e-ISSN 2587-2524
Cilt : 24 Sayı : 1 Yıl : 2022

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 24 (1)
Cilt: 24  Sayı: 1 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfalar II - III

3.
Başkan'dan
From the President

Sayfa IV

4.
Editör'den
From the Editor

Sayfa V

5.
İçindekiler
Contents

Sayfa VI

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Cinsel sağlık dersi alan ve almayan öğrencilerin cinsel sağlık bakımına ilişkin inanç ve tutumları
Beliefs and attitudes regarding sexual health care of students who take and didn’t take sexual health lessons
Nurhan Doğan, Gamze Fiskin, Hatice Yüceler Kaçmaz
doi: 10.24898/tandro.2022.67689  Sayfalar 1 - 10

7.
Okul öncesi cinsel eğitime yönelik ebeveynlerin bilgi tutum ve uygulamaları
Parents’ knowledge and attitudes and practices about preschool sex education
Ümran Çevık Güner, Sare Aktaş
doi: 10.24898/tandro.2022.77698  Sayfalar 11 - 19

8.
Sağlık profesyonellerinin çocuklarına verdikleri cinsel eğitimle ilgili yaklaşımlarının belirlenmesi: Bir kamu hastanesi örneği
Determining the approaches of health professionals on sex education to their children: A public hospital example
Yasemin Şanlı, Özlem Şahan, Ergül Aslan
doi: 10.24898/tandro.2022.88942  Sayfalar 20 - 25

9.
İdiyopatik infertil hastalarda semen ve kan plazmasında malondialdehit, glutatyon peroksidaz, süperoksid dismutaz ve katalaz düzeyleri ile semen parametrelerinin ilişkisi
On the idiopathic infertile male patients, level of malondialdehyde, glutathion peroxidase, superoxide dismutase and catalase at sperm and blood plasma, and correlation between them
Hüseyin Özveren, İrfan Şafak Barlas, Mustafa Güneş
doi: 10.24898/tandro.2022.81557  Sayfalar 26 - 31

10.
Beden kitle indeksinin, klasik sperm parametreleri ve sperm DNA fragmantasyonu ile ilişkisinin incelenmesi: Kesitsel bir araştırma
Investigation of the association between body mass index, classical sperm parameters and sperm DNA fragmentation: A cross-sectional study
Semiye Elif Elkatmış, Emre Salabas
doi: 10.24898/tandro.2022.80269  Sayfalar 32 - 37

DERLEME
11.
Türkiye’de menopozal dönemdeki kadınların yaşam kalitesini inceleyen çalışmalar: Bir sistematik derleme
Studies examining the quality of life of women in the menopausal period in Turkey: A systematic review
Mevlüde Alpaslan Arar, Nülüfer Erbil
doi: 10.24898/tandro.2022.69783  Sayfalar 38 - 51

12.
Ferroptoz ve erkek infertilitesi
Ferroptosis and male infertility
Sercan Ergün, Gulgez Neslihan Taskurt Hekim, Sezgin Gunes
doi: 10.24898/tandro.2022.21549  Sayfalar 52 - 56

13.
Spermdeki odorant reseptörlerin rolü ve infertilite ile ilişkisi
The role of sperm odorant receptors and its relationship with infertility
Gülsen Zübeyde Karaman, Seda Vatansever, Seda Vatansever
doi: 10.24898/tandro.2022.58235  Sayfalar 57 - 66

14.
Peyronie hastalığının cerrahi tedavisinde kullanılan greft türleri
Grafts for surgical treatment of Peyronie’s disease
Ekrem Akdeniz, Emrah Küçük, Mahmut Ulubay, Mustafa Kemal Atilla
doi: 10.24898/tandro.2022.82687  Sayfalar 67 - 72

15.
Kardiyak durumlar ve cerrahi girişim sonrası cinsellik
Cardiac conditions and post-surgical sexuality
Nilgün Sert, Dilek Aygin
doi: 10.24898/tandro.2022.93271  Sayfalar 73 - 81

OLGU SUNUMU
16.
Malleabl penil protezin iki taraflı komplet fraktürü
Bilateral complete rod fracture of malleable penile prosthesis
Uygar Miçooğulları, Furkan Umut Kılıç, Emir Akıncıoğlu, Orçun Çelik, Yusuf Özlem İlbey
doi: 10.24898/tandro.2022.73693  Sayfalar 82 - 84

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
17.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar 85 - 88
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale