososyal ve cinsel yönüne güncel bir bakış: Temel hemşirelik yaklaşımları

Hüsne Yücesoy1, Fatma Yıldırım2, Ebru Şahin3
1Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
2Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Çorum, Türkiye
3Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

Çocuk sahibi olmak dünya genelinde pek çok kültürde statü ve değer kazanmak olarak algılanmaktadır. Türk toplumunda da çocuk sahibi olmak psikolojik, sosyal, ekonomik boyutları olan vazgeçilmez bir olgudur. İnfertilite çiftlerin ailelerini ve sosyal çevrelerini de etkileyebilen, psikolojik, sosyal ve tıbbi sorunların yanı sıra, kültürel, dini ve sınıfsal yönleri de bulunan yaşamsal bir krizdir. Bireylerin infertiliteye karşı tepkileri bireysel olarak farklılıklar gösterse de genel olarak benzer yönleri mevcuttur. İnfertilite, yaşam kalitesini bozan, eşler arasında cinsel uyumsuzluğa yol açabilen bir stres faktörüdür. Ayrıca infertilite çiftlere ek bir ekonomik yük getirmekte, çiftler arasında gerginliğe, şiddete ve boşanmalara yol açabilmektedir. Üreme tekniklerindeki gelişmeler, bireylere bir yönüyle umut olurken, diğer yönüyle özellikle kadınlarda kontrol kaybı, üzüntü, damgalanma gibi durumlar da oluşturmaktadır. Hemşirelerin, başa çıkılması oldukça zor olan bu kriz sürecinde infertil bireylere danışmanlık ve destek sağlamada önemli görevleri bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: cinsel, ekonomik, hemşirelik, infertilite, kültür, psikososyal

A current look at the cultural, economic, psychosocial, and sexual aspects of infertility: Basic nursing approaches

Hüsne Yücesoy1, Fatma Yıldırım2, Ebru Şahin3
1Department Of Obstetrics And Gynecology Nursing, Institute Of Health Sciences, Ordu University, Ordu
2Department Of Obstetrics And Gynecology Nursing, Faculty Of Health Sciences, Hitit University, Çorum
3Department Of Obstetrics And Gynecology Nursing, Faculty Of Health Sciences, Ordu University, Ordu

Having children is perceived as gaining status and value in many cultures worldwide. Having children in Turkish society is an indispensable phenomenon with psychological, social and economic dimensions. Infertility is a vital crisis, which can affect the families and social environments of couples and has cultural, religious and class aspects along with psychological, social and medical problems. Although individuals’ reactions to infertility differ individually, they generally have similar aspects. Infertility is a stress factor that impairs quality of life and can lead to sexual incompatibility between spouses. Also, infertility brings an additional economic burden to couples and may cause tension, violence and divorce among couples. While improvements in reproductive techniques are hope for individuals in one way, they also create situations such as loss of control, sadness, stigmatization especially in women. Nurses have an important role in providing consultancy and support to infertile individuals during this crisis which is very difficult to deal with.

Keywords: culture, economic, infertility, nursing, psychosocial, sexual

Hüsne Yücesoy, Fatma Yıldırım, Ebru Şahin. A current look at the cultural, economic, psychosocial, and sexual aspects of infertility: Basic nursing approaches. . 2021; 23(4): 256-263

Sorumlu Yazar: Hüsne Yücesoy, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale