e-ISSN 2587-2524
Volume : 23 Issue : 4 Year : 2022

Dizinler
Androloji Bülteni
Erektil disfonksiyon ve/veya prematüre ejakülasyon tanısı alan erkeklerde çift uyumunu yordayan değişkenler nelerdir? Cinsiyet rolleri, depresyon, anksiyete, stres, kişilik özellikleri ve benlik saygısı []
. 2021; 23(4): 224-231 | DOI: 10.24898/tandro.2021.98470

Erektil disfonksiyon ve/veya prematüre ejakülasyon tanısı alan erkeklerde çift uyumunu yordayan değişkenler nelerdir? Cinsiyet rolleri, depresyon, anksiyete, stres, kişilik özellikleri ve benlik saygısı

Gökay Ata1, Özden Yalçınkaya Alkar1, Fatih Hızlı2, Halil Basar2
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu araştırmanın amacı erektil disfonksiyon ve/veya prematüre ejakülasyon tanısı alan bireylerin, çift uyumlarını yordayan değişkenlerin belirlenmesidir. Bu amaçla çalışmaya cinsiyet rolleri, depresyon-anksiyete- stres ve kişilik özellikleri değişkenleri dahil edilmiştir.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Yaşları 26–76 aralığında, erektil disfonksiyon ve/veya prematüre ejakülasyon tanısı alan evli 101 kişiden veri toplanmıştır. Değişkenler arası ilişkileri incelemek amacıyla korelasyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizi gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR: Kadınsılık cinsiyet rolü, depresyon-anksiyete-stres, nörotisizm, deneyime açıklık ve olumsuz değerlik ile çiftlerin uyumu arasında anlamlı ilişkilerin olduğu bulgusu elde edilmiştir. Ayrıca çiftlerin uyumunun kadınsılık, deneyime açıklık, olumsuz değerlik ve depresyon- anksiyete-stres değişkenleri tarafından yordanırken nörotisizm ve deneyime açıklık kişilik özelliklerinin çiftlerin uyumunu yordamadığı bulgusu elde edilmiştir.
SONUÇ: Erektil disfonksiyon ve/veya prematüre ejakülasyon tanısı alan bireylerin kadınsılık cinsiyet rolü ve deneyime açıklık kişilik özelliği arttıkça ilişki doyumu artarken; olumsuz değerlik kişilik özelliği ve depresyon-anksiyete-stres düzeyi arttıkça evlilik doyumunun azaldığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çiftlerin uyumu, duygu durum, erektil disfonksiyon, kişilik özellikleri, prematüre ejakülasyon

What are the variables predicting dyadic adjustment in men with erectile dysfunction and/or premature ejaculation? Sex roles, depression, anxiety, stress, personality traits and self-esteem

Gökay Ata1, Özden Yalçınkaya Alkar1, Fatih Hızlı2, Halil Basar2
1Faculty Of Humanities And Social Sciences, Ankara Yildirim Beyazit University, Ankara, Turkey
2Oncology Training And Research Hospital, Urology Clinic, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this research is to determine the variables that predict dyadic adjustment of individuals diagnosed with erectile dysfunction and/or premature ejaculation. For this purpose, sex roles, depression-anxiety-stress and personality traits variables were included in the study.
MATRERIAL and METHODS: Data were collected from 101 married individuals, aged 26–76, diagnosed with erectile dysfunction and/or premature ejaculation. Then, correlation analysis and then hierarchical regression analysis were performed to examine the relationships between variables.
RESULTS: It was found that there were significant relationships between the sex role of femininity, depression-anxiety-stress, neuroticism, openness to experience, negative valence and dyadic adjustment. In addition, it was found that neuroticism and openness to experience did not predict dyadic adjustment, while femininity, openness to experience, negative valence, and depression-anxiety-stress variables predicted dyadic adjustment.
CONCLUSION: While the relationship satisfaction of individuals diagnosed with erectile dysfunction and/or premature ejaculation increases as the feminine sex role and personality trait open to experience increase; It is observed that as the negative valence personality trait and depression-anxiety-stress level increase, marital satisfaction decreases.

Keywords: Dyadic adjustment, affect, erectile dysfunction, personality traits, premature ejaculation

Gökay Ata, Özden Yalçınkaya Alkar, Fatih Hızlı, Halil Basar. What are the variables predicting dyadic adjustment in men with erectile dysfunction and/or premature ejaculation? Sex roles, depression, anxiety, stress, personality traits and self-esteem. . 2021; 23(4): 224-231

Sorumlu Yazar: Gökay Ata, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale