e-ISSN 2587-2524
Cilt : 25 Sayı : 2 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 25 (2)
Cilt: 25  Sayı: 2 - 2023
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfalar II - III

3.
Başkan'dan
From the President

Sayfa IV

4.
Editör'den
From the Editor

Sayfa V

5.
İçindekiler
Contents

Sayfa VI

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Termokoterle yapılan sünnet sonrası gelişen fimozisin tedavisinde topikal steroid kremlerin etkinliği var mı?
Do topical steroid creams have efficiency on the treatment of phimosis evolving after circumcision implemented with thermocautery?
Kenan Yalçın
doi: 10.24898/tandro.2023.63496  Sayfalar 67 - 72
AMAÇ: Termokoter cihazı hızlı ve güvenli sünnet için lokal anestezi altında yapılan sünnetlerde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Termokoterle yapılan sünnetlerden sonra gelişebilecek komplikasyonlardan birisi de patolojik fimozisdir. Bu komplikasyonun tedavisi genellikle cerrahi revizyondur. Medikal tedavisi ile ilgili litaretürde çok az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmamızda termokoterle sünnet sonrası gelişen patolojik fimozisin tedavisinde topikal kortikosteroid uygulanmasının etkinliğini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: 2011–2021 yılları arasında hastanemizde sünnet sonrası patolojik fimozis komplikasyonu gelişen, yaşları 1–9 arasında değişen, 54 hastanın verileri rektospektif olarak incelendi. Termokoter kullanılarak yapılan sünnetlerden sonra gelişen fimozis vakalarında topikal kortikosteroid uygulanmasının etkinliğini değerlendirildi.
BULGULAR: Termokoterle sünnet sonrası grade 5 fimozis gelişen 38 vakada steroid tedavisine yanıt alınamadı. Grade 4 fimozis gelişen sekiz hastanın altısında steroid tedavisine yanıt alınamadı. Iki vakada kısmi yanıt alınıp grade 3 seviyesine gerilemesine rağmen tam iyileşme sağlanamayıp 2–3 hafta içinde tekrardan grade 4 fimozis gelişti. Tüm hastalara oldukça güçlü steroid olan %0,05 klobetazol propiyonat (dermovate %0,05 50 gr, Türkiye) 6–8 hafta boyunca sabah akşam uygulandı ve hiçbir yanıt alınamayan 46 vakanın hepsine sünnet revizyonu yapıldı. Sekiz vakada ise hasta yakınları topikal kortikosteroid uygulanması kabul etmedi ve sünnet revizyonu yapıldı.
SONUÇ: Sonuç olarak termokoterle sünnet sonrası gelişen yüksek dereceli patolojik fimozis gelişen vakalarda topikal steroid kremler etkili bulunmamıştır.
OBJECTIVE: Thermocautery device is commonly used in circumcisions implemented under local an anaesthesia for a quick and safe circumcision. One of the complications that might evolve after circumcision implemented with thermocautery is pathological phimosis. Treatment of this complication is generally surgical revision. There are very few studies in the literature about it’s medical treatment. In this study, we aimed to search the efficiency of topical corticosteroid application in the the treatment of pathological phimosis evolving after circumcision implemented with thermocautery.
MATRERIAL and METHODS: Datas of 54 patients aged 1–9 who evolved pathological phimosis complication after circumcision in our hospital between 2011–2021 were examined retrospectively. Efficiency of topical corticosteroid application in the treatment of pathological phimosis evolving after circumcision implemented with thermocautery was evaluated.
RESULTS: In 38 cases which grade 5 phimosis evolved after surgery there was no response to steroid treatment. In 6 of the 8 patients who evolved grade 4 phimosis there was no response to steroid treatment. Although there was partial response and regression to grade 3 in two patients, full recovery was not achieved and grade 4 phimosis reevolved in 2–3 weeks. 0.05% clobetasol propionate a highly strong steroid (Dermovate 0.05% 50 gr, Turkey) for 6–8 weeks morning and evening was implemented to all of the patients and circumcision revision was made in all 46 patients with no response. In 8 cases patient’s relatives did not accept topical corticosteroid and circumcision revision was made.
CONCLUSION: As a result, topical steroid is not found to be effective in the treatment of phimosis evolving after circumcision implemented with thermocautery.

7.
Mikroskopik varikoselektomi ile ilgili YouTube videolarının kalitesinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of the quality and reliability of YouTube videos on microscopic varicocelectomy
İsmail Emre Ergin, Abuzer Öztürk, Arslan Fatih Velibeyoğlu, Aydemir Asdemir, Hüseyin Saygın, Esat Korgalı
doi: 10.24898/tandro.2023.60487  Sayfalar 73 - 77
AMAÇ: Mikroskopik Varikoseletomi ile ilgili YouTube videolarının,güvenilirliğini ve kalitesini değerlendirmektir.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Mikroskopik Varikoseletomi ameliyatı ile ilgili videoları bulmak için YouTube arama sekmesine 01 Ocak 2023 tarihinde “mikroskobik varikoseletomi” terimi kullanılarak sistematik bir arama yapıldı. İlk 50 video çalışmaya dâhil edildi. Çalışmaya dâhil edilen videoların kalitesi, Global Quality Score (GQS) kullanılarak değerlendirildi. Çalışmadaki videoların güvenilirliğini ölçmek için, modifiye edilmiş DISCERN ölçeği kullanıldı.
BULGULAR: Arama sonuçlarından toplam 50 video çalışmaya dahil edildi. Videloarın %64’ü infertilite ile ilgilenen bir üroloji hekimi tarafından hazırlanmıştı. Konuyu anlatan hekimlerin %56’sı akademik unvana sahipti. Videolarda, en sık tartışılan konular sırasıyla; diğer yöntemlerle kıyaslama (%54), başarıyı arttıran faktörler (%42), mikroskopik işlemin başarı oranları (%30) ve ameliyat sonrası komplikasyonlar (%22), ameliyat süresi (%20), ameliyat dışındaki seçeneklerdi (%10). Videoların ortalama GQS’si 2,86±1,17 idi. Videoların güvenilirliği DISCERN skoru ile ölçüldü, videoların ortalama puanı 2,57±0,84’dü. DISCERN puanı tam olan video yoktu.
SONUÇ: YouTube’daki videolarda Mikroskopik Varikoselektomi ile ilgili bilgi düzeyinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu ancak bilimsel güvenilirliğinin düşük olduğunu göstermektedir. Güncel ve doğru bilgileri içeren, bilimsel verileri kullanarak hazırlandığından emin olduğumuz kısa, öz ve anlaşılır videolar, meslek dernekleri tarafından hazırlanmalıdır.
OBJECTIVE: In this study, our aim is to evaluate the quality and reliability of Turkish videos associated with Microscopic Varicocelectomy on YouTube.
MATRERIAL and METHODS: YouTube’s search function was used to find videos associated with Microscopic Varicocelectomy. On January 1, 2023, systematic research was performed using the term “Microscopic Varicocelectomy”, covering the last 5 years in order to be up to date. The first 50 videos were included in the study. The quality of the videos was evaluated using the Global Quality Score (GQS). The modified DISCERN scale was used to evaluate the reliability of the videos.
RESULTS: A total of 50 videos associated with microscopic varicocelectomy were analyzed. 64% videos were repaired by a urologist who deals with infertility. 56% of the medical doctors had academic titles. The most frequently discussed topics in the videos were comparison with other methods (54%), factors that increase the success of the microscopic varicocelectomy procedure (52%), success rates of the microscopic varicocelectomy procedure (30%), postoperative complications (22%) and operation time (%20). The mean GQS of the videos was 2,86±1,17. When the reliability of the sources was evaluated using the DISCERN score, the mean score of the videos was 2,57±0,84. There were no fullrated videos from DISCERN.
CONCLUSION: The present study shows that the level of knowledge in Turkish sources on YouTube associated with micro TESE is at an acceptable level, but its scientific reliability is low. Therefore, short and concise videos that contain accurate and up-to-date information and refer to scientific facts in plain language should be prepared by the relevant associations.

8.
Varikoseli olan hastalarda nötrofil/lenfosit oranı (NLR), platelet/ lenfosit oranı (PLR), monosit/eozinofil oranı (MER) gibi enflamatuvar belirteçlerin varikoselektomi sonrası spermiogram parametrelerinin değişimine etkisini öngörme
Prediction of the effect of inflammatory markers such as neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), platelet/lymphocyte ratio (PLR), monocyte/eosinophil ratio (MER) on changes in spermiogram parameters after varicocele surgery
Murat Beyatlı, Feyza Beyatlı, Mehmet Duvarcı, Aykut Demirci, Fatih Hızlı, Halil Basar
doi: 10.24898/tandro.2023.26937  Sayfalar 78 - 86
AMAÇ: Mikroskopik varikoselektomi (MV) yapılan hastalarda enflamatuvar kan belirteçleri kullanılarak ameliyat sonrası spermiogram parametrelerindeki değişimi tahmin etmektir.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Kliniğimizde MV yapılan 25 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hemogram parametreleri ameliyattan hemen önce ve yirmi gün sonra, spermiyogram parametreleri ise ameliyattan altı ay sonra ölçüldü. Hastalar iki gruba ayrıldı. Ameliyat sonrası Toplam Hareketli Sperm Sayısında (TMS) >%50 iyileşme olan hastalar iyileşen hasta grubuna, %50’den az iyileşme olan hastalar ise iyileşmeyen hasta grubuna dâhil edildi. Nötrofil/lenfosit (NLR), trombosit/lenfosit (PLR), monosit/ eozinofil (MER) oranları gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Ameliyat sonrası NLR’de istatistiki olarak anlamlı düşüş olan hastalarda TMS’de iyileşme olduğu görülmüştür (p=0,009). Nötrofil/lenfosit değişimi için elde edilen cut-off noktası %1,06 ve üzeri olarak saptanmıştır. Trombosit/lenfosit ve MER parametreleri ise TMS’nin iyileşmesini öngörmede istatistiki olarak anlamlı değildir (p>0,05). Ameliyat sonrasında TMS’de iyileşme olan hastalarda ameliyat öncesi nötrofil ve monosit sayıları daha yüksek bulundu ve bu parametreler için cut-off değerleri sırasıyla 3,77 ve 0,47 olarak tespit edildi (p<0,05).
SONUÇ: NLR, nötrofil veya monosit değerlerinin ameliyat öncesi ve sonrası sonuçları TMS’de iyileşmeyi öngörmede bir belirteç olarak kullanılabilir.
OBJECTIVE: In this study, we aimed to predict the changes in postoperative spermiogram parameters in patients who underwent varicocelectomy by using pre- and post-operative hemogram parameters and inflammatory blood markers.
MATRERIAL and METHODS: 25 patients who underwent microscopic varicocelectomy in our clinic and met the study criteria were included in the study. Hemogram parameters were measured just before and twenty (20) days after the surgery, and spermiogram parameters were measured 6 months after the surgery. The patients seperated into two groups. Patients with >50% improvement in postoperative Total Motile Sperm Count (TMS) were included in the recovered patients group, and patients with less than 50% improvement were included in the non-recovered patients group. Neutrophil / lymphocyte ratio (NLR), platelet / lymphocyte ratio (PLR), monocyte / eosinophil ratio (MER), and blood counts such as neutrophil, lymphocyte, platelet, monocyte, eosinophil were compared in groups, also were compared before and after surgery, separate
RESULTS: Improvement in TMS was observed in patients with a statistically significant decrease in postoperative NLR (p = 0.009; p <0.01). As a result of the calculations, cut-off point for the NLR change was accepted as 1.06% and above. PLR and MER parameters were not statistically significant in predicting the improvement of TMS. Among the neutrophil, lymphocyte, platelet, monocyte, eosinophil counts, preoperative neutrophil and preoperative monocyte counts were found to be higher in patients with postoperative TMS improvement. Cut-off points for these preoperative neutrophil and monocyte counts were calculated as 3.77 and 0.47, respectively. In our study, we could not reach any statistically significant result for lymphocyte, eosinophil and platelet counts.
CONCLUSION: Preoperative and postoperative results of NLR, neutrophil or monocyte counts can be used as a marker to predict improvement in TMS.

9.
Covid-19 sperm parametrelerini etkiler mi?
Does Covid-19 affect sperm parameters?
Hüseyin Saygın, İsmail Emre Ergin
doi: 10.24898/tandro.2023.47135  Sayfalar 87 - 91
AMAÇ: Covid-19’un erkek ürogenital sistemi üzerindeki etkisi halen araştırılmaktadır. Birçok tıbbi konuda olduğu gibi erkek cinsel ve üreme sağlığı da Covid-19 pandemisinde ele alınması gereken önemli bir halk sağlığı sorunudur.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Covid-19 pandemisi öncesinde polikliniğimize primer infertilite tanısı ile başvuran hastalarar araştırıldı, Pozitif PCR sonucu olan ve hastalığı semptomatik olarak geçirenler çalışmaya dâhil edildi. Enfeksiyon sonrasında sperm analizleri istendi. Sperm analizleri 2010 Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre değerlendirilerek hastalık öncesi sonuçları ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların Covid enfeksiyonu öncesi spermiyogramlarındaki ortalama ejakülat hacmi: 2,96±0,84 ml, ortalama sperm sayısı: 48,92±34,9 milyondu. Mililitre (ml) cinsinden ortalama sperm sayısı: 16,52+5,71 milyon, hareketli sperm sayısı: %55,7±16,3, hızlı ileri sperm sayısı: %38,0±18,3, normal morfoloji sperm sayısı: %4,0±0,76 idi. Covid PCR testi pozitifliğinden ikinci spermiyogram tarihine kadar geçen ortalama süre 2,6±0,9 (1–4) aydı. Hastaların Covid enfeksiyonu sonrası spermiyogramlarındaki ortalama ejakülat hacmi: 2,83±0,92 ml, ortalama sperm sayısı: 58,5±32,3 milyon, ml başına ortalama sperm sayısı: 20,6±6,86 milyon, hareketli sperm sayısı %54,8 idi. ± %17,4, hızlı ileri sperm sayısı: %45,3±20,7, normal morfolojideki sperm sayısı: %4,7±0,43 idi.
SONUÇ: Çalışmamızda sperm parametrelerinde Covid-19 enfeksiyonu öncesi ve sonrası arasında anlamlı bir farklılık bulunamadı. Sperm parametrelerinde değişiklik olmamasının enflamatuvar fazın şiddetli olmamasından kaynaklandığı düşünüldü.
OBJECTIVE: The effect of Covid-19 on the male urogenital system is still under investigation. As with many medical issues, male sexual and reproductive health is an important public health problem to be addressed in the Covid-19 pandemic.
MATRERIAL and METHODS: The patients who applied to our outpatient clinic with the diagnosis of primary infertility before the Covid-19 pandemic were investigated. Those who had a positive PCR result and had the disease symptomatically were included in the study. After infection, sperm analyzes were requested. Sperm analyzes were evaluated according to 2010 WHO data and compared with pre-disease results.
RESULTS: The average ejaculate volume in the spermiograms of the patients before Covid infection was: 2.96±0.84 ml, the mean sperm count was: 48.92±34.9 million, the average sperm count in ml was: 16.52+5.71 million, the number of motile sperm was: 55.7% ±16.3% fast forward sperm count was: 38.0% ±18.3%, normal morphology sperm count was: 4.0% ±0.76%. The average time from the Covid PCR test positivity to the second spermiogram date was 2.6±0.9 (1– 4) months. The average ejaculate volume in the spermiograms of the patients after Covid infection was: 2.83±0.92 ml, the average sperm count was: 58.5±32.3 million, the average sperm count per ml was: 20.6±6.86 million, motile sperm count was 54.8% ±17.4%, fast forward sperm count was: 45.3% ±20.7%, sperm count in normal morphology was: 4.7% ±0.43%.
CONCLUSION: In our study, no significant difference was found in sperm parameters. The lack of variation in sperm parameters was believed to be due to the completion of the inflammatory phase.

10.
Tek ürolog tarafından kısmen modifiye giyotin tekniği ile yapılan sünnet sonuçları
Results of circumcision made with the partly modified guillotine technique by a single urologist
Aydemir Asdemir, Abuzer Öztürk
doi: 10.24898/tandro.2023.14892  Sayfalar 92 - 95
AMAÇ: Tarihi hemen hemen insanlık tarihi kadar eski olan sünnet yüzyıllardır farklı tekniklerle uygulanmaktadır. Zamanla bilimin ilerlemesiyle artan bilgi birikimi ve deneyimlerle ameliyathane şartlarında uygun sterilizasyon ortamında uygulanan sünnet en eski cerrahi işlemlerden biridir. Geriye dönük yapmış olduğumuz çalışmada kısmen modifiye Giyotin yönteminin sonuçlarının değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Aralık 2015 ile Temmuz 2021 tarihleri arasında kısmen modifiye Giyotin tekniği kullanılarak yapılan 1295 olgu dosyaları geriye dönük olarak incelenmiştir. Olguların ortalama yaşları, cerrahi süreleri ve cerrahi sonuçları değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 4,48±2,7 yıl idi. Ortalama işlem süresi 15,9±3,3 dakika idi. Anesteziye bağlı 7 (%0,54), cerrahi girişime bağlı ise 25 (%1,93) hastada komplikasyon izlendi. Mortal veya morbid komplikasyon izlenmedi.
SONUÇ: Modifiye Giyotin yöntemi düşük komplikasyon oranları ile ikinci basamak perifer ilçe hastanesinde uygulanabilecek başarılı bir cerrahi prosedürdür.
OBJECTIVE: Circumcision which has a history nearly same with the history of humanity has been being applied in many different techniques over the centuries. Over the times, by the increasing developments in science especially medicine, the circumcision applied in operating room and in appropriate sterilization conditions is one of the oldest known surgical procedures. In this retrospective study, we aimed to discuss the results of the modified guillotine method.
MATRERIAL and METHODS: Between December 2015 and July 2021, 1295 cases who were circumcised using modified guillotine technique were reviewed retrospectively. Their mean age, duration of surgery and surgical intervention results were evaluated.
RESULTS: The mean age of the patients was 4.48±2.7. The mean procedure time was calculated as 15.9±3.3 minutes. In 7 (0%.54) patients complications due to anesthesia, in 25 (1%.93) patients complications due to surgical intervention were observed. Mortal or morbid complications were not observed.
CONCLUSION: The modified guillotine method with low complication rates in children who underwent circumcision is a successful surgical procedure which can be used in a second step peripheral district governmental hospital.

DERLEME
11.
Yardımcı üreme tekniklerinde yasal durum ve etik sorunlar
Legal status and ethical issues in assisted reproductive techniques
Hilal Gül Boyraz, Hatice Nur Nefes, Ebru Aydın, Nülüfer Erbil
doi: 10.24898/tandro.2023.46656  Sayfalar 96 - 102
İnfertilite, çiftleri psikolojik olarak tehdit eden, stresli, acı veren ve ekonomik yük getiren bir sorundur ve aile ile toplumu etkileyebilen sosyal bir problem haline gelebilmektedir. İnfertilite, primer veya sekonder infertilite olarak gelişebilmekte, ruhsal ve cinsel sorunlara neden olabilmekte, yaşam kalitesini etkileyebilmektedir. İnfertil çiftlerde üreme hücrelerinin ya da embriyoların işlenmesini içeren yardımcı üreme teknikleri ile birçok gebelik meydana gelmiştir. Teknoloji ve tıbbın ilerlemesi ile çeşitli yardımcı üreme teknikleri geliştirilmiştir. Türk hukukunda, yardımcı üreme teknikleri, evlilik ilişkisi içerisinde yapılması durumunda hukuka aykırılık bulunmamakta, üçüncü kişinin veya kişilerin sürece dâhil olması reddedilmektedir. Yaşamın başlangıcı ve insanlığın varoluşunun temelindeki tıbbi müdahaleler hassas ve çok boyutlu olduğundan yardımcı üreme teknikleri beraberinde birçok etik soruna neden olmaktadır. Yardımcı üreme teknikleri ulusal ve uluslararası düzeyde tartışılmakta, bilimsel ve kültürel farklılıklar nedeniyle ülkeler arasında değişim göstermektedir. Hemşirelerin, infertil çiftlerin değerlendirilmesi, planlanan tedavinin uygulanması, vaka yöneticiliği ve hasta savunuculuğu gibi sorumlulukları bulunmaktadır.
Infertility is a psychologically threatening, stressful, painful and economic problem for couples and can become a social problem that can affect the family and society. Infertility can develop as primary or secondary infertility, cause mental and sexual problems, and affect quality of life. Many pregnancies have occurred in infertile couples with assisted reproductive techniques, which include processing reproductive cells or embryos. With the advancement of technology and medicine, assisted reproductive techniques have been developed. In Turkish law, there is no illegality in assisted reproductive techniques in the case of marriage, and the involvement of a third person or persons in the process is rejected. Since the medical interventions on the basis of the beginning of life and the existence of humanity are sensitive and multidimensional, assisted reproductive techniques also cause many ethical problems. Assisted reproductive techniques are discussed at the national and international level and vary between countries due to scientific and cultural differences. Nurses have responsibilities such as evaluation of infertile couples, implementation of the planned treatment, case management and patient advocacy

12.
Prematür ejakülasyona güncel yaklaşım
Current approach to premature ejaculation
Burak Köseoğlu, Özer Üzel, Ali Atan
doi: 10.24898/tandro.2023.13334  Sayfalar 103 - 111
Prematür ejakülasyon (PE), tüm yaş gruplarını etkileyen en yaygın görülen ejakülasyon bozukluğudur. Hastada psikolojik strese ve özgüven kaybına yol açan, yaşam kalitesi üzerinde negatif etkisi olan klinik bir durumdur. Primer PE’nin esas tedavisi farmakoterapi iken kazanılmış PE’de altta yatan sekonder nedenlerin tedavisi daha önemli olabilmektedir. Davranışsal tedaviler ilk aşamada kullanılmalı ve farmakolojik tedavilere eşlik etmelidir. Prematür ejakülasyon tedavisinde kullanılabilecek farmakolojik ajanlar selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), topikal anestezikler, tramadol, trisiklik antidepresanlar (TCA), fosfodiesteraz-5 inhibitörleri (PDE5i), α-1 blokerler ve bunlardan bazılarının kombinasyonlarıdır. İnvaziv girişimler deneysel olup kılavuzlar tarafından önerilmemektedir. Tedavide hasta ve partner uyumu başarıyı getiren en önemli faktör olarak söylenebilir.
Premature ejaculation (PE) is the most common ejaculation disorder affecting all age groups. It is a clinical condition that causes psychological stress and loss of self-confidence in the patient and has a negative effect on quality of life. While the main treatment of primary PE is pharmacotherapy, treatment of the underlying secondary causes may be more important in acquired PE. Behavioral treatments should be used in the initial phase and accompany pharmacological treatments. Pharmacological agents that can be used in the treatment of PE are selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI), topical anesthetics, tramadol, tricyclic antidepressants (TCA), phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE5i), α-1 blockers and some combinations of these. Invasive interventions are experimental and not recommended by the guidelines. Patient and partner compatibility can be said to be the most important factor that brings success in treatment.

13.
Erektil disfonksiyon ve Peyronie hastalığında ESWT başarısı
ESWT success in erectile dysfunction and Peyronie’s disease
Yılmaz Aslan, Ali Atan
doi: 10.24898/tandro.2023.88156  Sayfalar 112 - 118
Erektil Disfonksiyon (ED) tedavisine, ED’ye neden olan diyabet, kardiyovasküler nedenler, ilaç kullanımı gibi düzeltilebilir faktörlerin ortadan kaldırılması ve yaşam tarzı değişiklikleri ile başlanmalıdır. Şu anda ED tedavisinde çoğunlukla fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri kullanılmaktadır ve bazı hastalarda tedavi başarısız olmaktadır. Peyronie hastalığına bağlı ED tedavisinde kullanılan cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemlerden tatmin edici sonuçlar elde etmek genellikle zordur. Son araştırmalar ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin neoanjiyogenezi indüklediği ve penil hemodinamiyi olumlu etkilediği belirtilmektedir. Bu derlemede, erektil disfonksiyon ve Peyronie hastalığının tedavisi için ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin klinik etkinliğine dair kanıtlar yer almaktadır.
Treatment of Erectile Dysfunction (ED) should be started with the elimination of correctable factors such as diabetes, cardiovascular causes, and drug use that cause ED, and lifestyle changes. Currently ED treatment mostly depends on phosphodiesterase type 5 inhibitors, which fail for some ED patients. Surgical and nonsurgical treatments in Peyronie’s disease related ED are frequently difficult to achieve satisfactory results. Recent studies indicate that extracorporeal shock wave therapy induces neoangiogenesis and positively affects on penile hemodynamics. In this review the evidence of clinical efficacy of extracorporeal shock wave therapy for the treatment of erectile dysfunction and Peyronie’s disease.

14.
Çocuklarda priapizme yaklaşım
Managing priapism in childhood
Berkcan Akkaş, Ahmet Ender Caylan, Murat Uçar
doi: 10.24898/tandro.2023.67984  Sayfalar 119 - 126
Priapizm tanım olarak cinsel istek ve uyarıdan bağımsız yaklaşık 4–6 saat süren uzamış ereksiyon halidir. Pediatrik popülasyonda nadir görülmekle birlikte altta yatan etiyolojik faktör genellikle orak hücre anemisi olup, hiperkoagülopati, ilaçlar, malignite, toksinler ve idiopatik faktörlerde altta yatan sebep olabilmektedir. İskemik düşük akımlı priapizm çocuklarda görülen en sık priapizm tipidir. Çocukluk çağında priapizmi yönetmek, kanıta dayalı verilerin olmaması nedeniyle halen klinisyenleri zorlamaktadır. Bu derlemede pediatrik popülasyonda priapizm hakkında klinik sınıflandırma, etiyoloji, patofizyolojisi ve güncel tedavileri gözden geçirilerek sunulmaktadır.
Priapism is defined as a persistent erection that prolongs for more than 4 to 6 hours regardless of sexual stimulation. It is rare in pediatdrc population and might be frequently due to sickle cell anemia, hematologic disorders, toxins, malignancy and drugs. Ischemic subtype is the most common type in childhood. It is still challenging for clinicians to manage pediatric age patients with priapism in consequence of lack of well established data. In this review, the literature is searched in order to understand and manage properly the clinical classification, etiology, pathology and novel treatment modalities.

15.
Kardiyovasküler hastalığı olan kadınlarda kontrasepsiyon ve danışmanlık
Contraception and counseling for women with cardiovascular disease
Seda Dorukoğlu, Zeynep Daşıkan
doi: 10.24898/tandro.2023.66563  Sayfalar 127 - 134
Kardiyovasküler hastalığı (KVH) olan kadınların gebeliklerinde maternal ve neonatal morbidite, mortalite riski yüksektir. Gebe kalmadan önce sağlığın optimize edilememesi durumunda planlanmamış gebelikler oldukça risklidir. Planlanmamış gebeliklerin bilinen risklerine rağmen, KVH’ı olan kadınların %25 ila %54’ünde planlanmamış gebelikler devam etmektedir. Bu popülasyonda hem annenin hem de bebeğin sağlığını optimize etmek için gebelik öncesi güvenilir kontrasepsiyon danışmanlığı ve gebelik planlaması yapılması önemlidir. KVH’ı olan üreme çağındaki kadınlara erken ve doğru kontraseptif danışmanlık yapılması, bu populasyonda planlanmamış gebeliklerin önlenmesi için zorunludur. Bu derlemenin amacı; KVH’ı olan kadınlarda kontraseptif yöntem seçeneklerini tanımlamak, danışmanlık kapsamında riskleri, yararları ve kontraseptif yöntem tıbbi uygunluk kriterlerini literatür doğrultusunda incelemektir.
The risk of maternal and neonatal morbidity and mortality is high in pregnancies of women that they have cardiovascular disease (CVD). Unplanned pregnancies are very risky if health cannot be optimized before conception. Despite the known risks of unplanned pregnancies, 25% to 54% of women with cardiovascular heart disease continue to have unplanned pregnancies. It is important to provide reliable contraception counseling and pregnancy planning before pregnancy to optimize the health of both mother and baby in this population. Early and accurate contraceptive counseling for women of reproductive age with cardiovascular heart disease is must to prevent unplanned pregnancies in this population. The purpose of this review; To define contraceptive method options in women with cardiovascular heart disease, to examine the risks, benefits and contraceptive method medical eligibility criteria within the scope of counseling in line with the literature.

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
16.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar 135 - 140
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale