e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 2 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Obezitede cinsel yaşam ve hemşirelik yaklaşımı []
. 2022; 24(3): 199-203 | DOI: 10.24898/tandro.2022.84755

Obezitede cinsel yaşam ve hemşirelik yaklaşımı

Ebru Cirban Ekrem1, Melike Kahveci2, Özlem Demirel Bozkurt3
1Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum, Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Bartın, Türkiye
3Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Cinsellik fizyolojik, biyolojik ve psikolojik olarak insanların yaşamında önemli rolü olan bir eylemdir ve cinsellik insan hayatındaki birçok faktörden etkilenmektedir. Obezite ise dünyada görülme oranı gittikçe artan küresel bir sağlık sorunudur. Obezite kadınlarda ve erkeklerde cinselliği çeşitli patofizyolojik mekanizmalarla, farklı şekil ve boyutlarda etkilemektedir. Bireylerdeki mevcut risk faktörlerinin ve komorbiditelerin tanı ve tedavisi, obezitesi olan kişilerde yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde ve cinsel işlev bozukluğunun önlenmesinde belirleyici bir faktördür. Bireyin cinsel yaşam ile ilgili bir sorun çözüme kavuşturulduğunda aynı zamanda biyopsikososyal sağlığının da olumlu etkileneceği göz ardı edilmemelidir. Obez bireylere yönelik cinsel danışmanlık konusunda hemşirelerde, bireylerin yaşam kalitesini ve cinsel yaşam kalitesini arttırıcı faktörlere vurgu yapmalıdır. Hemşireler obez bireylere cinsel yaşam ile ilgili danışmanlık verirken, kullanılabilecek modellerden birey için uygun olanı tercih etmelidir. Bu derlemede kadın ve erkek obezitesinin cinsel sağlık ve cinsel yaşam üzerine etkisini, obeziteye bağlı komorbiditeleri, cinsel işlevselliği ve obezitede hemşirelik yaklaşımını literatür doğrultusunda incelemek amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: obezite, cinsellik, cinsel sağlık, hemşirelik

Sexual life and nursing approach in obesity

Ebru Cirban Ekrem1, Melike Kahveci2, Özlem Demirel Bozkurt3
1Ege University Institute Of Health Sciences, Department Of Gynecology And Nursing, İzmir, Turkey
2Bartın University Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Department Of Obstetrics And Gynecology Nursing, Bartın, Turkey
3Ege University Faculty Of Nursing, Department Of Gynecology And Nursing, İzmir, Turkey

Sexuality is an action that has an important role in people’s lives physiologically, biologically and psychologically, and sexuality is affected by many factors in human life. Obesity is a global health problem with an increasing incidence in the world. Obesity affects sexuality in men and women with various pathophysiological mechanisms, in different shapes and sizes. Diagnosis and treatment of existing risk factors and comorbidities in individuals is a decisive factor in improving quality of life and preventing sexual dysfunction in people with obesity. It should not be ignored that the biopsychosocial health of the individual will also be positively affected when a problem related to sexual life is resolved. In terms of sexual counselling for obese individuals, nurses should emphasize the quality of life of individuals and the factors that increase the quality of sexual life. While giving counselling to obese individuals about sexual life, nurses should choose the models that are suitable for the individual. In this review, it was aimed to examine the effects of male and female obesity on sexual health and sexual life, obesity-related comorbidities, sexual functionality and nursing approach in obesity in line with the literature.

Keywords: obesity, sexuality, sexual health, nursing

Ebru Cirban Ekrem, Melike Kahveci, Özlem Demirel Bozkurt. Sexual life and nursing approach in obesity. . 2022; 24(3): 199-203

Sorumlu Yazar: Ebru Cirban Ekrem, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale